Opatření proti zneužívání v systému CCCTB

Vydáno: 35 minut čtení

Iniciativy při odstraňování překážek jednotného vnitřního trhu a snahy o harmonizaci korporátního základu daně vyústily v již dlouho očekávaný návrh směrnice o CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base), který byl 16. března 2011 Evropskou komisí zveřejněn. Hlavním pozitivem systému CCCTB by mělo být, že by měl společnostem sídlícím v nejméně dvou členských státech umožnit vypočítat jejich skupinový základ daně podle jednotných pravidel a takto jej i zdanit. Tím by měla být dosažena i vyšší transparentnost. Ochrana společného základu daně proti daňovým narušením by pak spočívala v aplikaci ustanovení proti zneužívání systému CCCTB, jež navržená směrnice zakotvuje. My si nyní jednotlivé tzv. „ochranné štíty“ společného základu daně podrobněji rozebereme.

Opatření proti zneužívání v systému CCCTB
Ing.
Veronika
Sobotková
, Ph. D.
 
Základní princip systému CCCTB
Evropská komise koncept CCCTB (tzv. společný konsolidovaný korporátní základ daně) připravuje řadu dlouhých let. Pracovní skupina ustavená pro tento účel na něm v podstatě pracuje od roku 2004. Nespornou výhodou systému CCCTB by mělo být, že jeho zavedením by společnostem umožnilo pojímat Evropskou unii jako jeden trh, tzn., že společnosti, pokud by chtěly podnikat přes-hraničně v rámci Evropské unie, by se již nemusely setkávat s vážnými překážkami a narušeními trhu v důsledku existence 27 rozdílných daňových systémů. Díky zavedení systému CCCTB by se tak měly
eliminovat
problémy spojené s aplikací transferových cen, s kompenzací přes-hraničních ztrát, měly by se též snížit vyvolané náklady zdanění společností a odstranit překážky přes-hraničních fúzí a akvizicí.
Návrh směrnice o CCCTB stanovuje, že
konsolidace
, a tudíž aplikaci systému CCCTB, bude možná u těch společností, kde bude mít mateřská společnost na dceřiné společnosti, ať už přímo nebo nepřímo, právo vykonávat více než 50 % hlasovacích práv a kde bude vlastnické právo odpovídat více než 75 % kapitálu společnosti, anebo více než 75 % práv spojených s nárokem na zisk. Přičemž tyto prahové hodnoty musí být splněny po celé zdaňovací období, jinak bude muset společnost ze skupiny vystoupit. Dále je požadováno, že minimální doba členství ve skupině by měla trvat alespoň devět měsíců. Pokud by tento časový test nebyl splněn, bylo by se subjektem zacházeno, jako kdyby se členem skupiny nikdy nestal.
Konsolidovaný, tj. společný základ daně skupiny by pak měl vzniknout součtem základů daně jednotlivých členů skupiny. Jeho součástí by měly být veškeré příjmy, které nejsou výslovně vyňaty ze zdanění podle směrnice, ponížené o uznatelné náklady dle směrnice. Příjmem nezahrnovaným do společného základu daně, resp. příjmem osvobozeným od daně by měl být příjem v podobě dividend, výnosů z prodeje akcií držených na společnostech mimo skupinu a zisků zahraničních stálých provozoven.
Distribuce společného daňového základu mezi jednotlivé členské země by pak měla probíhat podle předem stanoveného mechanismu a vzorce, který v podstatě představuje i jednu z velmi kontroverzních částí směrnice. Každý stát by poté aplikoval vlastní statutární sazbu daně z příjmů korporací, která by neměla být směrnicí nijak upravována, ale měla by být v kompetenci daného členského státu. Tím by měla být zajištěna spravedlivá daňová soutěž.
Samotná ochrana společného základu daně proti daňovým únikům a proti zneužívání systému CCCTB pak byla navržena v podstatě ve dvou úrovních:
*
Ochrana společného základu daně v rámci skupiny,
*
Ochrana společného základu daně v rámci skupiny a nekonsolidovanými podniky (subjekty, entitami).
Pokud bychom si charakterizovali první skupinu opatření, tj.
pravidla proti erozi daňového základu v rámci členů skupiny
, bude se jednat o základní opatření týkající se manipulace s dlouhodobými aktivy při vstupu do skupiny (článek 61 směrnice). Dále se jedná ustanovení týkající se daňové regulace přesunů dlouhodobého majetku v návaznosti na reorganizaci podnikatelské činnosti v rámci skupiny (článek 70 směrnice) a v neposlední řadě o ustanovení týkající se daňové úpravy převodu aktiv v rámci skupiny bezprostředně před jejich prodejem mimo skupinu (článek 94 směrnice).
Další ochrana společného konsolidovaného základu daně je nastavena pro transakce uskutečněné
mezi konsolidovanými a nekonsolidovanými členy skupiny
. Přičemž se jedná o obecná (angl. general
anti
-abuse rules, GAAR) a specifická (angl. specific
anti
-abuse rules, SAAR) pravidla (článek 80, 81 a 82 směrnice). Patří sem ale také daňová regulace pohybu majetku při vystoupení ze skupiny (článek 67 směrnice) a dále ustanovení o případech, kdy se osvobození z příjmů neuplatní (článek 73 a 75 směrnice).
Následující tabulka shrnuje možnosti a opatření, které je možné využít v rámci ochrany společného konsolidovaného základu daně a které jsou
de facto
ve směrnici navržena.
 +---------------------------------------------------

Související dokumenty