Daňové aspekty insolvenčního procesu

Vydáno: 16 minut čtení

Insolvenční řízení je proces, jehož účelem je uspořádat majetkové vztahy k osobám, kterých se dotkne úpadek dlužníka, a to takovým způsobem, aby došlo k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční proces je řešen zákonem č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“).

Daňové aspekty insolvenčního procesu
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., auditorka oprávnění č. 0968
 
1. Insolvenční řízení jako proces
Insolvenční zákon si klade za cíl vést insolvenční řízení takovým způsobem, aby:
-
žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen, nebo
-
nedovoleně zvýhodněn,
-
se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.
Insolvenční řízení se zahajuje na návrh dlužníka nebo věřitele, kdy insolvenční soud vydá vyhlášku, v níž oznámí zahájení insolvenčního řízení. Tuto vyhlášku soud zveřejní nejpozději do dvou hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh.
Před zahájením insolvenčního řízení nebo k již zahájenému insolvenčnímu řízení může dlužník požádat o
moratorium
, jehož účelem je možná
konsolidace
dlužníka, dojednání vypořádání nebo postupů s věřiteli.
Rozhodnutí soudu o insolvenčních návrzích vede k:
-
rozhodnutí o úpadku, nebo
-
rozhodnutí o zastavení řízení, nebo
-
rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu včetně rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka, nebo
-
odmítnutí insolvenčního návrhu.
Úpadek dlužníka lze řešit:
-
oddlužením (týká se fyzických osob, nepodnikatelů),
-
reorganizací (týká se právnických osob),
-
konkursem,
-
zvláštním způsobem (nepatrný konkurs, úpadek finanční instituce).
2. Pět let podle insolve