Pokuta za opožděné tvrzení daně u daně z nemovitých věcí

Vydáno: 9 minut čtení
Pokuta za opožděné tvrzení daně u daně z nemovitých věcí
Ing.
Jan
Koreček
Pokuta za opožděné tvrzení daně (dále jen „pokuta“) je obecně upravena v části čtvrté (následky porušení povinností při správě daní) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a to v ustanovení § 250. Povinnost uhradit pokutu vzniká poplatníkovi (obecně daňovému subjektu) tehdy, pokud nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů. Z pohledu daně z nemovitých věcí se pak výše pokuty odvozuje od výše stanovené daně a činí 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení. Pokuta může dosáhnout až 5% stanovené daně [