Podmínky pro osvobození při dodání do jiného členského státu

Podmínky pro osvobození při dodání do jiného členského státu
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 27. 9. 2012, VSTR, C-587/10, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí.
K předpisům:
-
§ 64 ZDPH.
„Z předchozích úvah vyplývá, že členské státy mohou uložit dodavateli zboží, aby poskytl důkaz o tom, že pořizovatel je osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, v jiném členském státě než v tom, kde se přeprava nebo odeslání dotčeného zboží začaly uskutečňovat, za předpokladu, že jsou dodrženy obecné právní zásady a zejména požadavek proporcionality.“ „Pokud jde o otázku, zda tyto požadavky jsou splněny, když stejně jako ve věci v původním řízení členský stát uloží dodavateli, aby předal identifikační číslo pro CPH pořizovatele, nelze zpochybnit, že toto identifikační číslo úzce souvisí s postavením osoby povinné k dani v režimu zavedeném šestou směrnicí.“ „Tento důkaz však nemůže ve všech případech záviset výlučně na předložení tohoto čísla, jelikož definice osoby povinné k dani uvedená v čl. 4 odst. 1 šesté směrnice se týká výlučně osoby, která na nějakém místě provádí samostatně některou z hospodářských činností vymezených v odstavci 2 tohoto článku, a to bez ohledu na účel nebo výsledky této činnosti, aniž toto postavení podmiňuje skutečností, že tato osoba vlastní identifikační číslo pro CPH.“ „Ačkoliv tak identifikační číslo pro CPH prokazuje daňový
status
osoby povinné k dani a usnadňuje daňovou kontrolu plnění, k nimž dochází uvnitř Společenství, jedná se však pouze o formální požadavek, který nemůže zpochybnit nárok na osvobození od CPH, jestliže jsou splněny hmotněprávní podmínky dodání uvnitř Společenství.“
Český zákon o DPH je u dodání zboží do jiného členského státu pro případ nároku na osvobození založen na podmínce dodat zboží jinému registrovanému plátci. Na rozdíl od českého zákona je však příslušná směrnice založena toliko na tom, aby bylo zboží dodáno osobě povinné k dani. Ze směrnice tak nevyplývá povinnost pro přiznání osvobození dodat zboží jinému registrovanému plátci. Navzdory tomu dle Soudního dvora EU takovýto požadavek členského státu není v rozporu se směrnicí, avšak nemůže platit absolutně, jelikož je to pouze požadavek formální. Formální požadavek pak nemůže ohrozit existující hmotněprávní nárok.
Lze tak uzavřít, že dle Soudního dvora EU je zachován nárok na osvobození i v případě, dojde-li k prokázání dodání zboží osobě povinné k dani, která však nemá přiděleno registrační číslo (DIČ). V takovýchto případech je však vždy otázkou, zda se nejedná o podvod na DPH a zda dodavatel o tomto věděl či musel vědět.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty