Náklady spojených osob

Vydáno: 2 minuty čtení
Náklady spojených osob
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 12. 2012, sp. zn. 2 Afs 46/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
… z dikce § 24 zákona o daních z příjmů nelze dovodit, že vynaložené výdaje se vždy musí reálně projevit v příjmech daňového poplatníka, tzn. že mezi výdaji a příjmy nutně existuje vztah jakési přímé úměry. Smysl tohoto ustanovení však zjevně spočívá v tom, že se musí jednat o výdaje za tímto účelem vynaložené. Jen výdaje, které jsou s to přinést daňovému subjektu zdanitelné příjmy nebo mu zajistit tok příjmů již stávajících, mohou být zohledněny pro daňové účely. Proto také ustanovení § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů při vymezení základu daně hovoří o respektování „věcné a časové souvislosti“ příjmů a výdajů v daném zdaňovacím období. Bylo by však nesmyslné zmíněnou normu vykládat tak, že ona věcná a časová souvislost se musí uskutečnit cestou přímou, bez účasti dalších stran, různě ekonomicky propojených a na sobě mnohdy i závislých.
Obecná otázka uznatelnosti daňových nákladů dle ustanovení § 24 odst. 1 ZDP je v judikatuře Nejvyššího správního soudu již velmi dobře vyjudikována. Nicméně stále existují nejasná místa. Na tomto místě se pak řešily náklady v koncernu, kdy správce daně zastával názor, že jednotliví účastníci si mohou uplatnit toliko své přímé náklady. Takovýto výklad by však dle Nejvyššího správního soudu odporoval smyslu a účelu spojených osob obecně. Je tak právem spojených daňových subjektů „disponovat“ se svými náklady a v tomto si vzájemně vypomáhat tak, aby došlo k dosažení požadovaného synergické efektu. Jediným daňovým omezením pak je, aby ceny odpovídaly cenám mezi nespojenými osobami.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů