Maltská společnost - srážková daň na úroky

Vydáno: 3 minuty čtení

Právnická osoba s. r. o. je plátcem DPH. Zda a jaká je daň na úroky vyplacené dceřinou společností z České republiky na Maltu. Je tady omezení v množství vyplacených úroků mateřské společnosti?

Maltská společnost - srážková daň na úroky
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-
Článek 11 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českem a Maltou (Sdělení MZV č. 164/1997 Sb.),
-
§ 19, 37 a 38nb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Malta, resp. Maltská republika je - obdobně jako Česká republika - od 1.5.2004 členskou zemi Evropské unie, navíc se jedná o tzv. smluvní stát, s nímž máme uzavřenu Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, která má přednost před národním zákonem. A toho lze právě využít v případě úroků placených z České republiky (kde tedy mají tzv. svůj zdroj) daňovému rezidentovi Malty, tj. druhého smluvního státu). Článek 11 odst. 1 Smlouvy totiž praví:
"Úroky mající zdroj v jednom smluvním státě (poznámka: v dotazovaném případě tedy v Česku) a vyplácené rezidentu druhého smluvního státu (poznámka: maltské mateřské společnosti) podléhají zdanění jen v tomto druhém státě, jestliže tento rezident je skutečným vlastníkem těchto úroků."
Což znamená, že úroky placené z Česka na Maltu podléhají zdanění pouze na Maltě a v Česku je proto není možno vůbec zdanit; není už podstatné, co uvádí český zákon (ZDP). Zdanitelnou výjimkou u zdroje jsou úroky přičitatelné stálé provozovně a části úroků vyšší než „obvyklé“, viz čl. 11 odst. 3 a 4 Smlouvy.
V daném případě se navíc jedná o vztah tzv. spojených právnických osob z Česka Malty, takže je možno případně využít daňových výhod založených speciálně pro takovéto případy evropskou směrnicí. Jedná se o Směrnici 2003/49/ES o společném systému zdanění licenčních poplatků a úroků vyplácených mezi spojenými osobami z různých členských států EU. Jejím cílem je vyloučit ekonomické dvojí zdanění vznikající v rámci skupin spojených osob při přeshraničních úhradách úrokových příjmů a licenčních poplatků. Tyto příjmy od spojených osob z jiného státu EU proto jsou v rámci EU osvobozeny od daně z příjmů ve státu zdroje (tj. ve státě úrokového dlužníka), takže budou věřitelem zdaněny jen ve státě jeho daňové rezidence.
Tato směrnice byla ohledně úroků promítnuta do § 19 odst. 1 písm. zk), § 19 odst. 5 a 6, § 38nb ZDP. Pro osvobození od daně v ČR (ve státě zdroje) musí ovšem být splněny následující podmínky:
-
Plátce a příjemce úroků jsou osoby přímo kapitálově spojené (tj. s podílem na základním kapitálu nejméně 25%), a to nepřetržitě alespoň po 24 měsíců (lze splnit dodatečně).
-
Příjemce úroků je jejich skutečným vlastníkem (tj. nejde o zprostředkovatele, zástupce nebo zmocněnce).
-
Tyto příjmy nejsou přičitatelné stálé provozovně umístěné v ČR nebo ve třetím státu (mimo EU).
-
Příjemce úroků má rozhodnutí správce daně o přiznání osvobození příjmů od daně podle § 38nb ZDP.
-
Naproti tomu osvobození úroků od zdanění v ČR podle Smluv je automatické, netřeba rozhodnutí FÚ.
-
Nejedná se o určité případy, často potenciálně spekulativní, vyjmenované v § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP.