Další aspekty insolvenčního procesu

Vydáno: 20 minut čtení

V rozvahách účetních jednotek jsou běžně vykazovány pohledávky. Jedná se o druh aktiv, kterému je nezbytné věnovat soustavnou péči, sledovat splatnost těchto práv na inkasování sjednaného plnění, snažit se nepřipustit promlčení pohledávek. Do péče o pohledávky také patří sledování insolvenčního rejstříku, neboť jakmile se dostane dlužník do insolvenčního řízení, je potřeba rychle konat.

Další aspekty insolvenčního procesu
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., auditorka ev. š. 0968
Účetní jednotka v roli věřitele uplatní své pohledávky podáním přihlášky, a pak již musí čekat, zda se jí uspokojení dostane plněním reorganizačního plánu, rozvrhem při konkursu nebo plněním při oddlužení. Přihlášku je nezbytné podat:
-
řádně formou formuláře publikovaného na www.justice. cz. a
-
včas, tj. v termínu od zahájení insolvenčního řízení do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku.
K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.
 
1. Cizoměnové pohledávky
Proces přihlašování pohledávek má svoje úskalí. Mezi ně patří mimo jiné vyčíslení pohledávky v penězích, neboť tak musí být postupováno v každém případě, i když jde o pohledávku nepeněžitou (§ 175 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „insolvenční zákon“). Pokud se jedná o pohledávku v cizí měně, musí být přepočítána na českou měnu, a to podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení, a stala-li se pohledávka splatnou dříve, podle kursu vyhlášeného v den její splatnosti. Uvedený § 175 má ještě návod pro použití kursu v případě, kdy ČNB nevyhlašuje kurs devizového trhu, pak se použije střední kurs centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.
Účetní jednotka se při přihlášení cizoměnové pohledávky dostává do situace, kdy má přeceněnou pohledávku na fixní částku, neboť ve vztahu k insolvenčnímu procesu bude vždy rozhodující tato přepočtená výše. Otázkou je, jak bude tato pohledávka v dalším vykazována v rozvaze účetní jednotky. Jako cizoměnová pohledávka by měla být k rozvahovému dni vždy přepočítána aktuálním kursem ČNB a měly by být vyčísleny kursové rozdíly s dopadem na výsledek hospodaření, s dopadem na daňový základ. Je takováto situace praktická? Hrozí účetní jednotce rizika ze změny kursu? Má se rozcházet výše pohledávky vykazovaná v účetnictví s výší pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení? Pro konvertování cizoměnové pohledávky na korunovou pohledávku hovoří následující úvahy:
-
smyslem