Pořízení e-shopu

Vydáno: 5 minut čtení
Pořízení e-shopu
Ing.
Martin
Děrgel
Jakým způsobem zaúčtovat a daňově promítnout pořízení (koupi) fungujícího e-shopu? Předmětem prodeje je internetové řešení fungujícího e-shopu – technická část, grafika včetně zavedených položek obchodu. Pokud je cena pořízení vyšší než 40 000 Kč, resp. 60 000 Kč, jedná se o pořízení dlouhodobého majetku účtovaného na účet 013? Pokud je cena do 40 000 Kč, resp. 60 000 Kč, je možné účtovat na účet 518 a dát jednorázově pořízení do nákladů nebo je vhodné toto časově rozlišit? Jsou-Ii součástí ceny i zásoby, je vhodné je nechat samostatně ocenit a přijmout na sklad jako pořízení zboží?
Jakým způsobem zaúčtovat komplexní marketingovou kampaň na zviditelnění e-shopu, když je cena vyšší než 40 000 Kč? V ceně je zahrnuta úprava grafiky, SEO optimalizace, zápisy do katalogů, návrh a zveřejnění bannerů. Je možné dát toto jednorázově do nákladů na 518 nebo je vhodné toto časově rozlišit? Nejedná se o časově omezené umístění banneru, aIe celý komplex reklamních služeb, jejichž cílem je zviditelnit e-shop na internetu.
Související předpisy:
*
§ 26, 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
*
§ 6, 7, 47, 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Lze doporučit, aby již při koupi bylo pamatováno na rozlišení jednotlivých druhů majetku a tomu přizpůsobit strukturu kupní ceny, resp. dílčích kupních cen, jinak - při koupi více složek majetku za jednu částku - bude mít kupující problém s rozpočítáním jedné cifry do ocenění všech koupených položek; není totiž možno míchat „jablka s hruškami“ a účtovat jedním účetním zápisem nákup balíku zásob, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Co se týče nehmotné aplikace umožňující provozování e-shopu, tak obvykle sestává ze dvou hlavních složek:
*
domény představující určitý fiktivní prostor na internetu,
*
a aplikačního software.
Z účetního hlediska se v obou případech jedná o dlouhodobý nehmotný majetek. Doména spadá do kategorie „ocenitelná práva“, čemuž odpovídá účet 014, zatímco pro software je obvykle využíván účet 013. Bude-li pod účetním limitem významnosti dané účetní jednotky, pak se bude jednat o tzv. drobný nehmotný majetek, o němž se účtuje přímo do nákladů (obvykle jako o externí službě na MD 518). Ze zadání totiž vyplývá, že zde nebudou naplněny předpoklady pro časové rozlišení, jelikož není jasně vymezena doba využitelnosti.
Koupená výpočetní technika (hardware) včetně součástí a příslušenství pak může představovat dlouhodobý hmotný majetek, případně (bude-li pod účetním limitem významnosti dané účetní jednotky) se bude jednat o tzv. drobný hmotný majetek, o němž se účtuje jako o zásobách. O nakoupených zásobách se samozřejmě rovněž bude standardně účtovat jako o zásobách materiálu nebo zboží (je-li určeno k dalšímu prodeji).
Dlouhodobý majetek bude účetně odpisován v souladu s účetním odpisovým plánem stanoveným danou účetní jednotkou. Přičemž by odpisy měly být přizpůsobeny předpokládané době použitelnosti (využitelnosti) majetku.
Nezávisle na zvoleném účetním limitu „významnosti“ pro začlenění mezi dlouhodobý účetní majetek, je nutno posoudit, zda se jedná z pohledu daní z příjmů o hmotný majetek (kde je u samostatných movitých věcí, případně u souborů věcí) stanoven pevný limit 40 000 Kč (§ 26 odst. 2 ZDP), resp. o nehmotný majetek, pro který § 32a ZDP stanoví rovněž pevný limit 60 000 Kč. Rovněž daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku běží nezávisle na případných účetních odpisech.
Protože podle popisu byla pořízena celá řada nejrůznějších majetkových položek, měla by dané věci technicky a funkčně znalá osoba jednoznačně posoudit, které komponenty představují součást nebo příslušenství věci hlavní, resp. tvoří jeden funkční softwarový systém. Teprve takto funkčně jasně vymezené majetkové položky je nutno ocenit a samostatně účetně a daňově posoudit.
Výlohy na marketingovou kampaň jsou obvykle v kategorii výdajů za reklamu, takže představují - bez ohledu na cenu - okamžitý účetní i daňový náklad (zpravidla patřící na účet 518). Ovšem u delších akcí mohou být naplněny předpoklady pro časové rozlišování tohoto nákladu. A případně -jde-li o „nadčasovou a univerzálně využitelnou“ marketingovou akci - by se spíše jen teoreticky mohlo jednat o dlouhodobý nehmotný majetek, čemuž ale v praxi vesměs brání skutečnost, že každá marketingová akce je jedinečná a poplatná aktuální době.