Daňové zvýhodnění na děti

Vydáno: 19 minut čtení

V následujícím článku se seznámíme s problematikou daňového zvýhodnění na děti, s uplatňováním daňového bonusu a se změnami platnými od 1.1.2013.

Daňové zvýhodnění na děti
Ing.
Miloš
Kořínek
Kdy vzniká nárok na daňové zvýhodnění na děti a na daňový
bonus
Daňové zvýhodnění na děti upravuje § 35c, § 35ca a 35d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Poplatník, fyzická osoba, uvedený v § 2 ZDP má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a ZDP nebo 35b ZDP. Poplatník o toto daňové zvýhodnění sníží daň stanovenou podle § 16 ZDP, případně sníženou podle § 35 ZDP nebo 35ba ZDP. V případě zaměstnance s podepsaným prohlášením k dani podle § 38k odst. 4 ZDP se od měsíční vypočtené zálohy na daň odečte 1/12 daňového zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu.
Pokud půjde o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek, avšak maximální výše daňového bonusu (viz následující odstavec) zůstává zachována (§ 35c odst. 7 ZDP).
Příklad 1
Dítě, se stalo držitelem průkazu ZTP/P od června roku 2013. Za měsíce leden až červen 2013 si může rodič dítěte, který s ním žije ve společné domácnosti uplatnit daňové zvýhodnění na dítě ve výši (13 404 Kč / 12) x 6 = 6 702 Kč. Za zbývající měsíce, tj. červenec až prosinec roku 2013 si může uplatnit daňové zvýh