Porovnání pohledávek a plateb ve zdravotním pojištění u zaměstnavatelů

Vydáno: 7 minut čtení

Základní povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je hrazení pojistného ve prospěch příslušné (tj. zaměstnancovy) zdravotní pojišťovny prostřednictvím hromadné platby včas a ve správné výši, jakož i řádné předkládání Přehledu o platbě pojistného za zaměstnance, čímž zaměstnavatel sděluje zdravotní pojišťovně mimo jiné výši pohledávky za příslušný kalendářní měsíc. Informační systémy zdravotních pojišťoven evidují pohledávky a platby pojistného, takže z těchto vstupních údajů lze předběžně provedeným vyúčtováním celkem snadno zjistit, zda plátce řádně plní svoji zákonnou povinnost v oblasti placení pojistného. Nezastupitelnou roli však zde představuje i kontrolní činnost zdravotních pojišťoven, a to především u zaměstnavatelů (rozhodujících přispívatelů do příjmové stránky systému veřejného zdravotního pojištění), neboť teprve provedením kontroly na základě zaměstnavatelem předložených dokladů lze s konečnou platností relevantně potvrdit, zda plátce odvádí pojistné podle zákona. V opačném případě vzniká u zaměstnavatele buď nedoplatek pojistného včetně penále, nebo naopak přeplatek, který je taktéž určitým způsobem řešen (viz dále).

Porovnání pohledávek a plateb ve zdravotním pojištění u zaměstnavatelů
Ing.
Antonín
Daněk
 
Povinnost zaměstnavatele
Zákonem č. 127/1998 Sb. byla zdravotním pojišťovnám s účinností od července 1998 stanovena povinnost měsíčně zasílat přehledy o platbě pojistného, do této doby zdravotní pojišťovny tuto povinnost neměly. Tento Přehled obsahuje součet vyměřovacích základů jednotlivých zaměstnanců, pojištěných u příslu