Daňové řešení darovaného a zděděného hmotného majetku použitého k podnikání

Vydáno: 15 minut čtení

V příspěvku si ukážeme uplatnění daňových odpisů u darovaného nebo zděděného hmotného majetku, který je následně používán k výkonu podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníkem daně z příjmů fyzických osob (nabyvatel daru nebo dědic).

Daňové řešení darovaného a zděděného hmotného majetku použitého k podnikání
Ing.
Ivan
Macháček
 
Darovaný majetek použitý k podnikání
V případě darovaného hmotného majetku, který je použit nabyvatelem daru k podnikání, vycházíme ze dvou ustanovení daňových zákonů:
-
dle znění § 3 odst. 4 písm. a) ZDP nejsou předmětem daně z příjmů příjmy získané darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 nebo s podnikáním, anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností. Předmětem daně z příjmů u fyzických osob, provozujících školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, a u fyzických osob, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, není příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností;
-
dle znění § 6 odst. 4 písm. c) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o trojdani“), předmětem daně darovací nejsou bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů, nebo bezúplatná nabytí majetku, která jsou předmětem daně dědické.
Příklad 1
Otec daroval synovi osobní automobil v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti. Po obdržení automobilu ho syn vložil do svého obchodního majetku.
U syna jde o dar (nepeněžní příjem) v souvislosti s jeho podnikáním, který podléhá dle § 3 odst. 4 písm. a) ZDP zdanění daní z příjmů na základě ocenění daru podle