Daňové posouzení akciového plánu

Vydáno: 4 minuty čtení

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům nákup akcií zahraniční matky za zvýhodněnou cenu, např. tržní cena na burze 100, zaměstnanec hradí 70, zaměstnavatel 30. Zaměstnanec je veden v registru akcionářů, má nárok na dividendu, ale prodat či jinak nakládat může až za rok. Tržní cena za rok 150 (varianta 10). Kdy a z jaké částky se zdaní jako nepeněžní příjem? Dále, zaměstnanec prodá za 130 (varianta 5) tři měsíce poté, co může s akciemi disponovat – splní šestiměsíční test, případně jaká je nabývací cena? Stejný dotaz pro bonus zaměstnancům formou akcií zahraniční matky: tržní cena ke dni přiznání bonusu 100, plně hrazeno zaměstnavatelem. Okamžik zdanění a základ daně? Rok nelze disponovat, následně prodá po 3 měsících za 130: splní šestiměsíční test, případně jaká je nabývací cena?

Daňové posouzení akciového plánu
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-
§ 3 odst. 2, § 4 odst. 1 písm. r) a w), § 6 odst. 1 písm. d), odst. 3, § 8 odst. 1 a 4, § 10 odst. 1 a 5, § 24 odst. 7, § 37 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Podle mne by se mělo v dotazovaném případě postupovat následovně:
1)
Přiznání zaměstnanecké
opce
(možnosti) na zvýhodněný nákup akcií - žádný zdanitelný příjem nevzniká.
2)
Využití zaměstnanecké
opce
a cenově zvýhodněný nákup akcií (v aktuální tržní hodnotě 100) zaměstnancem za 70 - v souladu s § 6 odst. 3 ZDP zaměstnanci vzniká zdanitelný příjem ve výši rozdílu mezi „cenou obvyklou“ (100) a úhradou zaměstnance (70). Těchto 30 představuje zdanitelný příjem ze závislé činnosti zaměstnance, a to za kalendářní měsíc cenově zvýhodněného nákupu akcií. Podle mne zde nehraje roli omezení tohoto akcionáře, že po 1 rok od nabytí nesmí předmětné akcie prodat. A to proto, že majetek se mu fakticky zvýšil již dnem cenově zvýhodněného nákupu akcií, čehož může využít např. jako zajištění za půjčku nebo případně k dosažení příjmu (zálohy) z titulu smlouvy o budoucím prodeji akcií.
3)
Dividenda plynoucí dotyčnému zaměstnanci ze zvýhodněně nabytých akcií - příjem z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. a) ZDP, který v případě příjmů ze zahraničí (jedná se o akcie zahraniční mateřské společnosti) podléhá standardnímu režimu zdanění v přiznání k DPFO v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění a § 8 odst. 4 ZDP.
4)
Prodej akcií po vázací lhůtě 1 rok od jejich nabytí - příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP. Samozřejmě s přihlédnutím k příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Pokud by byl - spíše jen teoreticky - překročen limit 5% podílu na základním kapitálu a akcie byly prodány dříve než po pěti letech [viz § 4 odst. 1 písm. r) ZDP], jednalo by se o ostatní zdanitelný příjem dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP. Přičemž jako související daňový výdaj by bylo možno v souladu s § 10 odst. 5 ZDP uplatnit zejména nabývací cenu prodaných akcií, za níž se považuje součet ceny pořízení hrazené zaměstnancem (70) a zdanitelného příjmu z tohoto cenově zvýhodněného odkupu přes zaměstnavatele (30), takže dílčí základ daně bude tvořit jen prodej těchto akcií za více než 100.
Obdobně se podle mne bude postupovat také v druhém dotazovaném případě, že v rámci bonusového programu získá zaměstnanec předmětné akcie zahraniční mateřské společnosti zcela bezúplatně. Zdanitelný příjem ze závislé činnosti zaměstnanci vznikne opět až při nabytí akcií, kdy dojde ke zvýšení jeho majetku. Mám za to, že ani tentokrát nemá faktický význam na toto zdanění roční vázací lhůta omezující prodej těchto akcií.
Touto a související problematikou se v dřívější době věnovalo několik Koordinačních výborů (odborné jednání zástupců MF a daňových poradců), z nichž jsem ve své odpovědi přiměřeně čerpal.
Lze dohledat na internetových stránkách České daňové správy, resp. od roku 2013 nově Finanční správy ČR:
-
828/27.06.01 - Odměňování zaměstnanců prostřednictvím opcí na nákup cenných papírů či poskytování cenných papírů za cenu nižší než obvyklou po 1.1.2001, Autor: Ing. Pavel Beran, Jan Horešovský, datum vydání: 26.8.2007.
-
837/28.02.01 - Účetní a daňové aspekty akcií získávaných zaměstnanci od 1.1.2001 (do 31.12.2000 zaměstnanecké akcie), Autor: Ing. Jiří Škampa, Ing. Jiří Nesrovnal, datum vydání: 22.8.2007.
-
854/06.12.00 - Odměňování zaměstnanců prostřednictvím opcí na nákup cenných papírů či poskytování cenných papírů za cenu nižší než obvyklou v roce 2000 a 2001 a ošetření opcí získaných před 1.1.2001 a realizovaných po tomto datu, Autor: Ing. Dana Trezziová, Jan Horešovský, Magdalena Vyškovská, datum vydání: 25.8.2007.
-
904/05.01.00 - Odměňování pracovníků prostřednictvím opcí, Autor: Jan Horešovský, vydání: 27.8.2007.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů