Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012

Vydáno: 27 minut čtení

Zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), stanoví daňovým subjektům řadu povinností, které musí plnit při správě daní. Jednou z hlavních povinností daňových subjektů je povinnost přiznat a ve stanovené lhůtě zaplatit příslušnou daň. Podle ustanovení § 1 odst. 3 DŘ je základem pro správné zjištění a stanovení daně daňové tvrzení, přičemž: * řádným daňovým tvrzením se rozumí daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování, * dodatečným daňovým tvrzením se rozumí dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo * dodatečné vyúčtování.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012
Ing.
Jiří
Vychopeň
Podle ustanovení § 135 odst. 1 DŘ je řádné daňové tvrzení povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván. Podle ustanovení § 135 odst. 2 DŘ je daňový subjekt povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.
Podle ustanovení § 136 odst. 5 DŘ jsou daňové subjekty povinny sdělovat správci daně i skutečnost, že jim ve zdaňovacím období nevznikla daňová povinnost k dani, ke které jsou registrovány. Tuto skutečnost je daňový subjekt povinen sdělit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
Konkrétní skutečnosti pro vznik povinnosti přiznat a zaplatit příslušnou daň pak vymezují jednotlivé hmotně právní daňové zákony. V případě daně z příjmů fyzických osob je třeba se řídit zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
S účinností od 1. 1. 2012 došlo v uvedeném zákoně k několika dílčím změnám, z nichž některé se týkaly i daně z příjmů fyzických osob.
Zákonem č. 346/2010 Sb. byla
částka, o kterou se podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP snižuje poplatníkům daně z příjmů fyzických osob daň vypočtená podle § 16, popřípadě snížená podle § 35, 35a nebo 35b za zdaňovací období, zvýšena na 24 840 Kč
, čímž byla výše této slevy na dani na poplatníka znovu vrácena na úroveň z roku 2010 (pro zdaňovací období roku 2011 byla sleva na dani na poplatníka dočasně snížena na 23 640 Kč).
Dále bylo uvedeným zákonem
zrušeno daňové osvobození přídavku na bydlení u vojáků z povolání
[do 31. 12. 2011 byl přídavek na bydlení u vojáků z povolání podle zvláštních právních předpisů osvobozen od daně z příjmů podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. o) ZDP].
Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo zřejmě v souvislosti se zvýšením snížené sazby DPH z 10 % na 14 % ke změnám i v některých ustanoveních ZDP upravujících daňové zvýhodnění na vyživované děti, přičemž:
*
v § 35c odst. 1 ZDP bylo
daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti zvýšeno z dosavadních 11 604 Kč ročně na 13 404 Kč ročně
(měsíční výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě se tak zvýšilo z dosavadních 967 Kč na 1 117 Kč),
*
v § 35c odst. 3 ZDP byla
maximální výše daňového bonusu, který může poplatník uplatnit za zdaňovací období, zvýšena z 52 200 Kč na 60 300 Kč
,