Náklady na spolufinancování projektu

Vydáno: 3 minuty čtení

Akciová společnost, plátce DPH, vede účetnictví. V roce 2012 obdržela účelovou podporu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na řešení programového projektu. Celkové náklady na projekt jsou pokryté dotací ve výši 67%, zbylých 33% tvoří neveřejné zdroje -v tomto případě naše vlastní finanční prostředky. Je správně, že částku dotace vyúčtujeme na základě vyúčtování (průběžné zprávy o realizaci projektu k 31.12.2012) na účet 648 jako ostatní provozní výnosy? Jak postupovat z pohledu daně z příjmů právnických osob s 33% uznaných nákladů, tedy s tou částí, která není hrazena dotací, ale vlastními zdroji? Mají být tyto náklady vyloučené ze základu daně z příjmů právnických osob? Jak postupovat v případě, že výsledek projektu bude dále využit a naší společnosti v této souvislosti poplynou tržby? A jak v případě, že výsledky projektu k další výdělečné činnosti naší společnosti využity nebudou?

Náklady na spolufinancování projektu
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-
§ 29, 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
-
§ 27, 39 a 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
-
Český účetní standard pro podnikatele č. 017 - Zúčtovací vztahy, bod 3.7.
Ze zadání není zřejmé, o jaký „programový projekt“ se jedná, tedy jestli má charakter dlouhodobého nehmotného majetku (tj. v souladu s § 6 vyhlášky je vytvořen vlastní činností k obchodování s ním, nebo nabyt od jiné osoby) anebo patří mezi provozní náklady. Zatímco v prvém případě
dotace
sníží účetní i daňové ocenění dané investice, ve druhém bude
dotace
účtována do ostatních provozních výnosů (obvykle na účet 648), a to v časové a věcné souvislosti s vynaloženými provozními náklady, resp. odpovídající „dotovanou“ částí těchto nákladů.
V účetní prováděcí vyhlášce narazíme na „dotaci“ na třech místech: § 27 (ostatní provozní výnosy), § 39 (doplňující informace v příloze v účetní závěrce) a § 47 (ocenění DHM a DNM). Praktičtější je Český účetní standard č. 017 - Zúčtovací vztahy, bod 3.7., podle kterého se o dotacích účtuje ve třech krocích:
1)
Nárok na dotaci:
-
O přiznaném nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací (zpravidla jde o účetní souvztažnost (MD 378/D 346 nebo 347).
2)
Použití dotace:
-
O použití
dotace
k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních (648) nebo finančních výnosů (668) ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.
-
O použití
dotace
na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.
-
O použití
dotace
na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a
dotace
na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek (zpravidla se účtuje MD 346 nebo 347/D 042 nebo 02x, přičemž věcně přiléhavější by ovšem bylo účtovat s mínusem na MD 042 nebo 02x).
3)
Přijetí dotace:
-
O přijetí
dotace
se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a na vrub příslušného účtu účtové skupiny 22 - Účty v bankách, pokud je
dotace
vyplácena přímo na účet žadatele, případně na vrub příslušného závazkového účtu, zpravidla z účtové skupiny 32 - Závazky, jestliže poskytovatel dotaci poukázal přímo na úhradu závazku žadatele (např. jeho dodavateli).
Pro účely daně z příjmů právnických osob v případě dotací zůstává v platnosti výše uvedený účetní postup, žádné úpravy účetního výsledku hospodaření v přiznání k DPPO nejsou zapotřebí. Výnosy plynoucí z využití dotovaného „projektu“ představují běžné provozní účetní i zdanitelné výnosy dotyčné firmy (tazatele).