Úklidové práce pro bytový dům a nebytové prostory

Vydáno: 3 minuty čtení
Úklidové práce pro bytový dům a nebytové prostory
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Ing.
Martina
Matějková
Společnost zajištuje úklid společných prostor pro SVJ. Bytový dům má ve dvou patrech nebytové prostory (kanceláře). Jaké sazbě DPH má služba podléhat? Dle přílohy č. 2 k zákonu o DPH je služba zařazena pod CZ-CPA 81.21.10 a 81.22.11, tedy snížená sazba daně 14%. Platí to také, pokud v bytovém domě jsou bytové jednotky v osobním vlastnictví (fyzické osoby), ale i nebytové prostory (právnické osoby)? Společné prostory využívají jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
Související předpisy:
-
§ 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"),
-
Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
K vašemu dotazu je nutno nejprve uvést, že podle § 47 odst. 4 zákona o DPH se u služeb uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak, přičemž u služeb uvedených v příloze č. 2 k zákonu o dani z přidané hodnoty se uplatňuje snížená sazba daně. Pro uplatnění snížené sazby daně u služeb vymezených v příloze č. 2 zákona o DPH je přitom rozhodné, že jde o služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA uvedenému v příloze č. 2 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.
Mezi služby podléhající snížené sazbě daně vymezené v příloze č. 2 k zákonu o DPH spadají "Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech" zařazené pod kódem CZ-CPA 81.21.10 a "Služby mytí oken prováděné v domácnostech" zařazené pod kódem CZ-CPA 81.22.11. Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely zákona o DPH považuje úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, které nejsou určeny k bydlení. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu. Z dotazu jednoznačně nevyplývá, zda se v předmětném případě jedná o bytový dům ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona o DPH, tedy o stavbu pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Tudíž pokud by se úklid týkal pouze společných prostor bytového domu, uplatnila by se snížená sazba daně. Ovšem jiná situace by nastala, pokud by se úklid týkal prostoru, který nelze považovat za společný prostor bytového domu. Podotýkáme, že za společné části bytového domu se považují např. vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny apod.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty