Provoz a účtování elektrárny instalované na rodinný dům

Vydáno: 3 minuty čtení

Živnostník, fyzická osoba, neplátce DPH, zřídil a uvedl do provozu v roce 2012 na svém rodinném domu elektrárny s udělenou licencí u obou na 25 let, náklady na zřízení jedné 268 000 Kč a druhé elektrárny 450 000 Kč. Jak budeme elektrárny odepisovat? Opravy, revize a údržbu elektráren, předpokládáme, budeme zaúčtovávat jako daňově uznatelné výdaje? Pro posouzení obratu vzhledem k plátcovství DPH ze zákona budeme započítávat nejen obrat ze živnosti, ale i obrat z provozu elektrárny? Ovlivní zisk z provozu elektrárny odvody SP a ZP podnikatele? Na co si máme dát ještě při zaúčtování pozor?

Provoz a účtování elektrárny instalované na rodinný dům
Ing.
Milan
Blatný
Související předpisy:
-
§ 30b zákona č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
-
§ 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě fotovoltaických elektráren instalovaných na střechu domu je nutná stavebně technická úprava střechy, ať jsou už solární panely umístěny nad krytinu nebo vestavěny do střechy podobně jako střešní okna. Uvedené stavební práce zvýší formou technického zhodnocení pořizovací cenu domu a proto je lze odpisovat v rámci domu, nikoliv v rámci fotovoltaické elektrárny. Rovněž stavební část fotovoltaické elektrárny, zejména nosné konstrukce solárních panelů a kabeláž pro rozvod elektrické energie z panelů, je součástí domu a tedy jeho technického zhodnocení. Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že v daném případě nepodléhá elektrárna dani z nemovitostí a jde o standardní daň ze staveb.
Odpisovanou fotovoltaickou elektrárnu v daném případě tvoří její technologická část, kterou jsou movité věci zatříděné ve Standardní klasifikaci produkce pod kódem:
31.10. - zejména elektromotory na stejnosměrný proud (dynama), generátory na střídavý proud (alternátory) a transformátory,
31.20. - zejména elektrická rozvodná zařízení a spínací zařízení,
32.10. - zejména fotovoltaické panely, elektrické kondenzátory a elektrické odpory.
Novelou zákona o daních z příjmů č. 346/2010 Sb. byla v § 30b upravena doba odpisování zařízení využívajícího k výrobě elektřiny sluneční záření tak, že se odpisuje rovnoměrně a bez přerušení 240 měsíců, tj. 20 let.
Údržba, opravy a revize elektráren, jak technologické, tak stavební části, se účtují jako daňově uznatelné výdaje.
Součástí pořizovací ceny elektrárny jsou náklady související správní poplatky, doprava, montáž, zkoušky apod.
Předmět odvodu za elektřinu vyrobenou ze slunečního záření je elektřina vyrobená v období od 1.1.2011 do 31.12.2013 v zařízení uvedením do provozu v letech 2009 a 2010.
Počínaje rokem 2011 jsou veškeré příjmy z provozu fotovoltaických elektráren u fyzických osob příjmem podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, tj. příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, kterými se rozumí energetický zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjmy z provozování fotovoltaických elektráren podléhají od 1. 1 2011 také sociálnímu a zdravotnímu pojištění.