Odstupné za uvolnění bytu

Vydáno: 23 minut čtení

V příspěvku si rozebereme daňové řešení vyplaceného odstupného vlastníkem nemovitosti nájemci za uvolnění bytu a to jak u příjemce odstupného, tak u poskytovatele odstupného.

Odstupné za uvolnění bytu
Ing.
Ivan
Macháček
Zánik nájmu bytu dle stávajícího občanského zákoníku
Nájem bytu zanikne dle § 710 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpovědí nebo jiným způsobem stanoveným ObčZ. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce, musí skončit ke konci kalendářního měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. V případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí také uplynutím této doby.
Ochrana nájemníků, kteří užívají byt na základě uzavřené nájemní smlouvy, je předmětem ustanovení § 711 a 711a stávajícího ObčZ. V § 711 odst. 2 jsou stanoveny podmínky, kdy může pronajímatel vypovědět nájem bez přivolení soudu, a v § 711a odst. 1 jsou uvedeny podmínky, kdy může pronajímatel vypovědět nájem pouze s přivolením soudu. Skončí-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele z důvodů podle § 711a odst. 1, má nájemce právo na náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit. Skončí-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele podle § 711, stačí při vyklizení bytu poskytnout přístřeší. Přístřeším se rozumí dočasné ubytování do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby, nejdéle však na dobu 6 měsíců.
Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu:
a)
jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě;
b)
jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3;
c)