Vklad soukromého automobilu do podnikání

Vydáno: 4 minuty čtení

Jsem OSVČ, plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Dne 29.7.2012 jsem od neplátce DPH koupila osobní automobil pro soukromé účely (v technickém průkazu je rodné číslo). Nyní bych ho chtěla vložit do podnikání. Musím v technickém průkazu nechat přepsat údaje na IČ, abych mohla uplatňovat skutečné náklady na automobil včetně pohonných hmot a nárokovat DPH? Vstupní cena bude jen nákupní cena automobilu nebo do ní mohu zahrnout i nákup pneumatik nakoupených v prosinci 2012?

Vklad soukromého automobilu do podnikání
Ing.
Vlasta
Ptáčková
Související předpisy:
-
§ 4 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
-
§ 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“),
-
pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „Pokyn GFŘ č. D-6“), ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
Uvedení identifikačních čísel podnikatele do technického průkazu vozidla, nemá pro kupujícího žádné daňové dopady. Nemusíte v technickém průkazu nechat přepsat údaje na IČ, abyste mohla automobil vložit do obchodního majetku a uplatňovat skutečné náklady na automobil.
Podle § 4 odst. 4 ZDP obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (dále jen „daňová evidence“). Vkladem automobilu do obchodního majetku podnikatele se rozumí jeho uvedení v účetnictví nebo v daňové evidenci. Obchodním majetkem se tedy automobil stává teprve dnem, kdy o něm začneme účtovat jako o majetku nebo jej takto uvedeme v daňové evidenci. Podle Pokynu GFŘ č. D-6 k § 33 se za technické zhodnocení nepovažuje vybavení motorového vozidla zimními pneumatikami. Zimní pneumatiky tedy nejsou technickým zhodnocením zvyšujícím pořizovací cenu vozidla, ale drobným hmotným majetkem a v daňové evidenci je možné jejich nákup uvést do nákladů ovlivňujících daňový základ, např. v položce provozní režie.
Pokud vložíte automobil do obchodního majetku do jednoho roku od pořízení, bude vstupní cenou pořizovací cena. Pořizovací cena je definována v § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Podle § 7 odst. 11 uvedené vyhlášky dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.
Součástí pořizovací ceny jsou kromě kupní ceny i náklady související s pořízením. Protože automobil může být uveden do užívání, až jeho prvým zaregistrováním jsou součástí pořizovací ceny i náklady na prvou registraci automobilu. Doplnění výbavy vozidla (klimatizace, autorádio, vyhřívání sedadel, střešní nosiče, tažné zařízení atd.) před předáním vozidla kupujícímu je vždy součástí pořizovací ceny vozidla. Pokud úhrn výdajů na dodatečné dovybavení přesáhl 40 000 Kč, jedná se o technické zhodnocení, které zvyšuje pořizovací cenu, z které budou prováděny odpisy podle § 26 až 32 ZDP.
Dodatečná výbava, na kterou vystaví prodávající kupujícímu samostatný daňový doklad a částka nepřekračuje hranici pro technické zhodnocení vozidla, tj. 40 000 Kč se uplatní přímo do nákladů.
Pokud fyzická osoba, která automobil pořídila z osobních prostředků a vložila do obchodního majetku až po jednom roce od pořízení v tomto případě automobil podle § 29 odst. 1 písm. d) ZDP ocení reprodukční pořizovací cenou v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Pokud podnikatel plátce DPH koupí automobil, má při splnění podmínek uvedených v § 72 až 79 DPH, nárok na odpočet DPH.
Z pohledu ZDPH se automobil stává součástí obchodního majetku plátce již při splnění podmínek uvedených v § 4 odst. 3 písm. c) ZDPH podle kterých obchodním majetkem z pohledu DPH je souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností.
Pokud automobil byl původně pořízen pro soukromou potřebu, ale po určité době se podnikatel rozhodl automobil začít používat za účelem podnikání, může podle § 78 odst. 3 ZDPH provést úpravu odpočtu daně ve lhůtě 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen.