Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014

Vydáno: 20 minut čtení
Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014
Ing.
Petr
Vrána
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), platný pro zdaňovací období 2014 byl novelizován zákonným opatření senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů – zákon č. 344/2013 Sb., do něhož se promítla rekodifikace soukromého práva tzn. nový“ občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“), a dále zákon o obchodních korporacích – zákon č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“). Další změny souvisejí s ustanoveními novely zákona č. 267/2014 Sb., které dle přechodných ustanovení ovlivní již zdaňovací období 2014 a dále s Nálezy ústavního soudu a zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby o dítě v dětské skupině. Uvedené změny však nemění stávající strukturu tiskopisu, tzn., že DAP 2014 tvoří základní část, do které se přenášejí údaje z jednotlivých příloh, v nichž se provádějí dílčí výpočty podle jednotlivých druhů příjmů podle § 3 ZDP (příjmy zaměstnanců – § 6 ZDP, příjmy ze samostatné činnosti – § 7 ZDP, příjmy z kapitálového majetku – § 8 ZDP, příjmy z nájmu – § 9 ZDP a ostatní příjmy – § 10 ZDP) a to ze všech zdrojů příjmů, tj. z České republiky i ze zdrojů v zahraničí.
V Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014 (dále jen „DAP 2014“) jsou proto zohledněny:
1)
legislativně technické změny (změny pojmu při zachování stávajícího obsahu nebo nové pojmy a instituty dle NOZ a ZOK),
2)
věcné změny (rekodifikace soukromého práva, zahrnutí daně dědické a darovací, ...).
Ad 1) Legislativně technické změny
Do DAP 2014 se promítla změna:
Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků => změna názvu na „příjmy ze závislé činnosti“ v návaznosti na podřazení příjmů z funkčních požitků pod závislou činnost ohledem na obdobné posuzování v tomto ustanovení.
Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti => změna názvu na „příjmy ze samostatné činnosti“ v návaznosti na § 420 až 435 NOZ charakter