Dotazy a odpovědi: Rekodifikace

Rekodifikace
Komu vzniká povinnost pečovat o nezbytnou cestu? Lze její užívání zakázat?
ODPOVĚĎ
JUDr. et MUDr. Alexander Thöndel, Ph.D.
Občanský zákoník upravuje institut nezbytné cesty v § 1029 až § 1034. Na rozdíl od předchozí úpravy tak nečiní v kontextu úpravy věcných břemen (§ 151o odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., ve znění k 31.12.2013, jako přístup ke stavbě), nýbrž samostatně, a sice jako přístup k nemovitosti, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou.
Odpověď na položenou otázku závisí na tom, jakou povahu právní, ale i faktickou bude nezbytná cesta mít.
1. Nejintenzivnějším omezením vlastnického práva jiného vlastníka je zřízení nezbytné cesty jako cesty umělé přes jeho pozemek. Při zřízení nezbytné cesty jako umělé ji zřídí a udržuje – pečuje o ni (nese náklady), ten, v jehož prospěch byla zřízena. Pokud by teoreticky nezbytnou cestu užíval též vlastník zatíženého pozemku, musel by na její údržbu přispívat poměrně. Při takovém způsobu zřízení nezbytné cesty může dokonce vlastník dotčeného pozemku požadovat, aby žadatel převzal do svého vlastnictví pozemek potřebný pro nezbytnou cestu za podmínek § 1036 obč. zák.
2. Jako nezbytná cesta však může být též povoleno využití stávající soukromé cesty ve vlastnictví osoby odlišné od oprávněného. V takové situaci jde o spoluužívání cizí soukromé cesty. Odpověď na otázku, kdo pečuje o cestu, resp. nese náklady na její údržbu, je možné nalézt v § 1030 odst. 1 větě druhé obč. zák.: „Povolí-li se spoluužívání cizí soukromé cesty, zahrne úplata (rozuměj za povolení nezbytné cesty) i zvýšené náklady na její údržbu.“ Zvýšené náklady na údržbu cizí soukromé cesty ponese oprávněný. Tyto uhradí v rámci úplaty za zřízení práva nezbytné cesty. Jestliže tato úhrada má pokrývat náklady na údržbu, musí se při jejím stanovení přihlédnout k zamýšlené (rozuměj nutné) povaze zátěže cesty povolené jako cesty nezbytné. Tato úplata může být poskytnuta ve splátkách anebo opakujících se plněních. To by nakonec lépe odpovídalo tomu, že se cesta bude udržovat průběžně. Při zániku práva nezbytné cesty povinnost plnit splátky anebo dávky, které nejsou splatné, zaniká (§ 1035 odst. 1 obč. zák.)1).
3. Nezbytná cesta může být ve smyslu § 1029 odst. 2 obč. zák. soudem povolena jako služebn