Dobrá víra v daňové judikatuře

Vydáno: 51 minut čtení

I nejvzornějšímu daňovému subjektu se může stát, že se snaží mít veškerou dokumentaci v pořádku, ale v daňovém řízení neuspěje. Častým zdrojem sporů v této oblasti může být například situace, kdy doklady, popřípadě smlouvy jsou formálně naprosto bezchybné, správce daně má však podezření, že příslušné plnění ve skutečnosti nenastalo. Požaduje tudíž po daňovém subjektu další důkazy o správnosti jím deklarovaných tvrzení. Může se pak stát, že se zjistí, že předmětné plnění nenastalo a hledá se viník. V praxi tak může být jednodušší stíhat „poslední článek řetězu“, protože „dodavatelé“ (či jejich řetězec) mohou být nekontaktní, obtížně nalezitelní či nemají žádný majetek.

Dobrá víra v daňové judikatuře
Ing.
Zdeněk
Burda
Pokud i kontrolovaný subjekt je součástí důmyslně vymyšleného podvodu, pak zřejmě není důvod jej litovat. Může však nastat situace, kdy se daná osoba v celé transakci nachází „nevinně“, jednala v dobré víře, že vše, co deklaruje, bylo ve skutečnosti stejným způsobem provedeno.
Pokud se budeme zabývat tuzemskou zákonnou úpravou, zřejmě nejvýrazněji je tato možná situace popsána v § 109 zákona o DPH, dle kterého:
„(1) Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále jen,příjemce zdanitelného plnění‘), ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění,
pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl
, že
a)
daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b)
plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění (dále jen,poskytovatel zdanitelného plnění‘), se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c)
dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.“
Nejkontroverznějším tématem je otázka zvýrazněného textu, tedy,
kdo bude prokazovat, že daňový subjekt věděl nebo vědět měl a mohl?
Po bitvě bývá často každý generálem a s odstupem i několika let je jednoduché daňového poplatníka kárat za to, že mohl být opatrnější či nedůvěřivější k někomu, kdo se v době uskutečnění transakce jeví být naprosto bezproblémovým. I když je tento problém nejvíce frekventován (a přímo ve výše uvedeném textu zákona) u daně z přidané hodnoty, s obdobnou problematikou se samozřejmě můžeme setkat i u jiných daní.
Pokusme se tedy podívat na to, jak se podobné případy řeší u soudu.
 
Z judikatury
 
1. Je spolupráce s policií přitěžující okolnost?
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 8 Afs 14/2010-195 ze dne 30. července 2010, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NSS 1/2011 pod č. 2172/2011.)
 
Komentář k judikátům č. 1 a 2
Z následujícího případu, který se odehrál za účasti známého velkoobchodu MAKRO, je zřejmé, že opatrnost při realizaci obchodu a spolupráce s policií se v konečném důsledku daňově může obrátit proti daňovému subjektu samotnému. MAKRO totiž dodávalo slovenským zákazníkům zboží, u kterého zákazníci uvedli, že je odvezou na Slovensko (tudíž by neměla být uplatněna česká DPH na výstupu). MAKRO však bylo opatrné, mělo svá podezření, a proto prodej nejdříve tuzemskou DPH zdanilo a teprve následně vydalo opravný daňový doklad na osvobození od DPH z titulu intrakomunitárního plnění na Slovensko.
Obchodů bylo více, o věc se začala zajímat policie, která MAKRO požádala, aby s danými odběrateli ještě další obchod uskutečnilo za obdobných podmínek (zřejmě aby bylo k dispozici více důkazního materiálu). MAKRO vyhovělo a tím si způsobilo v konečném důsledku daňové problémy - vzhledem k tomu, že se ukázalo, že slovenští odběratelé nebyli poctiví, skutečnost, že zboží bylo skutečně přepraveno na Slovensko, se též nepodařilo prokázat, tuzemská DPH pak byla nakonec vyměřena MAKRU. Právě okolnost, že nejprve dodávky českou DPH zdanilo, byla v konečném důsledku přitěžující, protože MAKRO tak nemohlo spoléhat na dobrou víru, že obchod proběhl tak, jak byl deklarován, když z případu vyplynulo, že přímo MAKRO mělo k dispozici reálné pochybnosti o tom, jak celá dodávka ve skutečnosti proběhla. Spolupráce s policií MAKRU nepomohla, kromě procesních důvodů i proto, že část transakcí MAKRO osvobodilo ještě před započetím spolupráce s ní. MAKRO neuspělo ani v soudních řízeních, a to nejen u Nejvyššího správního soudu, ale byla odmítnuta též jeho ústavní stížnost. Neúspěšné byly též odkazy na judikaturu Evropského soudního dvora (zejm. ve věci Teleos a Optigen), které chrání dobrou víru daňového subjektu. Zjednodušeně se dá říci, že tato ochrana je ale možná pouze v případě nevědomosti - zde MAKRO určité pochybnosti mělo, proto se nemohlo dovolat dobré víry. Rozhodnutí ESD se využít dle názoru soudů nedala mimo jiné proto, že u MAKRA nebylo jádro problémů ve skutečnostech, které by nastaly v řetězci obchodních transakcí, kterých se MAKRO neúčastnilo. Naopak nastalo přímo v důsledku (dle názoru neopatrného) jednání MAKRA samotného.
 
Zveřejněná právní věta
„Důkazní břemeno o dodání zboží osvobozeného od daně z přidané hodnoty do jiného členského státu Evropské unie (§ 64 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), tj. prokázání faktického odeslání zboží z tuzemska plátcem osobě registrované k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě, leží na plátci, který zdanitelné plnění uskutečňuje. Písemné prohlášení kupujícího o přepravě zboží (§ 64 odst. 5 citovaného zákona) je způsobilým důkazem jen za předpokladu, že odpovídá zjištěnému skutkovému stavu. V případě pochybností je prodávající povinen prokázat existenci dobré víry, že se svým jednáním neúčastnil daňového podvodu, tedy například že v rámci svých obchodních aktivit přijal dostatečná opatření bránící riziku možného daňového podvodu.“
     
Shrnutí k judikátu
Stěžovatel deklaroval prodej zboží osvobozeného od daně z přidané hodnoty ve smyslu § 64 odst. 1 zákona o DPH ve prospěch odběratelů, registrovaným k dani v jiném členském státě. Ti deklarovali jeho
dodání do jiného členského státu (Slovensko) v písemných prohlášeních. Vedle těchto dokladů stěžovatel prokazoval dodání zboží osvobozeného od DPH do jiného členského státu
:
*
daňovými doklady (ve formě opravných faktur),
*
písemnými rámcovými smlouvami o podmínkách nákupu v provozovnách stěžovatele (v podobě žádosti o vydání zákaznické karty ve spojení s obchodními podmínkami stěžovatele),
*
kopiemi výpisů z obchodního rejstříku,
*
dokumenty ověření platnosti DIČ pořizovatele zboží prostřednictvím internetové sítě,
*
a prohlášeními o registraci k DPH pořizovatelů v domovském státě.
Tyto listinné důkazy však nemusí být přes svou vypovídací hodnotu vždy postačujícím důkazem o tom, že zboží bylo skutečně přepraveno do jiného členského státu.
Správce daně měl v rámci kontroly daně z přidané hodnoty, provedené u stěžovatele na základě žádosti slovenských daňových orgánů, oprávněné pochybnosti o faktickém uskutečnění přepravy podmiňující osvobození plnění. Vyzval proto stěžovatele k prokázání jím tvrzených skutečností.
Nejvyšší správní soud připomíná, že
důkazní břemeno
k prokázání skutečností, které daňový subjekt uvedl v daňovém přiznání pro uplatnění osvobození zboží od daně z přidané hodnoty,
stíhá především daňový subjekt
(§ 31 odst. 9 ZSDP).
K unesení důkazního břemene pak nemusí vždy stačit předložení formálně bezvadných daňových dokladů či jiných listin, byť se všemi zákonem vyžadovanými náležitostmi.
Prokazuje-li daňový subjekt nárok na osvobození od DPH formálně bezvadnými písemnými prohlášeními a daňovými doklady, ale zároveň existují pochybnosti o faktickém stavu, je součástí důkazního břemene daňového subjektu prokázat existenci podmínek, za nichž dochází k osvobození zdanitelného plnění od DPH (obdobně ve vztahu k odpočtu DPH srov. například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2006, čj. 2 Afs 7/2006-107, www.nssoud.cz).
Doklady o uskutečnění zdanitelného plnění, byť se všemi zákonnými náležitostmi, nemohou být proto podkladem pro uznání nároku na osvobození od DPH, není-li současně prokázáno, že k uskutečnění podmínek podmiňujících osvobození zdanitelného plnění od daně z přidané hodnoty fakticky došlo.
K výkladu § 31 odst. 9 ZSDP, tedy rozsahu důkazního břemene, které stíhá daňový subjekt, lze poukázat na bohatou judikaturu Nejvyššího správního soudu. Podle ní ani doklady se všemi náležitostmi nemusí být podkladem pro uznání nároku na odpočet DPH (tyto závěry jsou plně aplikovatelné rovněž na osvobození od DPH), není-li prokázáno, že k realizaci tvrzené skutečnosti fakticky došlo.
Stěžovatel se proto mýlí, usuzuje-li na unesení důkazního břemene tím, že předložil zákonem předvídané dokumenty (písemná prohlášení pořizovatelů zboží o dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie).
Pokud daňový subjekt v daňovém řízení neprokáže jím tvrzené skutečnosti, nelze s odkazem na § 31 odst. 8 ZSDP dovodit, že byl správce daně povinen prokazovat tyto skutečnosti za daňový subjekt a neučinil-li tak, uzavřít o vydání nezákonného rozhodnutí na základě neúplných skutkových zjištění (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2006, čj. 5 Afs 40/2005-72, www.nssoud.cz).
Stěžovatel se spoléhal především na písemná prohlášení svých odběratelů, aniž by dále prověřoval jejich pravdivost. Byť by se tento přístup jevil jako obchodně výhodný, představuje riziko vzniku daňových úniků. Je proto v zájmu daňového subjektu, aby si opatřil takové podklady, které mohou relevantním způsobem prokázat, že k dodání do jiného členského státu skutečně došlo.
Důkazní břemeno o uskutečněném dodání zboží osvobozeného od daně z přidané hodnoty, které daňově uplatňuje, totiž leží právě na straně daňového subjektu.
Stěžovatel podle své argumentace nemohl vědět, že se obchodními aktivitami účastní plnění, které je předmětem podvodu s daní z přidané hodnoty. Nejvyšší správní soud ovšem podotýká, že
sám stěžovatel měl o důvěryhodnosti dodání zboží do jiného členského státu pochybnosti a prodal zboží odběratelům s daní z přidané hodnoty. Teprve posléze stěžovatel vystavoval opravné faktury. Učinil tak, přestože žádná ze skutečností předpokládající opravu původního daňového dokladu (faktury) nenastala
(§ 46a odst. 1 zákona o DPH). Těmito skutečnostmi mohou být změna základu daně nebo změna ve výši daně při dodání do jiného členského státu. V posuzovaných věcech však základ daně i výše daně zůstaly od počátku obchodní transakce stejné. Pokud by se mělo v posuzovaných věcech skutečně jednat o osvobozené plnění, byla výše daně od počátku rovna nule.
Stěžovatel se proto nemůže dovolávat principu ochrany dobré víry subjektů, formulovaného Soudním dvorem ve věci Optigen.
Prokazování, zda stěžovatel věděl nebo měl vědět, že se svou obchodní aktivitou účastní daňového podvodu, není jistě jednoduché. Okolnosti však naznačují, že stěžovatel dobrou víru osvědčit nemůže.
Neuplatní se proto základní
ratio
stěžovatelem citované judikatury Soudního dvora – totiž ochrana subjektivních práv a legitimního očekávání daňových subjektů, které si nejsou a nemohou být vědomy daňového podvodu, a jednají s veškerou rozumnou opatrností, aby se nestaly součástí takového podvodu.
Daňový subjekt, který dodává zboží do jiného členského státu Evropské unie, na které se vztahuje osvobození od DPH (intrakomunitární obchod), je povinen vystavit na každé takové dodání zboží pro osobu, která je registrována k dani v jiném členském státě daňový doklad s předepsanými náležitostmi, a to do 15 dnů od data uskutečnění dodání do jiného členského státu (§ 34 odst. 1 zákona o DPH).
Pokud stěžovatel nejprve vystavil daňový doklad s daní z přidané hodnoty a teprve následně vystavil opravný doklad bez DPH, tj. prodej zboží osvobodil od daně z přidané hodnoty, byl povinen opatřit si
relevantní
důkazy o tom, že předmětné zboží bylo skutečně přepraveno do jiného členského státu. Této povinnosti se nemůže zbavit ani v případě dodávky zboží při dodacích podmínkách s doložkou EXW (Ex Works – ze závodu).
Vzhledem k tomu, že v rámci intrakomunitárního obchodu Evropské unie není přímo monitorován přechod zboží přes hranice mezi jednotlivými členskými státy, není možné vyloučit riziko daňových podvodů. Daňový subjekt, jehož tíží důkazní břemeno, musí své obchodní aktivity přizpůsobit konkrétním podmínkám tohoto rizika a při obchodování (zvláště se značným finančním rozsahem) využít příslušných institutů.
Námitky, podle kterých není stěžovateli zřejmé, jaké jiné než listinné podklady by mohly být v dané souvislosti předloženy, se míjí svojí plausibilitou. Je totiž věcí daňového subjektu, jaké důkazní prostředky ve vztahu k prokázání tvrzené skutečnosti zvolí.
Samotné přesné vymezení nástrojů, jimiž by bylo možno absolutně prokázat určité skutečnosti, není možné pro potřeby praxe definovat. Konkrétní vymezení či naopak přílišná obecnost by v konečném důsledku vyloučila nechtěně i případy, které by svou povahou měly spadat do určité kategorie. Nejvyšší správní soud připomíná, že dokazování v daňovém řízení je vázáno mimo jiné zásadou volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 3 ZSDP) a posouzení závažnosti jednotlivých důkazních prostředků je v pravomoci správce daně.
Obecně může být příkladem přijetí dostatečných opatření například situace, kdy se dodavatel, předtím než vstoupí do obchodních vztahů s pořizovatelem, přesvědčí o jeho důvěryhodnosti – například prověřením jeho daňového identifikačního čísla, zápisu do obchodního rejstříku a solventnosti, a vyžádá si informace také o přepravci zboží od dodavatele k příjemci. Je-li přepravcem osoba odlišná od dodavatele a příjemce a obdrží-li dodavatel například nákladní list, vystavený v souladu s ustanovením Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR), s vyznačením příjemce, že zboží převzal, pak spolupůsobily na vyhotovení tohoto dokladu tři na sobě většinou nezávislé osoby. To zpravidla postačí jako důkaz přepravy nebo odeslání ze státu dodání do jiného členského státu. Nepřímým důkazem (byť se nemůže jednat o důkaz jediný), že bylo zboží skutečně vyvezeno z členského státu dodání, může být také daňové přiznání, které pořizovatel podá ve státě určení a které se týká daného zboží.
Na druhé straně nelze zapomínat na povinnost dodavatele učinit vše, co je v jeho moci, aby zajistil řádné provedení dodání zboží uvnitř Společenství. Pokud smluvně přenechá přepravu zboží do jiného členského státu pořizovateli, může nést případné následky nesplnění této povinnosti ze strany pořizovatele (v této argumentaci srov. stanovisko generální advokátky Kokott ve věci Teleos, zejména odst. 15, 66 až 69, 75 a 91).
Písemné prohlášení o přepravě zboží do jiného členského státu (§ 64 odst. 5 zákona o DPH) je tedy jistě relevantním důkazem, stěžovatel se však mýlí, pokud jej považuje za důkaz jediný a absolutní.
Takový výklad by prakticky znemožnil ověření skutečností, z nichž dané osvobození od daně z přidané hodnoty vychází. Stěžovatel navíc přijímal prohlášení o dodání zboží do jiného členského státu neopatrně a bez dalšího, resp. zcela formálně.
Prohlášení totiž prokazatelně minimálně v jednom případě akceptoval i v situaci, kdy zboží dosud neopustilo jeho skladovací prostory.
Stěžovatel se odvolal na rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Optigen, obsáhle citoval odstavce 43, 45 až 51 rozsudku ve věci Teleos
a dovolal se ochrany dobré víry
, vyplývající z této judikatury.
Soudní dvůr dospěl
ve zmíněných rozhodnutích výkladem příslušných ustanovení Šesté směrnice o dani z přidané hodnoty
k závěru, že plátce daně má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých zdanitelných plnění, které splňují požadavky uvedené směrnice, i když jiná transakce, předcházející či následující v řetězci obchodních vztahů, byla uskutečněna se záměrem zkrácení daňové povinnosti. To ovšem platí pouze za podmínky, že plátce daně o takovém záměru nevěděl a nemohl vědět.
Tyto závěry jsou bezpochyby aplikovatelné i na podmínky osvobození od daně z přidané hodnoty.
Závěry Soudního dvora jsou respektovány také Nejvyšším správním soudem, podle jehož judikatury
nemohou být nárok na odpočet daně a uznání daňového výdaje dotčeny tím, že v řetězci dodávek je jiná předchozí nebo následná transakce zatížena skutečnostmi, o kterých daňový subjekt nevěděl nebo nemohl vědět. Každá transakce musí být posuzována sama o sobě a charakter jednotlivých transakcí v řetězci nemůže být změněn předchozími nebo následnými událostmi
(srov. například rozsudek NSS ze dne 27. 7. 2007, čj. 5 Afs 129/2006-142).
Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku ostatně výslovně vyšel z rozhodnutí Soudního dvora ve věci Optigen. Stěžovateli lze přisvědčit, že není odpovědný za obchodní a ekonomickou činnost jiných subjektů, tj. za to, jak jeho odběratelé a případné další subjekty v řetězci se zbožím naložili (srov. například rozsudek čj. 5 Afs 129/2006-142 a rozsudek ze dne 25. 3. 2005, čj. 5 Afs 131/2004-45, č. 599/2005 Sb. NSS). Skutkový stav nyní posuzované věci se však míjí s východisky výše uvedené judikatury.
Správce daně neučinil závěr o neunesení důkazního břemene stěžovatelem pouze z následných transakcí jiných subjektů, na které již neměl stěžovatel vliv, ale přímo z jednání stěžovatele, který s ohledem na objektivní skutečnosti postupoval neopatrně a nezamezil tak možným daňovým únikům.
V takovém případě přitom nelze účinně poukazovat na dotčení principu neutrality daně z přidané hodnoty.
Soudní dvůr uvedl v rozsudku ze dne 6. 7. 2006 ve spojených věcech Axel Kittel proti Belgickému státu a Belgický stát proti Recolta Recycling SPRL, C-439/04 a C-440/04, Sbírka rozhodnutí 2006, S. I-06161 (body 55-57), pokud
„[...] osoba povinná k dani, která věděla nebo měla vědět, že se svým nákupem účastní plnění, které je součástí podvodu na DPH, musí být pro účely šesté směrnice považována za osobu účastnící se tohoto podvodu, a to bez ohledu na to, zda má z následného prodeje zboží prospěch, či nikoli. V takové situaci totiž osoba povinná k dani pomáhá pachatelům podvodu a stává se jejich spolupachatelem“
. Jak Soudní dvůr také poznamenal, tím, že takový výklad ztěžuje podvodná plnění, jim může i zabránit (bod 58).
Stěžovatel dále namítl, že městský soud nesprávně posoudil právní otázku nepřezkoumatelnosti žalobami napadených rozhodnutí žalovaného pro nevypořádání všech odvolacích
námitek, konkrétně námitky týkající se spolupráce stěžovatele s Policií České republiky. Stěžovatel byl požádán Policií České republiky, aby pokračoval v dodávání zboží na Slovensko v režimu osvobození od DPH. Podle stěžovatele je v rozporu s principy právního státu, pokud jeden státní orgán po jeho osobě požaduje, aby se choval určitým způsobem, přičemž jiný správní orgán právě v tomto jednání spatřuje porušení jeho povinností.
Pro úplnost Nejvyšší správní soud připomíná, že městský soud správně poukázal na skutečnost, že ve více než polovině zdaňovacích období, jež jsou předmětem tohoto řízení, by nebylo možno stěžovateli přisvědčit z podstaty věci, když tato zdaňovací období časově předchází lednu 2005, kdy měla tvrzená spolupráce s Policií České republiky začít.
MAKRO se s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu nespokojilo a celou věc předložilo Ústavnímu soudu. Ani zde však úspěšné nebylo.
 
2. Makro u Ústavního soudu
(Podle usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3100/10 ze dne 30. listopadu 2011.)
 
Z názoru Ústavního soudu
Nejvyšší správní soud správně poukázal na to, že písemné prohlášení o přepravě zboží do jiného členského státu (ustanovení § 64 odst. 5 zákona o DPH) je relevantním důkazem, avšak stěžovatelka se mýlí, pokud jej považuje za důkaz jediný a absolutní. Do takto provedeného hodnocení Ústavnímu soudu nepřísluší zasahovat, neboť v něm neshledal protiústavní
exces
.
Nejvyšší správní soud se v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádal s námitkou stěžovatelky ohledně rozporu s judikaturou Soudního dvora. Odkaz stěžovatelky na rozhodnutí ve věci Optigen a Teleos shledal Nejvyšší správní soud za nepřípadný. Argumentace stěžovatelky judikaturou Soudního dvora nezpochybňuje rozhodnutí žalovaného ani rozsudek městského soudu, naopak napadená rozhodnutí jsou s těmito právními názory v souladu. Nejvyšší správní soud rovněž uvedl, že závěry Soudního dvora jsou Nejvyšším správním soudem respektovány, avšak skutkový stav v nyní posuzované věci se míjí s východisky výše uvedené judikatury.
Nejvyšší správní soud dovodil, že správce daně neučinil závěr o neunesení důkazního břemene stěžovatelkou pouze z následných transakcí jiných subjektů, na které již neměla stěžovatelka vliv, ale přímo z jednání stěžovatelky, která s ohledem na objektivní skutečnosti postupovala neopatrně a nezamezila tak možným daňovým únikům.
Při shrnutí výše uvedeného Ústavní soud neshledal, že by v činnosti jednajícího soudu došlo k porušení hmotně právních či procesně právních předpisů, které by mělo za následek porušení ústavně zaručených základních práv nebo svobod stěžovatelky.
 
3. Řetězové podvody při dodávkách zlata
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 9 Afs 111/2009-274 ze dne 21. dubna 2010.)
 
Komentář k judikátům č. 3 až 5
Následující případy řeší otázku tzv. řetězových obchodů (podvodů), kdy zboží prochází mezi řadou obvykle vzájemně propojených mezičlánků s tím, že některým z nich není uhrazena DPH na výstupu, přičemž je ale u výsledného odběratele nárokován odpočet DPH. Zde je pak vždy velmi sporná otázka, zda osoba nárokující odpočet DPH věděla či vědět mohla o tom, že někde na začátku řetězce obchodujících firem je podvodný úmysl spočívající v neodvedení DPH. Z judikatury totiž plyne, že skutečnost, že někdo ve zmíněném řetězci neodvede DPH, ještě automaticky nemůže vést ke zpochybnění nároku na odpočet DPH u firmy, která o podvodu nevěděla.
Případ, který je dále uveden, je zajímavý i tím, že společnost, která uplatňovala nárok na odpočet DPH, podala řadu žalob, které se týkaly obdobného problému (nárok na odpočet DPH při pořízení zlata) a u některých soudních řízení byla dokonce úspěšná (například 9 Afs 41/2008, 9 Afs 67/2007 nebo 9 Afs 37/2007). V dalších žalobách však již nikoli (a pochopitelně poukazovala na rozdílnost rozsudků v obdobných kauzách). V těch řízeních, ve kterých úspěšná nebyla, soudy vysvětlily, proč v některých předcházejících případech rozhodovaly pro firmu kladně. Rozdíl totiž spočíval v tom, že ve „vyhraných“ sporech bylo konstatováno, že se správce daně při neuznání nároku na odpočet nedostatečně zjistil skutkovou situaci a nedostatečně vyvrátil její tvrzení. Správce daně pak posléze (po vrácení celé věci soudem) důkazní řízení doplnil a zaměřil se na zkoumání subjektivní stránky jednání stěžovatelky, tedy na podrobnější zkoumání
zda stěžovatelka věděla nebo měla vědět, že se svým nákupem účastní plnění, které je součástí podvodu na DPH
. (To ve „vyhraných“ případech nebylo provedeno dostatečně či vůbec.) Existuje tedy celá řada rozsudků jak Nejvyššího správního, tak Ústavního soudu, nejčerstvější pak ze září 2012. Situace se tak postupně sjednotila na, pro žalující stranu nepříznivém výsledku.
     
Shrnutí k judikátu
Stěžovatel je jedním ze tří tuzemských vývozců zlata
a od roku 2002 vykazoval na dani z přidané hodnoty v jednotlivých zdaňovacích obdobích nadměrné odpočty ve výši řádově miliónů Kč. Správce daně začal počínaje zdaňovacím obdobím červen 2003 prověřovat správnost uplatňovaných nároků na odpočet DPH, a to mimo jiné proto, že byly zjištěny nesrovnalosti ve statistických hodnotách o vývozu zlata.
Z České republiky bylo vyvezeno několikanásobně větší množství zlata, než kolik by mohlo být skutečně vyvezeno vzhledem k tomu, že v České republice se zlato netěží, nebyly prodány zlaté rezervy České národní banky a množství dovezeného zlata a zlata obchodovaného v podobě šperků, dentálního či technického zlata zdaleka nedosahovalo objemů vývozu.
Na počátku všech obchodních transakcí stojí nekontaktní subjekt, pouze formálně plnící povinnost podávat přiznání
, bez úhrady DPH, popřípadě subjekt, který deklarované transakce jednoznačně popře a potvrdí, že se obchodem se zlatem nikdy nezabýval a sporné faktury nevystavil.
Pak následuje cca 5 až 6 dodavatelů stěžovatele, kteří se až na výjimky formálně mění v důsledku zrušení jejich registrace k dani z přidané hodnoty z úřední povinnosti, avšak personální propojení zůstává zpravidla neměnné.
K nákupům a prodejům zlata přitom dochází buď ve stejný den, nebo v minimálních časových odstupech. Veškeré transakce byly založeny na telefonických objednávkách, kupní smlouvy byly uzavírány pouze v ústní formě, k úhradám faktur dochází v hotovosti, i když jde o platby v řádech miliónů korun. Zkoušky ryzosti jednotliví předprodávající zlata neprovádí.
V každém z řetězců, na jehož konci stojí stěžovatel uplatňující odpočet DPH na vstupu, opakovaně dochází k neodvedení DPH do státního rozpočtu.
Zdroj zlata je neznámý, přesto dle údajů uvedených na dokladech nabývá od neznámých či nekontaktních subjektů zlato bezprostřední dodavatel stěžovatele (zpravidla zastupovaný p. Z.), který neprovádí žádné zkoušky ryzosti, a následně přechází zboží na stěžovatele, který uplatňuje odpočet DPH a následně zlato vyváží. Ze spisu jsou zřejmé další okolnosti vzbuzující pochybnosti, p. H. R., jednatel společnosti Stavrek, nebyl opakovaně schopen provést výpočet ceny dodávaného zlata, přičemž společnost Stavrek v prověřovaných obdobích dodala dle údajů uvedených na dokladech stěžovateli zlato v množství více než 3,6 t v hodnotě více než 1,4 mld. Kč. Při ústním jednání před správcem daně dne 24. 3. 2004 uvedl, že zlato nakupuje za cenu dle odpoledního kursu londýnské burzy mínus 6 % a prodává za cenu tento londýnský fix mínus 7 %, což by ovšem znamenalo, že prodává levněji, než nakupuje; tento rozpor následně vysvětlil takto: „to jsem plácnul, protože jsem nepředpokládal, že se v tom budete takhle dloubat“.
Dle výpovědi p. Z. ověření ryzosti prováděl až stěžovatel, nicméně cena zlata stěžovatelem mu byla vyplácena v hotovosti krátce po předání zlata, dle výpovědi p. V., zaměstnankyně stěžovatele, však trvá zkouška ryzosti 2,5-3 hodiny (protokol ze dne 17. 1. 2005).
Důkazy, které stěžovatel předložil, tj. přijaté faktury, doklady o provedených úhradách, příjemky na sklad, dodací listy, zkušební listy ke zkoušce ryzosti, výdajové pokladní doklady, jsou všechny formální povahy a mohou v obecné rovině obstát pouze za situace, že obchodní transakce nevykazují žádné pochybnosti.
Důkaz daňovým dokladem (ve smyslu § 19 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty) je pouze formálním důkazem dovršujícím hmotně právní aspekty skutečného provedení zdanitelného plnění.
Jestliže zdanitelné plnění nebylo uskutečněno, jak je plátcem deklarováno, nemůže být důkazní povinnost naplněna pouhým předložením, byť formálně správného, daňového dokladu (srovnej nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1841/07).
Skutečnosti uváděné stěžovatelem na daňových dokladech byly zjištěními ve správních řízeních zásadním způsobem zpochybněny (stěžovatel žádné objektivní důkazní prostředky nepředložil, což je i logický důsledek zcela neprůkazného způsobu obchodování, jenž stěžovatel zvolil).
Nejvyšší správní soud nesouhlasí s opakovaným tvrzením stěžovatele, dle kterého je činěn odpovědným za neunesení důkazního břemene cizích subjektů, případně je povinen vyvracet něco, co se vymyká sféře jeho vlivu. Naopak považuje tato tvrzení stěžovatele za čistě účelová. V souzené věci se nejedná o stěžovatelem namítané bezdůvodné odmítnutí jím předložených důkazů. Nejvyšší správní soud mnohokrát judikoval, že
skutečnost, že deklarovaný dodavatel neprokázal přijetí zdanitelného plnění od svého dodavatele v řetězci, tedy neprokázal původ zboží, které měl dodat, sama o sobě nevylučuje, že s tímto zbožím skutečně disponoval a že došlo k předmětnému zdanitelnému plnění mezi dodavatelem a odběratelem.
Je tomu tak proto, že DPH má být uplatněna u všech hospodářských operací, které nejsou samy o sobě zasaženy podvodem s daní z přidané hodnoty.
Všichni bezprostřední dodavatelé stěžovatele ale formálně nakupují zlato, o jehož původu nikdo nic neví, bez ověřování jeho ryzosti, milionové platby hradí v hotovosti a to podle neměnného scénáře, kdy v řetězci opakovaně dochází k neodvedení daně do státního rozpočtu subjektem, který měl zlato jako první v řetězci dodat.
Stěžovatel však stále formálně od těchto subjektů zlato odebírá i přesto, že o původu zlata mu údajně není nic známo, ve dvou zdaňovacích obdobích dokonce sám do řetězce zcela formálně začleňuje společnost Trade a vědomě tak předstírá dodávky v řetězci.
Za těchto okolností je Nejvyšší správní soud přesvědčen, že obchodní transakce, ze kterých stěžovatel uplatňoval nárok na odpočet DPH, nejsou v nyní projednávaném zdaňovacím období nahodilými obchodními transakcemi, jejíchž nevinnou součástí se stěžovatel stal bez vlastního vědomí či přičinění.
Shora popsaný mechanismus obchodování byl stěžovatelem uplatňován opakovaně v cca 40 prověřovaných zdaňovacích obdobích, což považuje kasační soud za zcela prokázané.
Nejvyšší správní soud připomíná, že při obchodování v řetězci je v souladu s judikaturou Soudního dvora nárok na odpočet daně chráněn pouze za situace, že plátce daně o záměru zkrátit daň nevěděl a ani nemohl s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem vědět.
Takový výklad je v souladu s cílem Šesté směrnice Rady ze dne 17. 5. 1977, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně 77/388/EHS, (dále jen „šestá směrnice“), neboť tím, že ztěžuje podvodná plnění, jim může i zabránit [(odst. 58 rozsudku C-439/04), bod 76 rozsudku C-487/01 a C-7/02: boj proti podvodu, vyhýbání se daňové povinnosti a případným zneužitím je cílem, který je šestou směrnicí uznán a podporován].
Pouze za této situace je na místě trvat na tom, že každé plnění musí být zohledněno samo o sobě a povaha určitého plnění v řetězci dodávek se nemůže měnit na základě předcházejících nebo následujících událostí. Pravidlo, že každé plnění je třeba posuzovat samostatně a samo o sobě, bez ohledu na jeho účel nebo výsledky, totiž vychází z požadavku, aby společný systém DPH byl neutrální, a ze zásady právní jistoty, která vyžaduje, aby používání právních předpisů Společenství bylo předvídatelné pro subjekty, na které se vztahuje. V opačném případě, tedy
je-li s přihlédnutím k objektivním skutečnostem prokázáno, že dodání je uskutečněno pro osobu povinnou k dani, která věděla nebo měla vědět, že se svým nákupem účastní plnění, které je součástí podvodu na dani z přidané hodnoty, je věcí vnitrostátního soudu odmítnout takové osobě povinné k dani přiznat nárok na odpočet
- viz právní závěr Soudního dvora ve spojených věcech C-439/04 a C-440/04 Axel Kittel proti Belgickému státu a Belgický stát proti Recolta Recycling SPRL (2006) Sb. Soudní dvůr dokonce v těchto rozhodnutích uvedl, že
„osoba povinná k dani, která věděla nebo měla vědět, že se svým nákupem účastní plnění, které je součástí podvodu na DPH, musí být pro účely šesté směrnice považována za osobu účastnící se tohoto podvodu, a to bez ohledu na to, zda má z následného prodeje zboží prospěch, či nikoli. V takové situaci totiž osoba povinná k dani pomáhá pachatelům podvodu a stává se jejich spolupachatelem“
(odst. 55 až 57 citovaného rozhodnutí).
Stěžovatel se mýlí, domnívá-li se, že pro odmítnutí nároku na odpočet daně z přidané hodnoty je povinností správních orgánů či dokonce správních soudů prokázat, jakým způsobem a konkrétně kterým z dodavatelů v řetězci byl spáchán podvod. Pojem
„podvod na DPH“
je správními soudy užíván ve shora uvedeném smyslu.
Judikatura
Soudního dvora tímto pojmem označuje situace, v nichž jeden z účastníků neodvede státní pokladně vybranou daň a další si ji odečte, a to za účelem získání zvýhodnění, které je v rozporu s účelem šesté směrnice, neboť uskutečněné operace neodpovídající běžným obchodním podmínkám.
Povinností správních orgánů z hlediska posouzení nároku na odpočet daně je posouzení všech objektivních okolností vykázané transakce a i v případě, že k neodvedení daně na určitém článku řetězce dojde, neodmítnout nárok na odpočet tomu, kdo v dobré víře získá nějaké zboží, přičemž o podvodu neví a ani vědět nemohl.
Při tomto posuzování mají být vzaty v úvahu vždy právní, obchodní a osobní vazby mezi zúčastněnými subjekty, a proto odkazy stěžovatele na rozhodnutí NSS týkající se jiného subjektu (SOLITER) nemohou být v nyní projednávané věci
relevantní
.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že
pouze za situace, kdy by stěžovatel prokázal, že s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem nemohl mít žádný důvod domnívat se, že se svým nákupem účastní plnění, které je zasaženo podvodem na dani z přidané hodnoty, jinými slovy že byl do řetězce zapojen zcela náhodně a všechny další objektivní okolnosti nasvědčují tomu, že zboží od deklarovaného dodavatele fakticky přijal, mohl by mu být nárok na odpočet daně uznán.
S ohledem na vše výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnosti není důvodná.
Stěžovatel se nevzdával a předložil celou věc Ústavnímu soudu.
 
4. Zlato, řetězové podvody u Ústavního soudu
(Podle usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1885/10 ze dne 23. listopadu 2010.)
     
Shrnutí k judikátu
Stěžovatelce nelze přisvědčit v tvrzení, že správní soudy svá rozhodnutí založily na nových skutkových zjištěních. Již finanční ředitelství v odůvodnění svého rozhodnutí vyslovuje podezření o nezákonném „obchodování v řetězci“ za účelem čerpání nadměrných odpočtů na DPH a vyjmenovává jeho znaky, jež vykazuje i podnikání stěžovatelky a sítě jejích dodavatelů zlata. Správní soudy poté tato zjištění přejímají a hodnotí jej jako „podvod na DPH“, jež je pouze jiným pojmenováním téhož a v judikatuře Soudního dvora je označován též jako „kolotočový podvod“ (carousel fraud).
Nelze se ztotožnit ani se stěžovatelčiným přesvědčením, že správní soudy chápou pojem podvodu na DPH odlišně od judikatury Soudního dvora, protože v odůvodnění svého rozhodnutí se nespokojily pouze se zjištěním, že v řetězci transakcí předcházejících dodání zlata stěžovatelce nebylo zaplaceno DPH,
ale v souladu se závěry vyslovenými Soudním dvorem zkoumaly subjektivní stránku, tj. zda stěžovatelka věděla nebo měla vědět, že se svým nákupem účastní plnění, které je součástí podvodu na DPH, a hodnocením zjištění učiněných správními orgány dospěly soudy ke kladnému závěru. K námitce rozpornosti judikatury Nejvyššího správního soudu se patří poznamenat, že se nejedná o skutkově shodná rozhodnutí, neboť v případě stěžovatelkou odkazovaného rozhodnutí 2 Afs 37/2007 Nejvyšší správní soud finančnímu úřadu vytkl, že jeho pochybnosti o odůvodněnosti uplatněného nároku na odpočet DPH nevyústily ve zkoumání subjektivní stránky; ve stěžovatelčině případě se však správní orgány i správní soudy touto otázkou zabývaly velmi důkladně.
Lze tedy uzavřít, že napadenými rozhodnutími nedošlo k porušení stěžovatelčiných ústavně zaručených práv.
Z výše vyložených důvodů odmítl Ústavní soud podanou ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou. Obdobně byly odmítnuty ústavní stížnosti stejného stěžovatele s podobným obsahem (například usnesení ze dne 2. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 655/09, ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1885/10, ze dne 30. 8. 2010 sp. zn. I. ÚS 1990/10, a ze dne 9. 7. 2010, sp. zn. I. ÚS 1991/10 a sp. zn. I. ÚS 2928/10, II. ÚS 3587/10 ze dne 26. ledna 2011) Nejnovějším rozsudkem ve věci stejného stěžovatele je pak:
 
5. Zlato opět u Nejvyššího správního soudu
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 Afs 58/2012-46 ze dne 5. září 2012.)
     
Shrnutí k judikátu
Věcně jde o obdobnou situaci jako v judikátech 3 a 4.
Pokud by bylo stěžovatelkou v daňovém řízení prokázáno, že s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem nemohla mít žádný rozumný důvod domnívat se, že se svým nákupem účastní plnění, které je zasaženo podvodem na dani z přidané hodnoty (tedy že byla do řetězce zapojena zcela náhodně a všechny další objektivní okolnosti nasvědčují tomu, že zboží i přes důkazní nouzi svého dodavatele od tohoto dodavatele fakticky přijala), je její nárok na odpočet oprávněný.
Daňové řízení je ovládáno zásadou, že každý daňový subjekt má povinnost jednak přiznat daň (břemeno tvrzení) a rovněž i povinnost toto tvrzení prokázat (břemeno důkazní). Zdejší soud opakovaně judikoval, že
předloží-li či navrhne-li daňový subjekt důkazní prostředky a správce daně i přesto dále trvá na svých pochybnostech, přechází důkazní břemeno na správce daně.
Nejvyšší správní soud mnohokrát judikoval, že skutečnost, že deklarovaný dodavatel neprokázal přijetí zdanitelného plnění od svého dodavatele v řetězci, tedy neprokázal původ zboží, které měl dodat, samo o sobě nevylučuje, že s tímto zbožím skutečně disponoval a že došlo k předmětnému zdanitelnému plnění mezi dodavatelem a odběratelem. Je tomu tak proto, že daň z přidané hodnoty má být uplatněna u všech hospodářských operací, které nejsou samy o sobě zasaženy podvodem s daní z přidané hodnoty.
V nyní projednávané věci je však zřejmé, že stěžovatelka obchoduje minimálně nestandardním způsobem.
Její bezprostřední dodavatelé nejsou opakovaně způsobilí doložit k posuzovaným plněním žádné objektivní důkazy, veškeré prvotní deklarované nákupy vykazují zcela stejný scénář, bez ohledu na to, zda jde o dodavatele zastupované Josefem Zikmundem, postupně zapojované do řetězce v závislosti na zrušení jejich registrace k dani z přidané hodnoty, či o společnost SODANA, s. r. o., případně STAVREK, s. r. o.
Všichni bezprostřední dodavatelé stěžovatelky formálně nakupují zlato, o jehož původu nikdo nic neví, bez ověřování jeho ryzosti.
Milionové platby hradí v hotovosti, a to podle neměnného scénáře, kdy v řetězci opakovaně dochází k neodvedení daně do státního rozpočtu subjektem, který měl zlato jako první v řetězci dodat. K předávání zlata údajně dochází na parkovištích, benzinových pumpách, zlato dodavatelé nosí v igelitových taškách, milionové částky po kapsách.
V daném případě tedy z judikatury Soudního dvora ve vztahu k řešené otázce vyplývá, že nárok na odpočet daně z přidané hodnoty bude zachován takovému subjektu, který nevěděl ani vědět nemohl, že se svým nákupem účastní plnění, které je součástí podvodu na dani z přidané hodnoty.
Při posuzování subjektivní stránky je pak nutno hodnotit, zda daný podnikatelský subjekt přijal při výkonu své hospodářské činnosti přiměřená opatření, která od něj rozumně lze vyžadovat, aby zajistil, že jeho plnění není součástí podvodu.
S uvedenou judikaturou není v rozporu ani závěr vyslovený Nejvyšším správním soudem opakovaně ve věcech stěžovatelky, že podle judikatury Soudního dvora jsou jako podvody na dani z přidané hodnoty
„označovány situace, v nichž jeden z účastníků neodvede státní pokladně vybranou daň a další si ji odečte, a to za účelem získání zvýhodnění, které je v rozporu s účelem šesté směrnice, neboť uskutečněné operace neodpovídající běžným obchodním podmínkám“
(například rozsudek č. j. 9 Afs 44/2011-343).
Není tedy povinností správních orgánů či dokonce správních soudů prokázat, jakým způsobem a konkrétně kterým z dodavatelů v řetězci byl spáchán podvod.
V daňovém řízení musí být nicméně postaveno najisto, v jakých skutkových okolnostech daňový podvod spočíval, což žalovaný beze zbytku učinil.
Lze nicméně souhlasit se stěžovatelkou, že aby mohly finanční orgány určitému subjektu v souvislosti s daňovým podvodem upřít nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, musí být postaveno na jisto, že daný subjekt o podvodném jednání svých dodavatelů věděl, nebo s vynaložením přiměřených opatření v rámci své obchodní činnosti vědět mohl.
Také tato subjektivní stránka stěžovatelky byla v projednávané věci prokázána.
Již v rozsudku č. j. 9 Afs 44/2011-343 Nejvyšší správní soud poznamenal, že
„závěry Soudního dvora tedy neznamenají pro podnikatele pouze bezbřehou ochranu nároku na odpočet daně, ale znamenají mimo jiné povinnost věnovat zvýšenou pozornost interním kontrolním mechanismům, aby v případě odhalení podvodného jednání nevznikly pochybnosti, že o podvodu věděli či se zřetelem ke všem okolnostem vědět mohli. Je totiž věcí podnikatelského subjektu, aby v zájmu minimalizace podnikatelského rizika přizpůsobil svou obchodní činnost konkrétním podmínkám a při sjednávání obchodních kontraktů (zvláště se značným finančním dopadem) se v rámci možností snažil dbát na bezproblémovost svých obchodních partnerů.“
Forma a obsah vztahů mezi stěžovatelem a tvrzenými dodavateli byly natolik nepřijatelné, že zakládají důvodnou pochybnost o tom, že by si stěžovatel nebyl vědom své účasti na podvodném jednání.
V posuzovaném případě však daňový podvod vyplýval zejména ze shora popsaných nestandardních okolností obchodních transakcí mezi stěžovatelkou a jejími dodavateli.
Stěžovatelka ve své kasační stížnosti dále uváděla, že žalovaný dostatečně neprokázal vědomost stěžovatelky o probíhajících daňových podvodech.
Posuzování subjektivní stránky jednání stěžovatelky, tedy hodnocení její vědomosti o daňovém podvodu, částečně souvisí s předchozí námitkou, tedy s interpretací daňového podvodu. Pokud by totiž žalovaný neprokázal, že stěžovatelka o podvodném jednání svých dodavatelů minimálně mohla vědět, nebylo by jí možné nárok na odpočet daně upřít.
Při úvahách o možné vědomosti stěžovatelky o podvodu na dani z přidané hodnoty
vyhodnotil žalovaný postavení stěžovatelky na trhu (zejména dlouholetou tradici v oblasti prodeje zlatých šperků a její dlouhodobé zapojení do obchodů se zlatem, včetně vývozu zlata do zahraničí), obchodní zkušenosti jejího ředitele
Ing. Moravce (předsedy představenstva)a způsob uskutečňování obchodních transakcí mezi stěžovatelkou a jejími dodavateli při nákupu zlata.
V daňovém řízení bylo zjištěno, že stěžovatelka patří mezi největší obchodníky se zlatem v České republice a je na trhu dlouhodobě usazena. V této souvislosti se jeví značně nestandardní, že smlouvy uzavírané s jejími dodavateli zlata jsou uskutečňovány pouze v ústní formě. Stejnou formu měly i objednávky na jednotlivé dodávky zlata. Další podstatnou okolností je v tomto směru fakt, že platby za dodávky probíhaly v hotovosti a rovněž postupně v dnech následujících po dodání, aby nebyl překročen limit pro denní hotovostní platbu vyplývající ze zákona o omezení plateb v hotovosti, nebo že zlato bylo do provozovny stěžovatelky dováženo v igelitových taškách, bylo obchodováno ve formě granulátu, takže nebyl zjistitelný jeho původ, dodané zlato bylo často stěžovatelkou ještě téhož dne či brzy poté prodáno další společnosti. Zmíněné
indicie
, byť každá sama o sobě nejsou nezákonné (ačkoliv u postupných plateb milionových částek v několika dnech na sebe navazujících s cílem neporušit zákon o omezení plateb v hotovosti lze jednoznačně označit jako obcházení zákona), ve svém souhrnu tvoří logický, ničím nenarušený a ucelený soubor vzájemně se doplňujících a na sebe navazujících nepřímých důkazů, které spolehlivě a jednoznačně prokazují skutečnost, že stěžovatelka o podvodu na dani z přidané hodnoty věděla či minimálně vědět mohla. I tyto nepřímé důkazy tak spolehlivě prokazují subjektivní stránku jednání stěžovatelky.
Obecně lze říci, že vyšší nároky bude možno klást na subjekty na trhu zavedené a s touto v České republice objektivně existující problematikou podvodů na dani z přidané hodnoty prokazatelně seznámené.
Není vyloučeno, aby ve vztahu k jednomu zdaňovacímu období byl daňovému subjektu nárok odpočet daně uznán a v jiném období, například pro absenci relevantních důkazů, odepřen.
V nyní projednávané věci tedy nemohou být
relevantní
odkazy stěžovatelky na to, že v jiných zdaňovacích obdobích správce daně stěžovatelce uznal nadměrné odpočty od společnosti DAPEX Czech spol. s r. o., za niž jednal rovněž pan Zikmund. Pouze tato skutečnost nemůže bez dalšího svědčit o průkaznosti dodávek zlata od společnosti France - Business, s. r. o.
Podle Nejvyššího správního soudu
není úkolem soudů, aby stěžovatelce poskytovaly právní rady, jak svou podnikatelskou činnost organizovat, aby se vyhnula případným nepříznivým dopadům v daňové oblasti (například neuznáním nároku na odpočet).
V projednávané věci bylo zjištěno, že stěžovatelka v rámci svých kontrolních mechanismů u svých obchodních partnerů ověřovala toliko registraci k dani z přidané hodnoty; tento vnitřní kontrolní mechanismus byl označen žalovaným za nedostačující, s čímž se ztotožňuje i městský soud.
Stěžovatelka nemůže po správních orgánech ani soudech vyžadovat, aby vyjmenovaly možné vnitřní kontrolní mechanismy, které jsou podle jejich názoru odpovídající.
Také posouzení těchto otázek bude vždy záležet na skutkových okolnostech konkrétního případu. Lze uvést, že průkaznost dodávek od deklarovaného dodavatele mohla být zvýšena zejména písemnou formou dodavatelských smluv, písemnými objednávkami jednotlivých dodávek, stanovením podmínky bezhotovostní úhrady dodávek zlata na účet dodavatele, pečlivým prověřením obchodních partnerů apod.
Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud uvádí, že ze skutkového stavu zjištěného v daňovém řízení zřetelně
vyplývá, že stěžovatelka o podvodných jednáních na dani z přidané hodnoty věděla, nebo minimálně vědět mohla.
Lze uzavřít, že stěžovatelka v zájmu minimalizace podnikatelského rizika nepřijala dostatečná přiměřená opatření, aby problémovost svých obchodních partnerů vyloučila a aby vyloučila objektivní pochybnosti o způsobu realizace dodávek zlata od svých dodavatelů.
 
6. Dobrá víra u ESD
(Podle rozsudku Evropského soudního dvora C-324/11 ve věci „Gábor Tóth“ ze dne 6. září 2012.)
 
Komentář k judikátu č. 6
V závěrečném judikátu dnešního výběru odkážeme na v poslední době velice citovaný případ „Gábor Tóth“. Maďarské finanční orgány totiž odmítly přiznat nárok na odpočet DPH z důvodu, že dodavateli bylo zrušeno předtím, než službu poskytnul, živnostenské oprávnění, a dále neměl na příslušných úřadech nahlášeny pracovníky, kteří měli vykonávat předmětné plnění - stavební práce. Z rozsudku ESD vyplývá, že tyto skutečnosti nemohou zpochybnit „dobrou víru“ odběratele, pokud se na nich sám nepodílel ani neexistovaly
indicie
o tom, že by o podvodu mohl nějakým způsobem vědět.
     
Shrnutí k judikátu
Závěry ESD:
1)
Směrnice
Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty a zásada daňové neutrality
musí být vykládány tak, že brání tomu, aby daňový orgán odmítl přiznat osobě povinné k dani nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
, která je splatná nebo byla odvedena za služby, jež jí byly poskytnuty,
z pouhého důvodu, že vystaviteli faktury bylo před tím, než poskytl dotčené služby nebo vystavil odpovídající fakturu, zrušeno živnostenské oprávnění, pokud tato faktura obsahuje veškeré údaje
požadované článkem 226 této směrnice, především pak údaje, které jsou nezbytné k identifikaci osoby, která uvedenou fakturu vystavila, a povahy poskytnutých služeb.
2)
Směrnice Rady
2006/112/ES
musí být vykládána tak, že brání tomu, aby daňový orgán odmítl přiznat osobě povinné k dani nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
, která je splatná nebo byla odvedena za služby, jež jí byly poskytnuty,
z důvodu, že vystavitel faktury, která se týká těchto služeb, nenahlásil pracovníky, které zaměstnával, aniž by tento orgán z hlediska objektivních okolností prokázal, že dotyčná osoba povinná k dani věděla nebo musela vědět, že plnění uplatňované k odůvodnění nároku na odpočet daně bylo součástí podvodu spáchaného uvedeným vystavitelem
či jiným hospodářským subjektem vystupujícím na předcházejícím stupni dodavatelského řetězce.
3)
Směrnice Rady
2006/112/ES
musí být vykládána tak, že skutečnost, že osoba povinná k dani neověřila, zda existuje právní vztah mezi pracovníky zaměstnanými na stavbě a vystavitelem faktury ani zda tento vystavitel nahlásil své pracovníky, nepředstavuje objektivní okolnost umožňující dojít k závěru, že příjemce faktury věděl nebo musel vědět, že se podílí na plnění, které je součástí podvodu na dani z přidané hodnoty, pokud tento příjemce neměl žádné
indicie
odůvodňující podezření
, že na straně uvedeného vystavitele došlo k nesrovnalostem či podvodu. Nárok na odpočet daně nelze tedy z uvedeného důvodu odmítnout přiznat, jsou-li hmotněprávní a formální podmínky stanovené uvedenou směrnicí pro uplatnění tohoto nároku splněny.
4)
Pokud daňový orgán předloží konkrétní
indicie
o existenci podvodu, nebrání směrnice Rady
2006/112/ES ani zásada daňové neutrality tomu,
aby vnitrostátní soud na základě celkového přezkumu všech okolností projednávaného případu ověřil, zda vystavitel faktury uskutečnil dotčené plnění osobně.
V takové situaci, o jakou se jedná ve věci v původním řízení, lze však
nárok na odpočet daně odmítnout přiznat pouze tehdy, pokud daňový orgán z hlediska objektivních okolností prokáže, že příjemce faktury věděl nebo musel vědět, že plnění uplatňované k odůvodnění nároku na odpočet daně bylo součástí podvodu spáchaného uvedeným vystavitelem či jiným hospodářským subjektem vystupujícím na předcházejícím stupni dodavatelského řetězce.
 
Popis případu
V roce 2007 provedl G. Tóth stavební práce pro několik osob povinných k dani, zčásti za pomoci subdodavatelů, mimo jiné M. L., fyzické osoby - podnikatele. Smlouvy uzavřené mezi touto osobou a G. Tóthem ukládaly subdodavateli povinnost vést stavební deník a vystavit předávací protokol prací. Podle stavebních deníků zaměstnával M. L. na stavbě osm až čtrnáct osob. Vystavení předávacího protokolu prací probíhalo v okamžiku, kdy je G. Tóth předával svým zákazníkům. M. L. vystavil za zmíněné práce 20 faktur, jež G. Tóth přijal a zanesl do svého účetnictví a daňových přiznání. Gábor Tóth tvrdí, že faktury platil v hotovosti.
M. L. neplnil od roku 2003 své daňové povinnosti. Nenahlásil správci daně ani žádné své zaměstnance či dočasné pracovníky. Konečným rozhodnutím přijatým dne 20. června 2007 příslušný obecní úřad zrušil M. L. živnostenské oprávnění, jehož byl držitelem.
Správce daně doměřil G. Tóthovi DPH ve výši 5 600 000 HUF za rok 2007 z důvodu nemožnosti odpočíst DPH obsaženou ve fakturách vystavených M. L., neboť ten ode dne 20. června 2007 přestal být osobou povinnou k dani, takže od tohoto dne již nemohl vystavovat platné faktury. Mimoto na části faktur, které M. L. vystavil, bylo uvedeno starší datum, než bylo datum nákupu bločku faktur, z něhož byly faktury vytrženy, a to 7. září 2007. Konečně, G. Tóth se neinformoval o postavení, v jakém se osoby provádějící práce na těchto podílely.
Na základě odvolání podaného G. Tóthem bylo toto rozhodnutí potvrzeno rozhodnutím ze dne 8. ledna 2010 vydaným orgánem žalovaným v původním řízení.
Tento orgán měl zejména za to, že v okamžiku vystavení 16 z 20 dotčených faktur již M. L. nebyl osobou povinnou k dani, a tudíž neměl právo fakturovat daň. Skutečnost, že během dotčeného daňového roku nebylo jeho daňové identifikační číslo vyškrtnuto z rejstříku správce daně, není v tomto ohledu
relevantní
.
V soudním řízení dále bylo zjištěno, že M. L. neměl k dispozici žádné hlášené zaměstnance nebo dočasné pracovníky, takže nebylo prokázáno, že dotčené práce skutečně provedl. Mimoto G. Tóth neověřil, zda služba uvedená na faktuře byla vystavitelem faktury skutečně poskytnuta, ani zda osoby provádějící práci na stavbě byly zaměstnanci nebo dočasnými pracovníky M. L.
Gábor Tóth podal proti uvedenému zamítavému rozhodnutí kasační opravný prostředek k předkládajícímu soudu. Maďarský nejvyšší soud se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
1)
Je právní výklad, který vylučuje uplatnění nároku na odpočet daně příjemcem faktury v případě, kdy bylo živnostenské oprávnění fyzické osoby – podnikatele, který ji vystavil, zrušeno úředníkem obecního živnostenského úřadu před splněním smlouvy nebo vystavením faktury, v rozporu se zásadou daňové neutrality (článek 9 směrnice [2006/112])?
2)
Může okolnost, že fyzická osoba – podnikatel, který vystavil fakturu, nenahlásil pracovníky, které zaměstnává (kteří tudíž pracují ‘načerno’), a že z tohoto důvodu správce daně konstatoval, že ‘neměl k dispozici hlášené zaměstnance’, bránit z hlediska zásady daňové neutrality uplatnění nároku na odpočet daně příjemcem faktury?
3)
Lze považovat za nedbalost příjemce faktury skutečnost, že neověřil, zda existuje právní vztah mezi pracovníky zaměstnanými v místě výkonu práce a vystavitelem faktury ani zda vystavitel faktury splnil svou oznamovací daňovou povinnost nebo jakoukoli jinou povinnost, která se týká těchto pracovníků? Lze považovat toto jednání za objektivní skutkovou okolnost, vzhledem ke které příjemce faktury věděl nebo musel vědět, že se podílí na plnění, jež má za cíl podvod na DPH?
4)
Může se zřetelem k zásadě daňové neutrality vnitrostátní soud v rámci svého posouzení zohlednit výše uvedené okolnosti, když ho celkový přezkum všech okolností vede k závěru, že se plnění mezi stranami uvedenými na faktuře neuskutečnilo?
ESD došel k závěrům uvedeným v úvodu tohoto rozsudku.
 
Závěr
Při studiu judikatury zjistíme, že na jedné straně je povinností správce daně prokázat, že daňový subjekt věděl či vědět mohl o nekorektním přístupu svých dodavatelů (či jejich řetězce). Na druhé straně ovšem toto důkazní břemeno není bezbřehé - neznamená to, že by finanční orgán musel poplatníka přímo „chytit za ruku“. Jak plyne z názorů jednotlivých soudů, zkoumáno je, jaké kontrolní mechanismy dotčená firma zavedla, ale i to, jaké má zkušenosti v oboru a mohla například předpokládat, že způsob dodání zboží, jeho placení apod. je standardní či nikoli. A zde je právě velké pole nejistoty, protože míra toho, jak může být v daném případě subjekt „nevědomý“ se liší případ od případu.