Další aspekty insolvenčního procesu

Vydáno: 20 minut čtení

V rozvahách účetních jednotek jsou běžně vykazovány pohledávky. Jedná se o druh aktiv, kterému je nezbytné věnovat soustavnou péči, sledovat splatnost těchto práv na inkasování sjednaného plnění, snažit se nepřipustit promlčení pohledávek. Do péče o pohledávky také patří sledování insolvenčního rejstříku, neboť jakmile se dostane dlužník do insolvenčního řízení, je potřeba rychle konat.

Další aspekty insolvenčního procesu
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., auditorka ev. š. 0968
Účetní jednotka v roli věřitele uplatní své pohledávky podáním přihlášky, a pak již musí čekat, zda se jí uspokojení dostane plněním reorganizačního plánu, rozvrhem při konkursu nebo plněním při oddlužení. Přihlášku je nezbytné podat:
-
řádně formou formuláře publikovaného na www.justice. cz. a
-
včas, tj. v termínu od zahájení insolvenčního řízení do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku.
K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.
 
1. Cizoměnové pohledávky
Proces přihlašování pohledávek má svoje úskalí. Mezi ně patří mimo jiné vyčíslení pohledávky v penězích, neboť tak musí být postupováno v každém případě, i když jde o pohledávku nepeněžitou (§ 175 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „insolvenční zákon“). Pokud se jedná o pohledávku v cizí měně, musí být přepočítána na českou měnu, a to podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení, a stala-li se pohledávka splatnou dříve, podle kursu vyhlášeného v den její splatnosti. Uvedený § 175 má ještě návod pro použití kursu v případě, kdy ČNB nevyhlašuje kurs devizového trhu, pak se použije střední kurs centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.
Účetní jednotka se při přihlášení cizoměnové pohledávky dostává do situace, kdy má přeceněnou pohledávku na fixní částku, neboť ve vztahu k insolvenčnímu procesu bude vždy rozhodující tato přepočtená výše. Otázkou je, jak bude tato pohledávka v dalším vykazována v rozvaze účetní jednotky. Jako cizoměnová pohledávka by měla být k rozvahovému dni vždy přepočítána aktuálním kursem ČNB a měly by být vyčísleny kursové rozdíly s dopadem na výsledek hospodaření, s dopadem na daňový základ. Je takováto situace praktická? Hrozí účetní jednotce rizika ze změny kursu? Má se rozcházet výše pohledávky vykazovaná v účetnictví s výší pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení? Pro konvertování cizoměnové pohledávky na korunovou pohledávku hovoří následující úvahy:
-
smyslem § 175 insolvenčního zákona je odstranit kursové riziko z dalšího průběhu insolvenčního řízení, protože nelze pracovat s měnící se výší pohledávky, a proto § 175 požaduje konverzi cizoměnové pohledávky na českou korunu způsobem, který je v něm popsán;
-
jestliže došlo ke konverzi cizoměnové pohledávky dle § 175 na koruny české, nelze dále vést v účetnictví pohledávku jako cizoměnovou;
-
do insolvenčního řízení je přihlašována pohledávka v korunové výši a po jeho skončení bude také v korunách vypořádána;
-
přestože české účetní předpisy tuto situaci nijak neupravují, je zřejmé, že v zájmu věrného a poctivého zobrazení skutečnosti má být pohledávka k datu přepočtu dle § 175 insolvenčního zákona převedena v účetnictví na korunovou pohledávku a dále se již nepřepočítává aktuálním kursem;
-
tento postup zajistí správné zobrazení skutečnosti v účetnictví a umožní také audit takových pohledávek;
-
dále zajistí to, že v účetnictví jsou skutečně vykazovány pohledávky ve výši, v jaké byly přihlášeny do insolvenčního řízení a v jaké budou v dalším procesu vypořádávány.
Najdou se i názory proti. V každém případě, pokud dojde ke zrušení insolvenčního řízení, pohledávka u věřitele se vrátí zpět do cizoměnové podoby.
 
2. Opravné položky
Jestliže je pohledávka ohrožena, na základě zásady opatrnosti se v případě dočasného stavu vytvoří opravná položka, v případě trvalé situace se provede její odpis. Jestliže je dlužník v insolvenčním řízení, tvorba opravných položek k pohledávkám je samozřejmostí. Tuto skutečnost ulehčuje daňové řešení v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rezervách“). Ustanovení § 8 zákona o rezervách umožňuje vytvořit 100% daňově účinnou opravnou položku tehdy, když je pohledávka přihlášená u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona a zákon o rezervách takovouto pohledávku nevylučuje. Vyloučeny jsou na základě § 2 odst. 2 zákona o rezervách pohledávky, o jejichž vzniku nebylo účtováno ve výnosech, pohledávky, kdy vzniklý příjem byl příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo příjmem nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo do základu daně pro zvláštní sazbu daně. Dále jsou vyloučeny pohledávky vzniklé z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, pohledávky z úvěrů, půjček, ručení, záloh, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, pohledávky z titulu úhrady ztráty společnosti, smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení a penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, pohledávky nabyté bezúplatně a pohledávka, jež je součástí souboru pohledávek.
Daňově účinnou opravnou položku k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení musí subjekt zrušit, pokud pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník a insolvenční zákon právo popřít pohledávku těmto osobám přiznává. Opravná položka se ruší na základě výsledků insolvenčního řízení. Výsledek insolvenčního řízení je dán podle mého názoru buď splněním reorganizačního plánu, nebo uskutečněním rozvrhu (v případě konkursu).
Zákon o rezervách také stanoví, že pokud pominou důvody pro existenci opravné položky vytvořené podle § 8, je možné snížit vytvořenou opravnou položku na úroveň, která by mohla být vytvořena podle ustanovení § 8a. Poplatník pak pokračuje v tvorbě opravné položky podle § 8a. To je tedy situace, kdy se posoudí výše pohledávky do 200 000 Kč a nad 200 000 Kč a doba splatnosti. Bez soudního jednání lze vytvořit pouze 20% daňově účinnou opravnou položku k pohledávce do 200 000 Kč.
V této souvislosti jsem si položila otázku, zda, pokud pominou důvody pro existenci opravné položky podle § 8, je možné tvořit 100% opravnou položku podle § 8c, neboť tuto skutečnost vysloveně zákon o rezervách nestanoví. Na Koordinačním výboru v červenci 2012 jsme dostali odpověď od Generálního finančního ředitelství1):
„Obecně platí, že, pominou-li důvody pro tvorbu či existenci daňových opravných položek, je nezbytné v minulosti vytvořené daňové opravné položky rozpustit ve prospěch nákladů. Předchozí daňový výdaj tak musí být v daném případě následně kompenzován zvýšením výsledku hospodaření. Za,pominutí důvodů‘ tvorby daňových opravných položek lze považovat například právní zánik pohledávky. Pokud pominuly důvody, pak další tvorba daňových opravných položek není možná a v minulosti vytvořené daňové opravné položky je nezbytné vždy rozpustit a případně zahájit tvorbu opravných položek podle jiných ustanovení zákona o rezervách.“
Nelze však souhlasit se zobecněným tvrzením, že „tvorba opravné položky k pohledávce podle § 8 zákona o rezervách v minulých obdobích není překážkou k tomu, aby poplatník v aktuálním období vytvořil opravnou položku podle § 8c zákona o rezervách“. Přesnějším závěrem je, že správce daně posoudí důvody, které podle poplatníka vedly k tvorbě daňových opravných položek podle § 8 zákona o rezervách a k následnému rozpouštění takto vytvořených opravných položek. Teprve pokud byla tvorba v minulosti realizována v souladu se zákonem a nedošlo-li v průběhu času ke zpochybnění hodnoty pohledávky nebo nenastaly skutečnosti zpochybňující minulou tvorbu daňových opravných položek, není důvod po rozpuštění daňových opravných položek vytvořených dříve podle § 8 zákona o rezervách neumožnit tvorbu podle ustanovení § 8c zákona o rezervách. Z uvedeného vyplývá, že tvorba daňových opravných položek podle § 8 zákona o rezervách v minulosti nemůže automaticky legalizovat jejich následnou tvorbu dle § 8c zákona o rezervách.
Platí, že, pokud pohledávka právně existuje a věřitel je schopen správci daně tuto skutečnost doložit (tedy dlužník žádným způsobem existenci nebo hodnotu svého závazku nezpochybnil), lze při splnění všech zákonem stanovených podmínek k pohledávce vytvořit daňově účinnou opravnou položku dle § 8c zákona o rezervách. Pokud základ daně poplatníka v minulosti ovlivnila neexistující pohledávka, je nápravu nezbytné zajistit dodatečným daňovým přiznáním a nikoliv tvorbou daňových opravných položek. Pro úplnost je nutné zdůraznit, že nezbytnou podmínkou pro možnost využití ustanovení § 8c zákona o rezervách je, že hodnota pohledávky při jejím vzniku nesměla být vyšší než 30 000 Kč.
„Přechodu“ tvorby podle § 8 zákona o rezervách na tvorbu dle § 8c zákona o rezervách musí v daném případě vždy předcházet rozpuštění daňových opravných položek vytvořených dříve podle § 8 zákona o rezervách. Uvedený postup je nezbytný proto, že jednou z forem řešení insolvence může být také reorganizace, kdy způsobem řešení dotčené pohledávky je i
privativní novace
původního závazku s tím, že se věřitelé shodnou na ponechání pouze části původní hodnoty dotčených pohledávek a zbývající část hodnoty původních pohledávek prominou. Část prominutím zaniklé pohledávky již není možno dále daňově řešit proto, že v důsledku provedené reorganizace již neexistuje.
Výše uvedený postup nelze použít v případě, že byla existence či výše pohledávky v rámci insolvenčního řízení popřena insolvenčním správcem nebo jinými osobami, kterým zákon právo popřít pohledávku přiznává. Je-li zpochybněním pohledávky limitováno právo na plnění domnělého věřitele v případě nedaňového práva, musí být limitováno i právo neprokázanou pohledávku zahrnout do jeho základu daně - nemá-li věřitel právo na úhradu sporné pohledávky, nemá ani právo zahrnovat její hodnotu do základu daně formou tvorby daňových opravných položek.
 
3. Oprava výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
Zákon č. 47/2011 Sb., který novelizoval od 1.4.2011 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vložil do § 44 možnost opravy výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Příslušné ustanovení bylo zákonem č. 502/2012 Sb. částečně upraveno (s účinností od 1.1.2013). Ustanovení citovaného § 44 zákona o DPH v podstatě znamená, že věřitel má nárok na opravu výše daně na výstupu, což je „vrácení“ odvedené DPH z uskutečněného zdanitelného plnění, a to tehdy, když dlužník nezaplatil za dodané zboží, příp. nemovitost nebo poskytnutou službu a insolvenční soud proti dlužníkovi zahájil a vede insolvenční řízení. Přitom dlužník má povinnost odvést zpět původně uplatněný nárok na odpočet daně.
Již zavedení možnosti opravit výši DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení přineslo určité otazníky jak z pohledu daňového, tak i účetního. Výsledkem jsou závěry přijaté Koordinačním výborem2). Na základě nich lze účetní operace vznikající při realizaci § 44 zákona o DPH znázornit následovně.
Tabulka č. 1: Účtování opravy výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
Účtování u věřitele  I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I Pol. I Účetní operace            I   Kč  I  MD  I  D  I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  1.  I Daňový doklad: Vznik pohledávky   I  100  I 311  I 6xx I I    I                   I   20  I 311  I 343 I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  2.  I Zaplacení DPH finančnímu úřadu    I   20  I 343  I 211 I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  3.  I Daňová opravná položka k pohledávce I  120  I 558DN I 391 I I    I za dlužníkem v IŘ          I      I    I    I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  4.  I Daňový doklad: Oprava výše daně   I   20  I 343  I 648DV I I    I za dlužníkem v IŘ          I      I    I    I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  5.  I Vrácení DPH od finančního úřadu   I   20  I 221  I 343 I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  6.  I Částečná úhrada pohledávky dle    I   12  I 221  I 311 I I    I výsledků IŘ             I      I    I    I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  7.  I Daňový doklad: Oprava výše daně   I   2  I 548DN I 343 I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  8.  I Snížení daňové opravné položky    I   12  I 391  I 558DN I I    I k pohledávce             I      I    I    I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  9.  I Zaplacení DPH finančnímu úřadu    I   2  I 343  I 221 I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  10. I Pravomocné skončení IŘ - odpis    I  108  I 546DN I 311 I I    I pohledávky              I      I    I    I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  11. I Zrušení daňové opravné položky    I  108  I 391  I 558DN I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I  Účtování u dlužníka  I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I Pol. I Účetní operace            I   Kč  I  MD  I  D  I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  1.  I Daňový doklad: Vznik pohledávky   I  100  I 5,0,1x I 321 I I    I                   I   20  I 343  I 321 I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  2.  I Zaplacení DPH finančním úřadem    I   20  I 221  I 343 I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  3.  I Daňový doklad: Oprava výše daně   I   20  I 548DN I 343 I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  4.  I Úhrada závazku z titulu DPH     I   20  I 343  I 221 I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  5.  I Částečná úhrada závazku dle výsledku I   12  I 321  I 221 I I    I IŘ                  I      I    I    I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  6.  I Daňový doklad: Oprava výše daně   I   2  I 343  I 648DV I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  7.  I Pravomocné skončení IŘ: Odpis    I  108  I 321  I 648DV I I    I závazku               I      I    I    I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I I  8.  I Zaplacení DPH finančním úřadem    I   2  I 221  I 343 I I--------I--------------------------------------I-----------I--------I-------I  Legenda:  IŘ - Insolvenční řízení Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 1 - Zásoby Účtová třída 5 - Náklady 211 - Pokladna 221 - Bankovní účet 311 - Odběratelé 321 - Dodavatelé 343 - Daň z přidané hodnoty 546DN - Odpis pohledávek, daňové náklady 548DN - Ostatní provozní náklady,     daňové náklady 558DN - Tvorba opravných položek, daňové náklady 648DV - Ostatní provozní výnosy, daňové výnosy 
 
Informace Ministerstva financí
Ministerstvo financí publikuje na internetových stránkách Informaci „Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení § 44 a § 46 - od 1.4.2011“.3 Zástupci Generálního finančního ředitelství ujistili, že jimi publikovanými informacemi se lze bez rizika nadále řídit a že budou probíhat další meziresortní jednání.
Ministerstvo financí upozornilo, že:
-
opravu je možné provést pouze u pohledávek věřitele, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň a pohledávky, které vznikly z těchto plnění nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů) a dosud nezanikly;
-
možnost opravy se týká i pohledávek, které vznikly do 31.3.2011, tj. před nabytím účinnosti novely zákona o DPH zákonem č. 47/2011 Sb. od 1.4.2011 a splňují všechny zákonem stanovené podmínky.
Aby mohl věřitel uplatnit provedení opravy výše daně u pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení, musí být zároveň splněno šest podmínek:
1.
věřiteli při uskutečnění zdanitelného plnění vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň,
2.
dlužník je v insolvenčním řízení a soud rozhodl o způsobu řešení úpadku, od 1.1.2013 prohlášení konkursu na majetek dlužníka,
3.
pohledávka vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a dosud nezanikla,
4.
věřitel přihlásil tuto pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovení rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka, tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží,
5.
věřitel a dlužník nejsou a ani v době vzniku pohledávky nebyli kapitálově spojenými osobami, osobami blízkými nebo osobami, které podnikají společně například na základě smlouvy o sdružení,
6.
věřitel doručil dlužníkovi opravný daňový doklad.
Opravu výše daně u pohledávky za dlužníky však nelze provést, pokud:
-
od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění, uplynuly více než 3 roky nebo
-
dlužník přestal být plátcem DPH.
Věřitel vypočte DPH pomocí koeficientu a provede opravu v řádném daňovém přiznání (oprava je považována za samostatné zdanitelné plnění). Věřitel doručí opravný daňový doklad dlužníkovi, který je povinen snížit svoji daň na výstupu u přijatého zdanitelného plnění o částku daně opravenou věřitelem, ve výši, v jaké uplatnil odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění. Opravu výše daně na vstupu je dlužník povinen u přijatého zdanitelného plnění provést ve zdaňovacím období, v němž byly splněny podmínky pro možnost provedení opravy.
Velmi důležitou analýzu přechodných ustanovení k zákonu č. 47/2011 Sb., který novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, zveřejnilo Generální finanční ředitelství v informaci čj. 23024/11-3210-010165. Z ní dovozuje závěr, že lze opravit výši daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 zákona o dani z přidané hodnoty i u pohledávek, které vznikly před 1.4.2011. Opravou výše daně totiž vzniká podle Ministerstva financí nové samostatné zdanitelné plnění, které si věřitel uplatňuje v tom zdaňovacím období, v němž opravu výše daně uskutečnil.
„Vratkou“ DPH finančním úřadem věřiteli se do věřitelské role vůči dlužníkovi, jenž je v insolvenčním řízení, dostává finanční úřad. Pohledávka správce daně je podle názoru Ministerstva financí dle § 168 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, pohledávkou za majetkovou podstatou. Toto tvrzení obsahuje také § 242 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu insolvenčního zákona se pohledávky za majetkovou podstatou uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku.
 
Přístup expertní skupiny Ministerstva spravedlnosti
Expertní pracovní skupina pro insolvenční právo Ministerstva spravedlnosti zveřejnila na internetových stránkách ministerstva výkladové stanovisko č. 6 ze zasedání expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo ze dne 4.10.2011. Dospěla k závěru, že:
1.
pohledávka vzniklá státu (správci daně) není pohledávkou za majetkovou podstatou, pročež se tato pohledávka v průběhu insolvenčního řízení neuspokojuje;
2.
postup podle § 44 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1.4.2011, se neuplatní v dosud probíhajících konkursních řízeních podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání;
3.
postup podle § 44 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1.4.2011, se neuplatní pro pohledávky, z nichž věřiteli vznikla povinnost přiznat daň za zdaňovací období, jež předcházelo 1.4.2011 (před možnou opravou).
 
Dílčí závěr
Ustanovení § 44 zákona o dani z přidané hodnoty přinesla věřitelům, plátcům DPH příjemnou úpravu, že pokud budou splněny stanovené podmínky pro provedení opravy daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, získají ze své pohledávky alespoň finanční částku odpovídající výši DPH. Stát místo nich převezme pohledávku za majetkovou podstatou dlužníka, jenž je v insolvenčním řízení.
Věřitel má přihlášenou v insolvenčním řízení pohledávku včetně DPH. Dojde-li k plnému nebo částečnému uspokojení, opraví věřitel daň na vrub nákladů a vzniklý daňový závazek zaplatí finančnímu úřadu.
Oprava výše daně u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení se v účetnictví promítne výsledkově - v případě nároku vůči finančnímu úřadu jako provozní výnos (podléhá zdanění daní z příjmů), v případě povinnosti vůči finančnímu úřadu jako provozní náklad (daňový).
Celý takto připravený proces je však zpochybněn přístupem expertní skupiny Ministerstva spravedlnosti. V současnosti nelze jinak, než vyčkat výsledků dalších jednání příslušných resortů, případně rozhodnutí soudu v dané věci.
 
4. Závěr
Insolvenční řízení je složitý proces, a to nejen na straně dlužníka, ale také na straně věřitele. Jeho majetek může být zásadním způsobem ohrožen, neboť pokud má pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení, je jeho právo na získání prostředků z jeho uplatnění závažným způsobem ohroženo.
Prvořadým úkolem věřitele je dostatečně pohledávku zdokumentovat, ocenit a řádně a včas přihlásit. Pak je nezbytné vzhledem k zásadě opatrnosti vytvořit opravnou položku k dané pohledávce. Je-li pohledávka řádně a včas přihlášena, lze opravit daň z přidané hodnoty a získat tak zpětně od finančního úřadu původně odvedenou DPH.
Všechny tyto procesy je nezbytné pomocí účetních operací na základě řádných účetních dokladů zaznamenat do účetních knih a posoudit dopady nejen na daň z přidané hodnoty, ale také na daň z příjmů.
Text byl zpracován jako součást řešení výzkumného projektu VGS 2013K02 Finanční a účetní studie a jejich praktické aplikace.
1) Koordinační výbor 07/12: BŘEZINOVÁ, Hana; NOVOTNÝ, Radek. Příspěvek 375/11.12 Změna tvorby opravné položky podle § 8 na tvorbu opravné položky podle § 8c (dostupné na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/2062.html).
2) Koordinační výbor 03/11: NESROVNAL, Jiří; TOMAN, Petr. Příspěvek 326/23.02.11 Způsob účtování opravy daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (dostupné na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/2062.html). http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/DANE_DPH_od_01042011_Oprava_vyse_dane_u_pohledavek_za_dluzniky_v_insolvencnim_rizeni.pdf