Veronika Sobotková

 • Článek
Problematika zdaňování sportovců a umělců je poměrně úzkým, ale o to více zvláštním tématem v oblasti mezinárodního zdanění. Většina zemí aplikuje speciální ustanovení v podobě uplatnění srážkové daně na příjmy této skupiny poplatníků, bez ohledu na to, komu tyto příjmy plynou a z jakého právního vztahu, a bez ohledu na to, jestli zde mají stálou provozovnu. Tato praxe vychází z článku 17 Modelové smlouvy OECD. My se nyní v našem příspěvku s praktickou aplikací článku 17 Modelové smlouvy OECD podrobněji v souvislosti se zdaňováním příjmů umělců a sportovců v České republice seznámíme.
Vydáno: 23. 04. 2013
 • Článek
Daňové plánování představuje od nepaměti legitimní nástroj ke snížení daňové zátěže poplatníků s cílem maximalizovat jejich zisky. V poslední době je však daňové plánování stále složitější a ze stran poplatníků i propracovanější, nevyjímaje skutečnost, že se realizuje napříč různými zeměmi. Během doby se tak poměrně zkomplikovaly struktury společností, v nichž se správci daně nesnadno orientují, což jim ztěžuje práci při odhalování daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti. Přestože nebylo daňové plánování snad nikdy ze strany jednotlivých vlád a správců daně podceňováno, lze říci, že v posledních několika málo letech je velmi diskutováno nejen na poli Organizace pro hospodářskou politiku a rozvoj (OECD), ale i Evropskou unií. Do popředí zájmů se dostává zejména agresivní daňové plánování, které představuje pro řadu vlád, které se snaží v těžkých časech konsolidovat svoje finance, značné ztráta na daňových příjmech (podle odhadů OECD se může jednat až o bilion dolarů ročně). Jaká opatření proti agresivnímu daňovému plánovaní jsou tedy přijímána? S čím by měli daňoví poplatníci v rámci postupů proti agresivnímu daňovému plánování počítat?
Vydáno: 21. 03. 2013
 • Článek
Obecná a specifická pravidla proti zneužívání v jednotlivých zemích Evropské unie - I. díl Ing. Veronika Sobotková Ph.D. Článek navazuje na příspěvek z čísla 5/2012, ve kterém jsme se...
Vydáno: 05. 02. 2013
 • Článek
Iniciativy při odstraňování překážek jednotného vnitřního trhu a snahy o harmonizaci korporátního základu daně vyústily v již dlouho očekávaný návrh směrnice o CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base), který byl 16. března 2011 Evropskou komisí zveřejněn. Hlavním pozitivem systému CCCTB by mělo být, že by měl společnostem sídlícím v nejméně dvou členských státech umožnit vypočítat jejich skupinový základ daně podle jednotných pravidel a takto jej i zdanit. Tím by měla být dosažena i vyšší transparentnost. Ochrana společného základu daně proti daňovým narušením by pak spočívala v aplikaci ustanovení proti zneužívání systému CCCTB, jež navržená směrnice zakotvuje. My si nyní jednotlivé tzv. „ochranné štíty“ společného základu daně podrobněji rozebereme.
Vydáno: 24. 01. 2013
 • Článek
Volba mezi dluhem a vlastním kapitálem představuje pro některé společnosti klíčovou otázku. Je zcela zřejmé, že úroky placené z dluhového financování, ať již z úvěru či půjčky, jsou obvykle, pokud souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, daňově uznatelnou nákladovou položkou. Na druhé straně vlastní kapitál, resp. podíly vyplácené z kapitálu či podílu na zisku, nejsou mnohdy daňově uznatelné. Společnosti pak inklinují raději k dluhovému, než k tzv. ekvitnímu financování, bez jakékoliv ekonomické podstaty, jen aby optimalizovaly svoji daňovou povinnost. Z daného důvodu zavedla řada zemí, včetně České republiky, pravidla nízké kapitalizace, aby masivním a neefektivním optimalizacím daňové zátěže tohoto typu zamezila. Jak ale pravidla nízké kapitalizace fungují, na co si dát pozor a jak efektivně řídit dluhové financování, na to se pokusí odpovědět v základních principech následující článek.
Vydáno: 24. 10. 2012
 • Článek
Vzrůstající globalizace a integrace trhů postupně oslabuje nejen skutečné hranice mezi státy, ale i hranice daňové. Daňoví poplatníci tak mohou se stále větší intenzitou využívat daňově výhodných jurisdikcí a daňových rájů, aby se vyhnuli vyššímu zdanění v domácí zemi. Což samozřejmě podněcuje k diskusi, jak se účelnému vyhýbání daňovým povinnostem bránit. Řada států proto hledá řešení ve specifických opatřeních proti zneužívání daňových systémů, tzn., že ve svých daňových zákonech implementují nejen obecná pravidla proti zneužívání, ale taktéž pravidla o ovládaných zahraničních společnostech (CFC pravidla), pravidla nízké kapitalizace a specifická pravidla proti daňovým rájům. My si nyní v úvodním článku seriálu k této problematice jednotlivá opatření charakterizujeme a v dalších příspěvcích si je podrobněji pro jednotlivé státy rozebereme.
Vydáno: 09. 09. 2012
 • Článek
V minulém čísle časopisu jsme se zabývali problematikou oprav základu daně a výše podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), který byl od 1. 4. 2011 výrazně novelizován. Na příspěvek nyní navážeme a podrobněji vysvětlíme postup uplatňování DPH u bonusů a skont jak z hlediska dodavatele, tak i odběratele.
Vydáno: 04. 08. 2011
 • Článek
Na poli Evropské unie se objevuje již od roku 2004 snaha o vytvoření harmonizovaného základu daně z příjmů právnických osob, který by měl vyřešit snazší a levnější podnikání na evropském jednotném trhu. Pracovní skupina, která byla k danému účelu sestavena, pracovala na návrhu harmonizovaného základu daně z příjmů právnických osob řadu let. Její výsledky dne 16. března 2011 zveřejnila Evropská komise v podobě již dlouho očekávaného návrhu nové směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. My se nyní podíváme na základní koncepci konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (dále jen „CCCTB“, zkratka z anglického názvu Common Consolidated Corporate Tax Base), který návrh směrnice přináší.
Vydáno: 29. 07. 2011
 • Článek
Příspěvek se zaměřuje na opravy základu daně a opravy výše daně na výstupu podle § 42 a 43 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), a na změny, které jsou v dané problematice od 1. 4. 2011 v platnosti. Téma článku ovšem nevysvětluje problematiku tzv. skont a bonusů, o ní pojednáme samostatně až v příštím čísle časopisu.
Vydáno: 24. 06. 2011
 • Článek
Příspěvek se zabývá uplatňováním nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011. Rozebírá zásadní změny podmínek pro uplatňování nároku na odpočet daně, dále upozorňuje na změny v opravách odpočtu daně a uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné a krácené výši. Zabývá se též zcela novými instituty v oblasti uplatňování nároku na odpočet daně, a to jeho vyrovnáním a dále uplatňováním u majetku pořízeného vlastní činností. Problematika je vysvětlena i z pohledu „jak vyplnit daňové přiznání“.
Vydáno: 02. 06. 2011
 • Článek
Většina z nás jistě zaznamenala poměrně rozsáhlou změnu zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), novelizovaného s účinností od 1. 4. 2011 zákonem č. 47/2011 Sb. (dále jen „novela zákona o DPH“). V následujícím příspěvku se s těmito změnami seznámíme. Podrobnější výklad zásadních a problematických změn v DPH bude uveden v samostatných tematicky zaměřených příspěvcích v dalších číslech časopisu.
Vydáno: 05. 05. 2011
 • Článek
Novela zákona o daních z příjmů, zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 346/2010 Sb. , přinesla od 1. 1. 2011 pro určitou skupinu poplatníků zásadní změny. Nejenže zrušila osvobození příjmů z ekologických zdrojů energie, ale dokonce stanovila pro některá ekologická zařízení speciální metodu odpisování, která nebyla dosud v zákoně zakotvena. Dále mimo jiné reagovala na zavedení komponentního odpisování do účetních předpisů. Konkrétními změnami se zabývá následující příspěvek.
Vydáno: 07. 04. 2011