Důchodové spoření

Vydáno: 26 minut čtení

Od ledna 2013 mají zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) možnost vstoupit do tzv. II. penzijního pilíře, kterým se stalo důchodové spoření. Kde penzijní společnosti budou dlouhodobě spravovat příspěvky účastníků v majetkově oddělených fondech s vybranou mírou rizika versus potenciálního zhodnocení. A když účastník spoření dosáhne důchodového věku, bude moci naspořené prostředky čerpat formou soukromého starobního důchodu. Účast na důchodovém spoření je sice dobrovolná, ale po vstupu již ze systému nelze vystoupit - skončí až důchodem nebo úmrtím -přičemž je s ní přirozeně spojena povinnost placení pojistného. Toto pojistné činí 5% z pojistného (vyměřovacího) základu, z čehož 3% jdou na úkor pojistného na důchodové pojištění (v rámci I. penzijního pilíře) a zbývající 2% si navíc platí samotný účastník spoření.

Důchodové spoření
Ing.
Martin
Děrgel
 
Tři penzijní pilíře
Člověk je nejprve dítětem, které potřebuje pomoc, poté se stane dospělým a může téměř vše (co chce), a nakonec zestárne a opět se bez pomoci neobejde. To je naší přirozeností a nebylo ani nebude tomu jinak. Se změnami společnosti se ale měnil způsob oné pomoci, zvláště pak vůči seniorům. Historicky nejdéle pomáhaly prarodičům jejich rodiny, zejména jejich dospělé děti. S nástupem tzv. moderní společnosti se těžiště péče o staré lidi přesunulo na stát, který začal vyplácet důchody financované průběžně z pojistného placeného výdělečně činnými osobami. V poslední dekádě se ale ukazuje, že státní zabezpečení důchodců je příliš „štědré“ a dochází k jeho omezování, a těžiště se dále přesouvá k alternativním soukromým pojistným důchodovým produktům.
Dne 1. ledna 2013 naostro začala největší reforma penzijního systému od roku 1989, náš důchodový systém se tak nyní skládá ze tří tzv. pilířů. Základem je i nadále státní průběžný systém důchodového pojištění - l. pilíř -ekonomicky aktivní generace povinně přispívá do „jednoho balíku“, z něhož jsou ihned vypláceny penze dnešním důchodcům. Pojistné na důchodové pojištění je 28% vyměřovacího základu („VZ“), kterým je u zaměstnanců zpravidla hrubá mzda (dále také „HM“), v případě OSVČ polovina dílčího základu daně z podnikání. Samotní zaměstnanci se na něm přitom sami podílejí ze 6,5% HM, zbylých 21,5% hradí zaměstnavatel (nad rámec HM), který má na starosti odvod obou částek a administrativu s tím spojenou vůči České správě sociálního zabezpečení, která I. pilíř spravuje. Kvůli výtkám Ústavního soudu je průběžný systém více zásluhový než dříve, přičemž pojistné se platí - a důchody počítají - jen do stropu VZ, kterým je 4násobek průměrné mzdy.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=2440.jpg
Zásadní novinkou roku 2013 je ll. pilíř tvořený systémem důchodového spoření. Vstup do něj je sice dobrovolný, ale toto rozhodnutí již není možno zvrátit, a k ukončení účasti dojde pouze pobíráním starobního důchodu nebo smrtí. Vstup je trvale otevřen fyzickým osobám ve věku 18 až 35 let, starším tato možnost skončí 30.6.2013 (ledaže by po 1.1.2013 ještě nebyli poplatníky pojistného na důchodové pojištění v I. pilíři, tito budou moci vstoupit do II. pilíře po dobu půl roku poté, co se takovýmito poplatníky poprvé stanou). Vstup není dovolen osobám, kterým již byl přiznán starobní důchod z důchodového pojištění, tj. z I. pilíře.
Účastník důchodového spoření si platí pojistné na svůj individuální penzijní účet fondového typu, který spravuje jím vybraná soukromá penzijní společnost (odděleně od svého majetku), přičemž může volit ze čtyř důchodových fondů lišících se v investiční strategii - a tím pádem i v míře rizika a potenciálního zisku či ztráty. Takto naakumulované prostředky se (až na malé výjimky) dnem přiznání státního starobního důchodu z l. pilíře převedou jako úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu u vybrané životní pojišťovny. A z tohoto pojištění bude účastníkovi důchodového spoření vyplácet doživotní (nebo 20letý) starobní důchod.
Pojistné na důchodové spoření činí 5% VZ, resp. HM (stejná základna jako u pojistného I. pilíře), přičemž 3% se převádějí z výše uvedeného pojistného na důchodové pojištění dotyčné osoby (tomu bude odpovídat adekvátně nižší státní důchod z I. pilíře) a další 2% navíc si připlatí samotný účastník ze svého. V případě zaměstnanců opět vše kolem zařídí zaměstn