Daňové výdaje (náklady) v praxi

Vydáno: 10 minut čtení

V následujícím textu si připomeneme některé daňové výdaje (náklady), ve kterých daňové subjekty často chybují nebo jsou na ně časté dotazy. Bude se jednat o daně v daňových výdajích, rezervy, pohoštění a dary, časová rozlišení a ztráta části nebo celého účetnictví.

Daňové výdaje (náklady) v praxi
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Daně v daňových výdajích
Daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob není daňově uznatelná. Jedinou výjimku nalezneme v § 24 odst. 2 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Jedná se o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí, která je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 a v § 17 odst. 3 ZDP výdajem (nákladem) pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně, případně do samostatného základu daně, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f ZDP. Tento výdaj (náklad) se uplatní ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, následujícím po zdaňovacím období, nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, jehož se t