Náklady na rekvalifikaci

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s r. o. uzavřela s odbornou střední školou „Smlouvu o poskytnutí rekvalifikace ve vzdělávacím programu“ a uhradila rekvalifikaci za účastníka v jednom z realizovaných programů. Jedná se o daňově uznatelný náklad?

Náklady na rekvalifikaci
Ing.
Vlasta
Ptáčková
Související předpisy:
-
§ 227 až 235 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“),
-
§ 108 až 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
-
§ 24 odst. 2 písm. j) bod 3) zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů o odborný rozvoj zaměstnanců jsou zakotveny v § 227 až 235 ZP.
Rekvalifikace je upravena v § 108 až § 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Rekvalifikace zaměstnanců se provádí na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a je prováděna v zájmu dalšího pracovního uplatnění zaměstnanců např. v organizacích, kde dochází k zavádění modernějších technologií, restrukturalizaci apod. Jestliže pro zaměstnavatele zabezpečuje rekvalifikaci zaměstnanců rekvalifikační zařízení, uzavírá se dohoda mezi zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením. Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3) ZDP náklady na rekvalifikaci zaměstnanců podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele, budou u zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem.
Daňové řešení vzdělávání u zaměstnanců
Rekvalifikace zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace se uskutečňuje v pracovní době a je považována za překážku v práci na straně zaměstnance a za tuto dobu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Od daně z příjmů ze závislé činnosti jsou u zaměstnanců osvobozena nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců tj. prohlubování a zvyšování kvalifikace, související s předmětem činnosti zaměstnavatele v souladu s § 6 odst. 9 písm. a) ZDP. U rekvalifikace se nepožaduje splnění podmínky, že musí souviset s předmětem činnosti zaměstnavatele.
Osvobození od daně z příjmů se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, a na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům.
Pokud by zaměstnavatel hradil výdaje na prohlubování a zvyšování kvalifikace přímo zaměstnanci v peněžní formě tzv. peněžní plnění zaměstnavatele, jedná se u zaměstnance o zdanitelný peněžní příjem. Zaměstnanec zaplatí z této částky daň z příjmů ze závislé činnosti a zároveň sociální a zdravotní pojištění.