Vzory výpočtu paušálu pro zahraniční pracovní cesty

Vydáno: 17 minut čtení

Především z důvodu zjednodušení výplaty náhrad cestovních výdajů při zahraničních pracovních cestách zaměstnanců (samozřejmě že paušály lze počítat i při tuzemských pracovních cestách, ale tento článek je vyhrazen pouze zahraničním pracovním cestám), se v poslední době rozšiřuje snaha zaměstnavatelů poskytovat svým zaměstnancům v souvislosti se zahraničními pracovními cestami cestovní náhrady formou paušálů.

Vzory výpočtu paušálu pro zahraniční pracovní cesty
JUDr.
Marie
Salačová
Přistoupení k paušalizaci skutečně znamená v praxi obrovské zjednodušení, protože za takové situace pak zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům propočtené paušály konkrétní částkou - buď pro konkrétní pracovní cesty, nebo denní či měsíční paušál - a tím je fakticky upuštěno od výpočtů cestovních náhrad formou „cestovních příkazů“ z každé jednotlivé pracovní cesty. Tento postup má však také své stinné stránky - předmětnou paušalizaci totiž upravuje jediné ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to jeho § 182. I když je platná právní úprava poměrně stručná, i z ní je nutné pochopit určitá pevná pravidla, která musí být respektována.
Ve zmíněném ustanovení je v odstavci 1 stanoveno, že při sjednání paušální měsíční nebo denní částky cestovní náhrady, popřípadě při jejím stanovení vnitřním předpisem nebo individuálním písemným určením, se vychází
-
z průměrných podmínek rozhodných pro poskytování cestovních náhrad skupině zaměstnanců nebo zaměstnanci,
-
z výše cestovních náhrad a
-
z očekávaných průměrných výdajů této skupiny zaměstnanců nebo tohoto zaměstnance,
s tím, že současně se určí způsob krácení paušální částky za dobu, kdy zaměstnanec nevykonává práci. V odstavci 2 je pak výslovně stanoveno, že na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen předložit mu k nahlédnutí doklady, na jejichž základě byla paušální částka určena.
Celý výklad se bude opírat o následující dotaz jedné pisatelky, která mi nap