Daňové aspekty insolvenčního procesu

Vydáno: 16 minut čtení

Insolvenční řízení je proces, jehož účelem je uspořádat majetkové vztahy k osobám, kterých se dotkne úpadek dlužníka, a to takovým způsobem, aby došlo k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční proces je řešen zákonem č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“).

Daňové aspekty insolvenčního procesu
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., auditorka oprávnění č. 0968
 
1. Insolvenční řízení jako proces
Insolvenční zákon si klade za cíl vést insolvenční řízení takovým způsobem, aby:
-
žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen, nebo
-
nedovoleně zvýhodněn,
-
se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.
Insolvenční řízení se zahajuje na návrh dlužníka nebo věřitele, kdy insolvenční soud vydá vyhlášku, v níž oznámí zahájení insolvenčního řízení. Tuto vyhlášku soud zveřejní nejpozději do dvou hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh.
Před zahájením insolvenčního řízení nebo k již zahájenému insolvenčnímu řízení může dlužník požádat o
moratorium
, jehož účelem je možná
konsolidace
dlužníka, dojednání vypořádání nebo postupů s věřiteli.
Rozhodnutí soudu o insolvenčních návrzích vede k:
-
rozhodnutí o úpadku, nebo
-
rozhodnutí o zastavení řízení, nebo
-
rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu včetně rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka, nebo
-
odmítnutí insolvenčního návrhu.
Úpadek dlužníka lze řešit:
-
oddlužením (týká se fyzických osob, nepodnikatelů),
-
reorganizací (týká se právnických osob),
-
konkursem,
-
zvláštním způsobem (nepatrný konkurs, úpadek finanční instituce).
2. Pět let podle insolvenčního zákona
Insolvenční zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 9.5.2006, avšak dalšími zákony byla jeho účinnost stanovena na 1. ledna 2008. Zákon má za sebou tedy již pět let, kdy podle něj bylo postupováno. Lze se podívat na určité výsledky.
Od roku 2008 do roku 2012 bylo podáno celkem 87 855 insolvenčních návrhů. Trend je vzrůstající, což lze dokumentovat na datech uvedených v tabulce č. 1 a grafu č. 1 (viz str. 5). Zásadně převyšují dlužnické insolvenční návrhy, které v úhrnu představují 86,53%.
Celkově bylo zahájeno 87 789 insolvenčních řízení (dále také „IŘ“). Zatímco v roce 2008 to bylo 5 215 řízení, v roce 2012 již 32 649 řízení - tabulka č. 2, graf č. 2 (viz str. 6). Poměrně velmi málo je využíváno moratoria. Pokud již bylo návrhů na
moratorium
podáno o něco více (např. rok 2009), nebyly povoleny. Za pětileté období bylo z celkově zahájených insolvenčních řízení rozhodnuto o úpadku v necelých 55% případů.
V řešení o úpadku jednoznačně vede ve všech obdobích oddlužení. Má silně vzrůstající trend - tabulka č. 3 a graf č. 3 (viz str. 7). Zatímco oddlužením bylo řešeno za uplynulých pět let 83 442 úpadků, reorganizací bylo celkově pouze 72, konkursů 1 968. Nejvíce jich bylo prohlášeno v roce 2009.
 
3. Daňové aspekty insolvenčního procesu
Daňové dopady insolvenčního procesu je třeba řešit na základě všech daňových předpisů. Základem je samozřejmě daňový řád. Poté každý z daňových zákonů přináší úpravu pro konkrétní řešení daňových povinností a uvádí specifické úpravy.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), převzal v podstatě úpravu obsaženou původně v zákoně o správě daní a poplatků. Stanoví tak v § 244, že při insolvenčním řízení je daňový subjekt povinen podat nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku řádné daňové tvrzení za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno. Zásadní je, že tuto lhůtu nelze prodloužit.
Složitá může být v praxi situace pro insolvenčního správce, který při prohlášení konkursu nakládá s majetkovou podstatou, a je tak povinen jednat i ve věci daní a účetnictví.
Tabulka č. 1: lnsolvenční návrhy I-------------I----------------------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I       I                       I  2008 I  2009 I  2010 I  2011 I 2012 1 I I       I-------------I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I       I       I Insolvenční návrhy nespojené s I 2 386 I 3 462 I  3 447 I  3 805 I  4 115 I I       I       I návrhem na způsob řešení    I    I    I     I     I     I I       I       I úpadku             I    I    I     I     I     I I       I       I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I       I       I Insolvenční návrhy spojené s  I 1 151 I 2 180 I  2 635 I  2 617 I  2 735 I I       I  Podané  I návrhem na prohlášení konkursu I    I    I     I     I     I I       I insolvenční I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I       I  návrhy  I Insolvenční návrhy spojené s  I 1 693 I 3 744 I 10 014 I 18 021 I 25 785 I I       I       I návrhem na povolení oddlužení I    I    I     I     I     I I       I       I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I       I       I Insolvenční návrhy spojené s  I   6 I   10 I    5 I   23 I   21 I I       I       I návrhem na povolení      I    I    I     I     I     I I       I       I reorganizace          I    I    I     I     I     I I       I       I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I       I       I Insolvenční návrhy celkem   I 5 236 I 9 396 I 16 101 I 24 466 I 32 656 I I       I-------------I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I Insolvenční I       I Dlužnické insolvenční návrhy  I 1 474 I 2 164 I  2 008 I  2 167 I  2 301 I I návrhy   I       I nespojené s návrhem na způsob I    I    I     I     I     I I       I       I řešení úpadku         I    I    I     I     I     I I       I       I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I       I Insolvenční I Dlužnické insolvenční návrhy  I  723 I 1 488 I  1 627 I  1 429 I  1 525 I I       I  návrhy  I spojené s návrhem na      I    I    I     I     I     I I       I  podané  I prohlášení konkursu      I    I    I     I     I     I I       I dlužníkem  I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I     I       I       I Dlužnické insolvenční návrhy  I 1 687 I 3 722 I  9 976 I 17 933 I 25 737 I I       I       I spojené s návrhem na povolení I    I    I     I     I     I I       I       I oddlužení           I    I    I     I     I     I I       I       I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I       I       I Dlužnické insolvenční návrhy  I   5 I   8 I    5 I   20 I   19 I I       I       I spojené s návrhem na povolení I    I    I     I     I     I I       I       I reorganizace          I    I    I     I     I     I I       I       I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I       I       I Dlužnické insolvenční návrhy  I 3 889 I 7 382 I 13 616 I 21 549 I 29 582 I I       I       I celkem             I    I    I     I     I     I I       I-------------I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I       I       I Věřitelské insolvenční návrhy I  654 I 1 281 I  1 436 I  1 636 I  1 209 I I       I       I nespojené s návrhem na způsob I    I    I     I     I     I I       I Insolvenční I řešení úpadku         I    I    I     I     I     I I       I  návrhy  I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I       I  podané  I Věřitelské insolvenční návrhy I  305 I  685 I  1 003 I  1 186 I  1 209 I I       I věřitelem  I nespojené s návrhem na     I    I    I     I     I     I I       I       I prohlášení konkursu      I    I    I     I     I     I I       I       I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I       I       I Věřitelské insolvenční návrhy I  959 I 1 966 I  2 439 I  2 822 I  3 022 I I       I       I celkem             I    I    I     I     I     I I-------------I-------------I--------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I                                 Zdroj: www.justice.cz, vlastní práce autorky.
Graf č. 1: Insolvenční návrhy
Zdroj: Vlastní práce autorky.
Tabulka č. 2: Zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o insolvenčních návrzích  I--------------I---------------------------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I Zahájená   I                       I 2008 I 2009 I 2010  I 2011  I 2012  I I insolvenční I---------------I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I řízení    I        I Zahájená insolvenční řízení I 5 215 I 9 383 I 16 094 I 24 448 I 32 649 I I       I        I - počet vydaných vyhlášek  I    I    I     I     I     I I--------------I---------------I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I 
Moratorium
I Moratoria k I Návrhy na
moratorium
podané I 6 I 8 I 3 I 3 I 6 I I I již I před zahájením IR I I I I I I I I zahájenému I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I insolvenčnímu I Povoleno I 6 I 4 I 1 I I 3 I I I řízení I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I I Odmítnuto I 4 I 2 I I I 3 I I I---------------I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I Moratoria I Návrhy na
moratorium
podané I 5 I 31 I 15 I 9 I 9 I I I před I k insolvenčnímu návrhu I I I I I I I I zahájením I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I insolvenčního I Povoleno I 4 I 14 I 8 I 6 I 1 I I I řízení I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I I Odmítnuto I 1 I 17 I 10 I 6 I 8 I I--------------I---------------I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I Rozhodnutí o I Rozhodnutí o úpadku vydaná I 1 111 I 3 174 I 6 883 I 12 712 I 19 117 I I I úpadku I k insolvečnímu návrhu I I I I I I I I I dlužníka I I I I I I I I I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I I Rozhodnutí o zastavení I 257 I 767 I 1 121 I 1 406 I 1 583 I I I I insolvenčního řízení vydaná I I I I I I I I I k insolvenčnímu návrhu I I I I I I I I I věřitele I I I I I I I I---------------I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I Rozhodnutí o I Rozhodnutí o zastavení I 333 I 790 I 1 247 I 2 063 I 3 160 I I I zastavení I insolvenčního řízení vydaná I I I I I I I I řízení I k insolvenčnímu návrhu I I I I I I I I I dlužníka I I I I I I I I I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I I Rozhodnutí o zastavení I 106 I 398 I 477 I 627 I 608 I I I I insolvenčního řízení vydaná I I I I I I I Rozhodnutí o I I k insolvenčnímu návrhu I I I I I I I isolvenčních I I věřitele I I I I I I I návrzích I---------------I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I Rozhodnutí o I Rozhodnutí o zamítnutí I 545 I 1 634 I 1 661 I 1 532 I 1 501 I I I zamítnutí I insolvenčního návrhu vydaná I I I I I I I I insolvencního I k insolvenčnímu návrhu I I I I I I I I návrhu včetně I dlužníka (vč. zamítnutých I I I I I I I I rozhodnutí o I pro nedostatek majetku I I I I I I I I zamítnutí I dlužníka) I I I I I I I I insolvenčního I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I návrhu pro I Rozhodnutí o zamítnutí I 44 I 88 I 165 I 136 I 142 I I I nedostatek I insolvenčního návrhu vydaná I I I I I I I I majetku I k insolvenčnímu návrhu I I I I I I I I dlužníka I věřitele I I I I I I I I I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I I Rozhodutí o zamítnutí I 668 I 1 568 I 1 571 I 1 441 I 1 391 I I I I insolvenčního návrhu pro I I I I I I I I I nedostatek majetku dlužníka I I I I I I I I---------------I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I Odmítnutí I Rozhodnutí o odmítnutí I 949 I 1 305 I 2 947 I 3 726 I 4 187 I I I insolvenčního I insolvenčního návrhu vydaná I I I I I I I I návrhu I k insolvenčnímu návrhu I I I I I I I I I dlužníka I I I I I I I I I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I I I I Rozhodnutí o odmítnutí I 271 I 478 I 619 I 818 I 831 I I I I insolvenčního návrhu vydaná I I I I I I I I I k insolvenčnímu návrhu I I I I I I I I I věřitele I I I I I I I--------------I---------------I-----------------------------I--------I--------I---------I---------I---------I Zdroj: www.justice.cz, vlastní práce autorky.
Graf č. 2: Zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o insolvenčních návrzích
Zdroj: Vlastní práce autorky.
Tabulka č. 3: Řešení úpadku I--------------I----------------------------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I       I                          I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I I       I--------------------I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I       I Povolená oddlužení I Rozhodnutí o povolení     I 646 I 2 164 I 5 902 I 11 614 I 17 985 I I       I          I oddlužení           I   I    I    I    I    I I       I--------------------I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I Odložení   I  Schválená    I Rozhodnutí o schválení    I 464 I 1 592 I 4 584 I 9 238 I 14 291 I I       I  oddlužení    I oddlužení plněním splátkového I   I    I    I    I    I I       I          I kalendáře           I   I    I    I    I    I I       I          I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I       I          I Rozhodnutí o schválení    I  13 I  30 I  82 I  183 I  414 I I       I          I oddlužení zpeněžením podstaty I   I    I    I    I    I I       I          I majetkové           I   I    I    I    I    I I       I--------------------I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I       I    Zrušení   I Rozhodnutí o zrušení     I  8 I  30 I  56 I  109 I  211 I I       I   schváleného  I schváleného oddlužení     I   I    I    I    I    I I       I   oddlužení   I                I   I    I    I    I    I I--------------I--------------------I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I Reorganizace I   Povolení    I Rozhodnutí o povolení     I  6 I  16 I  19 I   17 I   14 I I       I  reorganizace  I reorganizace         I   I    I    I    I    I I--------------I--------------------I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I       I Počet prohlášených I Rozhodnutí o prohlášení    I 285 I  451 I  417 I  381 I  434 I I       I   konkursů k   I konkursu vydaná k       I   I    I    I    I    I I       I  insolvenčním  I insolvenčnímu návrhu dlužníka I   I    I    I    I    I I       I   návrhům    I (bez návrhu na způsob řešení I   I    I    I    I    I I       I  nespojených s  I úpadku)            I   I    I    I    I    I I       I   návrhy na   I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I       I   prohlášení   I Rozhodnutí o prohlášení    I 168 I  432 I  636 I  714 I  881 I I       I  konkursu na   I konkursu vydaná k       I   I    I    I    I    I I       I majetek dlužníka I insolvenčnímu návrhu věřitele I   I    I    I    I    I I       I          I (bez návrhu na způsob řešení I   I    I    I    I    I I       I          I úpadku)            I   I    I    I    I    I I       I--------------------I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I       I Počet prohlášených I Rozhodnutí o prohlášení    I 148 I  494 I  481 I  512 I  528 I I       I   konkursů k  I konkursu vydaná k dlužnickému I   I    I    I    I    I I       I  insolvenčním  I návrhu            I   I    I    I    I    I I       I návrhům spojených I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I Konkursy   I   s návrhy na  I Rozhodnutí o prohlášení    I  50 I  283 I  414 I  622 I  570 I I       I   prohlášení  I konkursu vydaná k       I   I    I    I    I    I I       I   konkursu na  I věřitelskému návrhu      I   I    I    I    I    I I       I majetek dlužníka I                I   I    I    I    I    I I       I--------------------I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I       I          I Rozhodnutí o prohlášení    I  88 I  68 I  120 I  142 I  276 I I       I          I konkursu vydaná k návrhu na  I   I    I    I    I    I I       I          I povolení oddlužení (před   I   I    I    I    I    I I       I          I povolením oddlužení)     I   I    I    I    I    I I       I Počet prohlášených I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I       I   konkursů k   I Rozhodnutí o prohlášení    I  21 I  25 I  63 I  169 I  246 I I       I  insolvenčním  I konkursu vydaná po povolení  I   I    I    I    I    I I       I návrhům spojených I oddlužení           I   I    I    I    I    I I       I   s návrhy na  I                I   I    I    I    I    I I       I    povolení   I                I   I    I    I    I    I I       I   oddlužení   I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I       I          I Rozhodnutí o prohlášení    I  8 I  30 I  56 I  109 I  211 I I       I          I konkursu vydaná po schválení I   I    I    I    I    I I       I          I oddlužení           I   I    I    I    I    I I       I--------------------I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I I       I Počet prohlášených I Rozhodnutí o prohlášení    I  1 I  15 I  11 I   15 I   15 I I       I   konkursů k   I konkursu vydaná k návrhu na  I   I    I    I    I    I I       I  insolvenčním  I povolení reorganizace (před  I   I    I    I    I    I I       I návrhům spojeným s I povolením reorganizace)    I   I    I    I    I    I I       I návrhy na povolení I                I   I    I    I    I    I I       I  reorganizace  I                I   I    I    I    I    I I--------------I--------------------I-------------------------------I------I-------I-------I--------I--------I                                 Zdroj: www.justice.cz, vlastní práce autorky. 
Graf č. 3: Řešení úpadku
Zdroj: Vlastní práce autorky.
Pokud zjistí v takové situaci nedostatečnost podkladů, pro kterou nelze zajistit podání daňového tvrzení, pak tato povinnost zaniká. Insolvenční správce takovou skutečnost sdělí správci daně ve lhůtě pro podání daňového tvrzení a poskytne mu nezbytnou součinnost ke stanovení daně podle pomůcek.
Citovaný § 244 daňového řádu dále stanoví, ve kterých případech se v insolvenčním procesu podává daňové tvrzení. Ve většině případů se daňové tvrzení podává na základě sestavení mimořádné účetní závěrky. Účetní předpisy ani insolvenční zákon nevyžadují sestavit účetní závěrku ke dni podání návrhu na zrušení konkursu, avšak daňová řád k tomuto dni vyžaduje zpracovat řádné daňové tvrzení (§ 244 odst. 3). Daňový řád řeší v § 242 odst. 1 zásadní záležitost, a to, že daňové pohledávky, které vznikají v důsledku daňových povinností, které vznikly v době ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku do ukončení insolvenčního řízení, jsou pohledávky za majetkovou podstatou. Toto ustanovení koresponduje s ustanovením § 168 odst. 2 písm. e) insolvenčního zákona, které uvádí, že pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Daňový řád tedy neurčuje nic nad rámec insolvenčního zákona, jen tuto skutečnost potvrzuje.
Provázanost daňového řádu a insolvenčního zákona je také v řešení přeplatků. Podle ustanovení § 242 odst. 2 daňového řádu je pro potřeby insolvenčního řízení za majetek daňového subjektu považován vratitelný přeplatek s tím, že přeplatek, který vznikl na základě daňových povinností, jež vznikly nejpozději dnem předcházejícím dni účinnosti rozhodnutí o úpadku, se použije pouze na úhradu splatných daňových pohledávek, které nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou (nejpozději do jejich přezkoumání při přezkumném jednání).
Přeplatek, který vznikne na základě daňových povinností, jež vznikly v době ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, se použije pouze na úhradu splatných pohledávek za majetkovou podstatou.
 
4. Závěr
Insolvenční řízení je proces, který se dotýká značného rozsahu jak fyzických, tak právnických osob. V článku uvedené tabulky a grafy dokumentují počty dlužníků dotčených insolvenčním procesem. Ten však má velmi významný dopad na věřitele, kde počty pohledávek lze počítat v milionech. Pro jejich hodnotu nemá autorka bohužel číselné podklady.
Insolvenční proces se významně dotýká účetnictví účetních jednotek, ať již jsou v roli dlužníka nebo věřitele. Zásadní je vazba mezi daňovými povinnostmi a dopady, které má tento složitý proces opět jak na dlužníky, tak věřitele. V následujících článcích se budeme věnovat některým daňovým aspektům insolvenčního procesu.