Dotazy k dani z příjmů

Vydáno: 6 minut čtení
Dotazy k dani z příjmů
Ing.
Miloš
Kořínek
Dotaz 1
Podnikám a mám roční příjmy kolem 3 000 000 Kč. Z důvodu usnadnění administrativy si k těmto příjmům uplatňuji paušální výdaje ve výši 80% z dosažených příjmů. Manželka je s dětmi v domácnosti. Uplatňuji na ni slevu na dani a na děti rovněž. Údajně již za rok 2013 na tyto slevy ztratím nárok. Zakládá se tato informace na pravdě?
Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), přinesla změnu v uplatňování slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) (sleva na vyživovanou manželku) a v uplatňování daňového zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c ZDP).
Podle nově vloženého § 35ca ZDP platí, uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 ZDP výdaje podle § 7 odst. 7 ZDP (paušální výdaje) nebo u dílčího základu daně podle § 9 ZDP výdaje podle § 9 odst. 4 ZDP (paušální výdaje k příjmům z pronájmu) a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50% z celkového základu daně, nemůže snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP (snížení daně na vyživovanou manželku. Dále nemůže uplatnit daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP na vyživované děti.
Jakým způsobem se tato změna projeví na změně daňové povinnosti, si ukážeme na příkladu, kdy má poplatník příjmy z podnikání ve výši 3 000 000 Kč. Jedná se o řemeslnou činnost a paušální výdaje proto uplatňuje ve výši 80% z dosažených příjmů. Jiné příjmy nemá.
I-------------------------------I---------------------I---------------------I
I                I Postup do roku 2012 I Postup od roku 2013 I
I-------------------------------I---------------------I---------------------I
I Celkové příjmy        I  3 000 000 Kč   I   3 000 000 Kč  I
I-------------------------------I---------------------I---------------------I
I Výdaje paušálem        I  2 400 000 Kč   I   2 400 000 Kč  I
I-------------------------------I---------------------I---------------------I
I Základ daně          I   600 000 Kč   I    600 000 Kč  I
I-------------------------------I---------------------I---------------------I
I Základní sleva na poplatníka I    24 840 Kč   I    24 840 Kč  I
I-------------------------------I---------------------I---------------------I
I Sleva na vyživovanou manželku I    24 840 Kč   I  nemůže uplatnit  I
I-------------------------------I---------------------I---------------------I
I Daňové zvýhodnění na 2 dětí  I           I           I
I - 2 x 13 404 Kč        I    26 808 Kč   I  nemůže uplatnit  I
I-------------------------------I---------------------I---------------------I
I Daňová povinnost       I    13 512 Kč   I    65 160 Kč  I
I-------------------------------I---------------------I---------------------I
Pokud si chcete slevu na manželku a daňové zvýhodnění za zdaňovací období roku 2013 zachovat, je potřebné, abyste přešel na výdaje ve skutečné výši.
Dotaz 2
Daňový subjekt provádí překlady z češtiny do ruštiny. Jeho příjem z překladů bude v roce 2013 cca 80 000 Kč. Na překlady nemá živnostenský list. Má nárok na výdaje paušálem?
V případě překladu je třeba rozlišit, o jaký překlad se jedná. Na překladatelskou činnost se vydává živnostenský list, a to na překlady z odborné literatury, překlady smluv apod. V tomto případě se jedná o § 7 odst. 1 ZDP s paušálním výdajem ve výši 60%. Výjimkou z této praxe jsou tzv. umělecké překlady, které spadají pod § 7 odst. 2 písm. a) ZDP. Na tyto překlady není potřebný živnostenský list (v živnostenském zákoně jsou přímo vyňaty) a paušální výdaje lze k příjmům z těchto překladů uplatnit ve výši 40%.
V případě, že by se jednalo o například překlad smluv a daňový subjekt by na ně neměl živnostenský list, patří tyto příjmy pod § 10 ZDP (ostatní příjmy). Výdaje k nim lze uplatnit pouze skutečně vzniklé.
Dotaz 3
Vlastním činžovní dům. Moje příjmy se pohybují kolem 3 000 000 Kč. Výdaje pro zjednodušení uplatňuji paušální sazbou. Jsou kolem 900 000 Kč. Změnila se v roce 2013 sazba paušální náhrady?
V uvedeném případě se situace změnila velmi významně, neboť paušální výdaje na příjmy z pronájmu lze od 1.1.2013 uplatnit sice ve výši 30% z dosažených příjmů, ale pouze do částky 600 000 Kč. Paušální výdaje ve výši 600 000 Kč jsou z příjmu 2 000 000 Kč. Z tohoto vyplývá, pokud máte příjmy z pronájmu nad 2 000 000 Kč, lze k nim uplatnit paušální výdaj maximálně ve výši 600 000 Kč. Je tedy třeba zvážit, zda by se spíše nevyplatilo uplatnit výdaje ve skutečné výši.
Pro úplnost dodáváme, že obdobný případ se týká i např. lékařů, advokátů apod., tj. daňových subjektů s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP a § 7 odst. 2 písm. c) až d) ZDP, kteří vykazují výdaje paušální sazbou. Paušální sazba je v tomto případě ve výši 40% z dosažených příjmů, ale nejvýše lze uplatnit paušální výdaje do výše 800 000 Kč. To je z příjmů ve výši 2 000 000 Kč.
Dotaz 4
V naší firmě pracuje několik manažerů, jejichž příjem v některých měsících překračuje částku 100 000 Kč. Jak máme v roce 2013 postupovat při jejich zdaňování. Bude jim možné provést roční zúčtování?
Do ZDP platném v roce 2013 byl přijat nový § 16a. Jedná se o tzv. solidární zvýšení daně. Daň podle § 16 ZDP se při výpočtu o toto solidární zvýšení daně zvýší. Solidární zvýšení daně činí 7% z kladného rozdílu mezi:
a)
součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 ZDP a dílčího základu daně podle § 7 ZDP v příslušném zdaňovacím období a
b)
48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.
Obdobně jako v § 16a ZDP je v § 38ha ZDP uvedeno, že při výpočtu zálohy podle § 38h odst. 2 ZDP se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy. Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7% z kladného rozdílu mezi:
c)
příjmy zahrnovanými do základu daně pro výpočet zálohy a
d)
48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.
Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající výše uvedenému rozdílu.
Pro rok 2013 činí 48násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení částku 1 242 432 Kč. Na jeden měsíc tedy připadá částka 103 536 Kč.
Z výše uvedeného je zřejmé, že v měsících, kdy zaměstnanec má příjem ze zaměstnání vyšší než 103 536 Kč je mu z kladného rozdílu zvýšena zálohová povinnost o 7%.
Z § 38g odst. 4 ZDP dále vyplývá, že daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Tomuto zaměstnanci tudíž není možné provést roční zúčtování.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů