Náhrada škody a obdobná plnění v daňové judikatuře

Vydáno: 46 minut čtení

V praxi se může často stát, že z nejrůznějších důvodů může vzniknout újma, kterou je nutno nahradit. Může jít například o náhradu škody, ale i o úroky z prodlení apod. Otázkám, které souvisejí s daněmi, je věnován dnešní přehled judikatury.

Náhrada škody a obdobná plnění v daňové judikatuře
Ing.
Zdeněk
Burda
 
Z judikatury
 
1. Úroky z prodlení přiznané zaměstnanci a daň z příjmů ze závislé činnosti
(Podle rozsudku Nejvyššího soudu čj. 20 Cdo 2006/2011 ze dne 24. 4. 2012.)
 
Komentář k judikátu č. 1
V prvním rozsudku dnešního výběru se dostáváme do oblasti závislé činnosti. Rozsudek není kupodivu z dílny Nejvyššího správního soudu, jak tomu obvykle v daňové oblasti bývá, ale autorem je Nejvyšší soud. Ten řešil situaci, kdy zaměstnavatel byl nucen svému pracovníkovi vyplatit spornou mzdu až na základě soudního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nebyl v soudním řízení úspěšný, byl povinen zaměstnanci vyplatit i úroky z prodlení. Nejvyšší soud rozhodl, že tyto úroky z prodlení je nutno danit stejným způsobem jako mzdu, není je tedy od daně možno osvobodit.
       
Shrnutí k judikátu
Dovolatel především nesouhlasí se závěrem, že úrok z prodlení
(přisouzený mu exekučním titulem z jednotlivých částek náhrad mzdy), pro nějž byl výkon rozhodnutí nařízen,
podléhá dani z příjmu
.
Podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6).
Podle § 6 odst. 1 citovaného zákona příjmy ze závislé činnosti jsou a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, a d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává.
Podle § 6 odst. 3 věty první citovaného zákona příjmy podle odstavce 1 se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo osoba, na kterou přešlo příslušné právo podle zvláštních předpisů, a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance, kteří jsou poplatníky z příjmů ze závislé činnosti.
Podle § 6 odst. 7 citovaného zákona se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou:
a)
náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené zvláštním předpisem, jakož i hodnota stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; vyplácí-li zaměstnavatel vyšší náhrady, jsou částky, které překračují výši stanovenou zvláštním předpisem, zdanitelným příjmem podle odstavce 1, a to i v případě, že tento zvláštní předpis výplatu vyšších náhrad neomezuje,
b)
hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem, včetně nákladů na udržování osobních ochranných a pracovních prostředků, jakož i hodnota poskytovaných stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, dále hodnota pracovního oblečení, určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování,
c)
částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel,
d)
náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce.
Příjmy osvobozené od daně jsou uvedeny v § 4 a v § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2005, přičemž úroky z prodlení vyplacené zaměstnanci (i bývalému) zaměstnavatelem v souvislosti s pracovněprávním poměrem mezi nimi uvedeny nejsou.
Z výše uvedené právní úpravy vyplývá, že mezi příjmy, které plynou zaměstnanci v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo funkce patří mj. i náhrady za ztrátu příjmů ze závislé činnosti [v případě sporu mezi zaměstnancem (i bývalým) a zaměstnavatelem vyplacené až na základě soudního rozhodnutí jako náhrada mzdy], a to včetně úroků z prodlení. Úroky z prodlení je tedy nutno zdanit stejně jako příjem ze závislé činnosti spolu s ostatní mzdou (resp. náhradou mzdy), neboť se jedná o příjem, který zaměstnanec dostává v souvislosti s výkonem závislé činnosti.
Mzda přísluší za výkon závislé činnosti, a pokud je zpožděna její výplata a v důsledku toho jsou přiznány úroky z prodlení, tedy další příjem, je nesporné, že se jedná o zvýšení příjmu ze závislé činnosti.
Argumentace dovolatele § 5 odst. 10 písm. a) zákona o daních z příjmů, jehož část vytrhuje z kontextu, je zcela nepřípadná, neboť toto ustanovení na posuzovanou věc nedopadá. (Podle něj platí, že rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o částku závazku, který zanikl jinak než jeho splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním podle zvláštního právního předpisu. Toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí.)
 
2. Náhrada škody za zhoršení životních podmínek v průběhu stavby
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 Afs 42/2009-111 ze dne 9. 4. 2010.)
 
Komentář k judikátům č. 2 a 3
V následujících případech si chtěl stavebník „pojistit“ bezproblémový průběh stavby tím, že majitelům sousedních staveb vyplatil peněžní obnos, který nazval „náhradou škody“.
Podstatou této úplaty byl závazek sousedů, že v řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro projekt výstavby nebudou podávat námitky ani odvolání a nebudou bránit realizaci stavby dle projektu, včetně případného omezení vlastnických práv a zastínění jejich nemovitosti. Tento obnos pojal příjemce jako náhradu škody a uplatnil na ni osvobození od daně z příjmů. V dalších řízeních však bylo konstatováno, že tento příjem jako náhradu škody nelze chápat a je nutné zdanit jako ostatní příjem dle § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Hlavním důvodem byla skutečnost, že podstatou náhrady škody by měla být snaha zohlednit skutečný úbytek majetku (a nikoli hypotetický, který možná nastane v budoucnu).
       
Shrnutí k judikátu
Žalobce je podílovým spoluvlastníkem nemovitosti - obytného domu v Karlových Varech, čp. x. Spolu s dalšími spoluvlastníky podepsal dne 11. 12. 2001 nepojmenovanou smlouvu, ve smyslu ustanovení § 51 občanského zákoníku.
Touto smlouvou se (mimo jiné) stavebník stavby na sousedním pozemku - zavázal poskytnout žalobci
a ostatním podílovým spoluvlastníkům nemovitosti
náhradu škody, spočívající ve snížení prodejní ceny jejich nemovitosti, a dále náhradu nemajetkové újmy, spočívající ve zhoršení životních podmínek (zejména v důsledku zastínění nemovitosti z důvodu realizace stavby stavebníkem dle projektu a stavebního povolení). Žalobce se zavázal, že v řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro projekt výstavby nebude podávat námitky ani odvolání a strpí realizaci stavby dle projektu, včetně případného omezení vlastnických práv a zastínění nemovitosti, jíž je spoluvlastníkem.
Na základě této smlouvy byla žalobci ve zdaňovacím období roku 2002 vyplacena částka 63 225 Kč a ve zdaňovacím období roku 2004 částka 126 450 Kč. Tyto částky žalobce nezahrnul do základu daně pro příslušná zdaňovací období. Na výzvu správce daně k podání dodatečných daňových přiznání tato přiznání podal, avšak zmiňované částky do nich opět nezahrnul. Ve věci podaných dodatečných přiznání tak správce daně provedl u žalobce vytýkací řízení, na jehož základě vydal dodatečné platební výměry, v nichž podřadil příjmy žalobce získané na základě uzavřené nepojmenované smlouvy pod příjmy dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Nepřijal tak argumentaci žalobce, že se v případě obou částek jednalo o náhradu škody, která není předmětem daně z příjmů dle ustanovení § 4 zákona o daních z příjmů.
  
Názor Nejvyššího správního soudu
Stěžovatel argumentuje jednak v rovině obecné, kde tvrdí, že krajský soud dezinterpretuje pojmy škoda, náhrada škody a odpovědnost za škodu; dále konkrétně namítá, že v daném případě přijal plnění z titulu náhrady škody dle ustanovení § 420a občanského zákoníku.
Pokud jde o rovinu obecnou, zde je nutno konstatovat, že
podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozena
„přijatá náhrada škody
, náhrada nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku a plnění z pojištění odpovědnosti za škody, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu a plateb přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v době vzniku škody, nebo přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku sloužícím v době vzniku škody k pronájmu a kromě plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností poplatníka a za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem“.
Zákon o daních z příjmů tedy jasně hovoří o náhradě škody, respektive plnění přijatém z tohoto právního titulu; podstatné přitom je, že
tento pojem není v citovaném zákoně blíže definován
. Jestliže je tento pojem, či spíše kategorie právních důvodů zakládajících obligační vztahy v soukromém právu, definován v občanském zákoníku (část šestá) a zákon o daních z příjmů jej přebírá bez dalšího, je nutné, při respektování jednoty principu vnitřní souladnosti a nerozpornosti právního řádu určitý právní institut vykládat stejným způsobem v právu veřejném i soukromém.
Pokud tedy krajský soud interpretoval pojem náhrada škody, užitý v § 4 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, v kontextu úpravy občanského zákoníku, nelze takovému postupu ničeho vytknout.
Se stěžovatelem lze souhlasit v tom, že stávající právní řád neobsahuje definici pojmu škoda. Tento pojem byl nicméně v minulosti judikaturou mnohokráte vyložen, a to zejména ve stanoviscích Nejvyššího soudu ČR. Například ze stanoviska Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18. 11. 1970, sp. zn. Cpj 87/70 (R 55/1971, s. 339-340) se podává, že
Škoda (jako kategorie občanského práva) se chápe jako újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi
(a je tedy – nedochází-li k naturální restituci – napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především poskytnutím peněz). Takto vymezená škoda je právně
relevantní
škodou, tj. jedním z předpokladů, na jejichž základě vzniká odpovědnostní vztah; takto vymezená škoda je také předmětem náhrady škody podle ustanovení § 442 a násl. ObčZ.
Skutečnou škodou je nastalé zmenšení (úbytek) majetku poškozeného; představuje vlastně majetkové hodnoty potřebné k uvedení v předešlý stav, popř. k vyvážení důsledků plynoucích z toho, že nedošlo k uvedení v předešlý stav.“
Lze tedy k této skupině kasačních námitek uzavřít, že Nejvyšší správní soud sdílí názor krajského soudu, že plnění přijatá stěžovatelem není možné, coby náhradu škody, považovat za osvobozená od daně z příjmů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, neboť toto ustanovení nedopadá na případy, kdy dochází na straně poplatníka ke zvětšení hodnoty jeho majetku.
Nejvyšší správní soud pak dále odkázal na níže uvedený rozsudek 5 Afs 76/2008 ze dne 29. 10. 2009 a kasační stížnost zamítnul.
 
3. Definice náhrady škody a její zdanění
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 76/2008-93 ze dne 29. 10. 2009, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NSS 7/2011 pod č. 2330/2011.)
  
Zveřejněná právní věta
„Pro uplatnění osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, není podstatné, zda je přijatá částka označena ve smlouvě či jiném dokumentu jako náhrada škody či náhrada nemajetkové újmy, ale musí se skutečně jednat o přijatou náhradu škody nebo nemajetkové újmy, tedy o částku odpovídající vzniklé škodě (§ 442 občanského zákoníku) jakožto újmě v majetkové sféře poškozeného vyjádřitelného penězi či o částku odpovídající přiměřenému zadostiučinění v penězích za vzniklou nemajetkovou újmu (§ 13 odst. 2 a 3 občanského zákoníku). Důkazní břemeno k prokázání těchto skutečností nese daňový subjekt.“
       
Shrnutí k judikátu
Ve zmiňované právní věci bylo rozhodováno o kasační stížnosti spoluvlastnice nemovitosti; napaden byl rozsudek krajského soudu, kterým byla zamítnuta
žaloba stojící na prakticky stejné právní argumentaci a identických skutkových základech jako předcházející případ (byla uzavřena stejná nepojmenovaná smlouva se stavebníkem, na jejímž základě bylo plněno a toto plnění bylo žalobkyní považováno za náhradu škody)
.
Soud odmítl, mimo jiné, argumentaci o existenci odpovědnosti za škodu ve smyslu ustanovení § 420a občanského zákoníku z titulu zmiňované smlouvy. Vycházel přitom z předpokladu, že
peněžitá plnění přijatá stěžovatelkou v roce 2002 a 2004 na základě nepojmenované smlouvy vedla ke zvýšení majetku stěžovatelky. Jedná se o příjem skutečný, a nikoliv pouze zdánlivý, tedy o příjem, který se reálně projevil v právní sféře stěžovatelky.
Pro stěžovatelku byl tento příjem také reálně využitelný (...). Zároveň platí, že jej nelze podřadit pod žádný z příjmů uvedených v § 6§ 9 zákona o daních z příjmů. (...) V § 420a odst. 1 občanského zákoníku je stanoveno, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností. Podle § 420a odst. 2 občanského zákoníku je škoda způsobena provozní činností, je-li způsobena:
a)
činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti,
b)
fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí,
c)
oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti.
Tato odpovědnost za provozní činnost má povahu objektivní odpovědnosti, takže předpokladem jejího vzniku není zavinění škůdce ani porušení právní povinnosti škůdcem.
Provozní činností se obecně rozumí zejména činnost související s předmětem činnosti (zpravidla podnikatelské, obchodní), kterou fyzická či právnická osoba provozně vyvíjí.(...)
Pojmům „provozní činnost“ a „provoz“ neodpovídá „administrativní“ činnost stavebníka směřující k zahájení územního či stavebního řízení ani samotné vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení stavebním úřadem. Za škodu způsobenou provozní činností stavebníka by tak bylo možno považovat dle názoru Nejvyššího správního soudu pouze škodu vzniklou na předmětných nemovitostech ve spoluvlastnictví stěžovatelky v důsledku samotné výstavby nové budovy, například v důsledku mechanických otřesů narušením statiky, předměty, které by se mohly během výstavby bytového komplexu uvolnit a poškodit předmětné nemovitosti
ve spoluvlastnictví stěžovatelky či by ke škodě na těchto nemovitostech v důsledku provádění dané stavby došlo jiným způsobem.
Podle článku 3.6 nepojmenované smlouvy ovšem náhrada jiné škody způsobené „realizací Stavby dle Projektu nebo porušením povinností Stavebníka při Realizaci Stavby dle Projektu, zejména náhrada škody spočívající v narušení statiky Objektu apod.“ není zahrnuta v dohodnuté úplatě.
Z výše uvedeného tedy vyplývá závěr, že stěžovatelce by sice mohl za určitých okolností vzniknout v důsledku výstavby budovy kondominia nárok na náhradu škody podle § 420a občanského zákoníku, náhrada této škody ovšem nebyla zahrnuta do plnění podle nepojmenované smlouvy.
Navíc v době přijetí předmětných plnění ze strany stavebníka ani v době daňového řízení ještě nebyla stavba kondominia zahájena, nemohlo tedy ještě dojít ke škodě způsobené provozní činností v rámci dané stavby. Krajský soud tak nepochybil, pokud dospěl k názoru, že § 420a občanského zákoníku na danou situaci nedopadá.
Dále soud konstatoval, že
účelem osvobození těchto příjmů je skutečnost, že se ve většině těchto případů nejedná fakticky o zvětšení majetku poplatníka, nýbrž toliko o náhradu za předchozí majetkovou újmu, kterou poplatník sám utrpěl. Náhradou škody se tak poplatník dostává do situace, ve které by byl, pokud by ke škodě nedošlo.
To ovšem nebyl tento případ, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítnul.
 
4. Povinnost účtovat o dohadných položkách v případě neuzavřené pojistné události
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 Afs 101/2008-143 ze dne 18. 12. 2008, zveřejněno ve sbírce NSS č. 4/2009 pod č. 1804.)
 
Komentář k judikátu č. 4
Z následujícího judikátu vyplývá, že případ, kdy máme uzavřenou pojistnou smlouvu, škoda nastane ve „starém“ roce, ale pojistné ještě není do konce roku vyplaceno, není automatickým důvodem pro účtování o dohadné položce aktivní. Pro její účtování totiž musíme najisto vědět, že pojišťovna plnění neodmítne (naopak nemusíme přesně vědět, jak velká bude částka, kterou pojišťovna vyplatí).
  
Zveřejněná právní věta
„Za situace, kdy ke dni účetní závěrky není jistota nejen o výši pojistného plnění, ale ani o tom, zda havárie je skutečně pojistnou událostí, nelze účtovat o předpokládaném výnosu pojistného jako o dohadné položce aktivní.“
       
Shrnutí k judikátu
Dne 1. 10. 2002 byla pojistitelem Kooperativa, pojišťovna, a. s., a pojistníkem Elektrárny Opatovice, a. s., (právní předchůdce stěžovatele) uzavřena pojistná smlouva, přičemž podle článku II. 1.1 se vztahovala na všechna rizika pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv událostí, která nastane náhle a nečekaně a není vyloučena. Pojistnou událostí však není, byla-li taková událost způsobena úmyslným jednáním pojištěného nebo jiné osoby z podnětu pojištěného. V bodu 1.4 pak je uvedeno, ve kterých případech nevzniká právo na plnění, přičemž z hlediska posuzované věci má význam písm. a) - vady, které měla pojištěná věc v době pojištění, a písm. j) - poškození nebo zničení staveb v důsledku jejich chybného návrhu, projekce, konstrukce.
Za naplnění podmínek účtování pojistného plnění na dohadné účty aktivní ovšem nelze považovat jen uzavřenou pojistnou smlouvu, musí být současně zřejmé, že došlo k pojistné události.
Je třeba přisvědčit stěžovateli, že pojistnou událostí není jakákoliv škodní událost, ale jen ta, která je za ni považována smlouvou. V daném případě obsahovala smlouva určité výluky, z nichž dvě skutečně mohly škodní událost z okruhu pojistných událostí vyloučit. Pokud krajský soud zaujal názor, že jde o běžné smluvní výluky neohrožující plnění, nelze s ním souhlasit. Ke škodě došlo zřícením stropu nad kotelnou v době, kdy na ní byla prováděna oprava. Šlo o škodu mimořádného rozsahu, která se stala způsobem, jenž mohl naplnit obě výše uvedené výluky. Pro názor žalovaného i krajského soudu mohla svědčit první likvidační zpráva pojišťovny ze dne 13. 12. 2002 obsahující konstatování, že škoda je kryta „allriskovým“ pojištěním. Současně však je v ní uvedeno, že společnost CHEMAT ING, spol. s r. o., vyšetří příčinu pádu střešní konstrukce. Také, což není uvedeno ve zprávě, ale je ze spisu známo, bylo zahájeno šetření příčin havárie Policií ČR. Ze spisu správce daně není patrno, jak tuto likvidační zprávu získal; tvrdí-li tedy stěžovatel, že si ji správce daně vyžádal od pojišťovny a že jemu nebyla v době účetní závěrky známa (přičemž žalovaný toto tvrzení nijak nezpochybňuje), je třeba vzít za pravdivé tvrzení, že stěžovatel tuto zprávu skutečně v době sestavení účetní závěrky neznal, a nemohl tak k ní přihlížet. Stejně tak nelze nic dovozovat ze žádosti o zálohu a z jejího poskytnutí v lednu 2003; v žádosti není uvedeno, z jakého titulu je o ni žádáno a správce daně to nezjišťoval. Za takové situace je třeba rovněž přisvědčit stěžovateli, že záloha byla skutečně poskytnuta z důvodů prodlení s uzavřením vyšetřování havárie podle § 797 odst. 3 občanského zákoníku, neboť podmínky tohoto ustanovení byly splněny. Skutečnosti, které byly prokazatelně známy ke dni účetní závěrky stěžovateli jako účetní jednotce, nemohly být podkladem pro úvahu, že škodní událost je pojistnou událostí ve smyslu pojistné smlouvy a že z ní vůbec bude plněno.
Nepostačuje totiž existence pojistné smlouvy, nýbrž by muselo být také zřejmé, že se na havárii vztahuje, tedy že škodní událost je událostí pojistnou. Krajský soud tak pochybil v úvaze, že k naplnění podmínek účtování očekávaného pojistného plnění na dohadné účty aktivní postačí pojistná smlouva a neodmítnutí plnění pojišťovnou. Pojišťovna před skončením šetření Policie České republiky a šetření vlastního neměla podklady ani pro příslib plnění ani pro jeho odmítnutí. Neodmítnutí plnění není žádným projevem vůle, o který by mohl stěžovatel opřít postup při účtování.
Závěr o správnosti postupu stěžovatele nelze přijímat pod vlivem skutečnosti, že plnění pojišťovnou nakonec poskytnuto bylo.
Je třeba vycházet z časového sledu rozhodných událostí. K datu účetní závěrky nebyla stěžovateli známa první likvidační zpráva pojišťovny a ta v jejím duchu ani nepostupovala. V době před sestavením účetní závěrky (březen 2003) již byl znám výsledek policejního šetření. Usnesením Policie České republiky, Správy východočeského kraje, služby kriminální policie a vyšetřování Hradec Králové ze dne 10. 2. 2003 byla věc odložena podle § 159a odst. 4 trestního řádu, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání.
Ovšem ani tento závěr nevyloučil uplatnění výluk pojistné smlouvy, což je zřejmé z dalších jednání mezi pojištěncem a pojistitelem.
Mezi pojišťovnou a stěžovatelem probíhala další jednání, a to nikoliv o výši škody, ale stále o tom, zda vůbec škodní událost bude uznána za událost pojistnou.
Ke dni účetní závěrky tak stěžovatel nemohl vycházet ze skutečnosti, že došlo k pojistné události ve smyslu pojistné smlouvy. Pojistná smlouva obsahovala výluky, které znamenaly reálnou pravděpodobnost, že havárie nebude uznána pojistnou událostí. Neměl k dispozici žádný projev vůle pojišťovny, že havárii za pojistnou událost uznává a není dostatečným podkladem pro účtování, že pojišťovna k rozhodnému dni plnění neodmítla
, neboť v té době nebyla ukončena šetření důvodů havárie. Ani skutečnosti, k nimž došlo po sestavení účetní závěrky, nenasvědčují správnosti právního závěru žalovaného a krajského soudu o naplnění podmínek účtování pojistného plnění ve výši uskutečněných nákladů souvisejících s havárií střechy, jako dohadné položky aktivní. Stejně tak způsob, jakým byla havárie likvidována, potvrzuje přetrvávající pochybnosti o tom, zda vůbec jde o pojistnou událost, neboť plnění bylo výsledkem narovnání.
Při střetu zásady časové a věcné souvislosti účtování předpokládaného pojistného plnění se zásadou účetní opatrnosti, tak nutně za stávajících okolností musela převážit zásada účetní opatrnosti, ústící v nepřiřazení očekávaného výnosu z pojistné náhrady do účetního období roku 2002 prostřednictvím dohadné položky aktivní.
Postup stěžovatele nebyl v rozporu s Opatřením Ministerstva financí, citovanými ustanoveními zákona o účetnictví ani s ustanovením § 23 odst. 1, 10 zákona o daních z příjmů.
Žalovaný, který vycházel z opačného názoru a nákladům odpovídající část výnosu pojistného promítl do hospodářského výsledku roku 2002 a tomu odpovídajícím způsobem zvýšil a doměřil daň stěžovateli, pochybil a uložil tak daň protizákonně.
Krajský soud jeho nesprávný právní názor s určitou modifikací akceptoval. Neuznal také relevanci rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 8 Afs 36/2005-79 pro tento případ z důvodu odlišnosti skutkového stavu, neboť v namítaném rozsudku k rozvahovému dni neexistoval na rozdíl od tohoto případu smluvní podklad.
Jak výše uvedeno, samotná pojistná smlouva a jednání o tom, zda podle ní vůbec bude plněno dostatečným podkladem pro účtování dohadné položky, aktivní není. Existuje zde totiž nejistota nejen o výši plnění, ale v daném případě i nejistota o titulu plnění.
 
5. Náhrada škody od pojišťovny a daňové výdaje při škodě způsobené živelní pohromou
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 7 Afs 129/2006-135 ze dne 5. 9. 2007.)
 
Komentář k judikátu č. 5
U daňového subjektu vznikla škoda způsobená živelní pohromou. Poplatník si do výdajů zahrnul nejdříve zůstatkovou cenu hmotného majetku vyřazeného v důsledku této události. Posléze však obdržel náhradu od pojišťovny, která byla vyšší než zmíněná zůstatková cena. Vycházel proto z toho, že jestliže pojišťovna hradila skutečnou (vyšší) škodu, měla by tato být zohledněna do daňových nákladů. Finanční orgány mu přitom odmítly do nákladů uznat i náklady spojené s likvidací zničeného majetku. Nejvyšší správní soud se přiklonil k názoru, že je třeba zkoumat i daňovou souvislost vynaložení těchto nákladů a ne jejich uznání automaticky odmítat.
       
Shrnutí k judikátu
Stěžovatel požadoval, aby správce daně zohlednil celou škodu, která mu vznikla v souvislosti se živelnou pohromou, a to v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z příjmů. Krajský soud dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že náhrada škody vyplacená pojišťovnou není totéž, co případně doložený a prokázaný výdaj vzniklý stěžovateli v souvislosti se škodou v důsledku živelné pohromy, byl požadavek správce daně, aby prokázal, že z daňových nákladů vyloučil výdaje související s likvidací škody a jiné náklady, které mu vznikly s pojistnou událostí, oprávněný.
Stěžovatel v souladu s citovaným ustanovením ve svém účetnictví roku 1997 zahrnul do základu daně škodu ve výši zůstatkové ceny vyřazeného hmotného investičního majetku a poté, co pojišťovna uznala vyšší škodu, požadoval stěžovatel její zohlednění právě v souladu s citovaným ustanovením.
Podle tohoto ustanovení jsou výdaji (náklady) podle odst. 1 také škody vzniklé v důsledku živelných pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštnímu předpisy.
V takovém případě není výše náhrad omezena, nicméně podmínkou pro uznání takového daňového nákladu zůstává prokázání nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
K zohlednění celé výše škody v důsledku živelní pohromy stěžovatel uvedl, že považuje za chybnou argumentaci krajského soudu, že podmínkou pro uznání daňového nákladu podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z příjmů je prokázání nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
Navíc správce daně nikdy nevznesl vůči stěžovateli požadavek, aby prokázal, že z daňových nákladů vyloučil výdaje související s likvidací škody a jiné náklady, které mu vznikly s pojistnou událostí. Tímto tvrzením sice finanční ředitelství argumentuje v odůvodnění svého rozhodnutí, přes opačné tvrzení stěžovatele se však krajský soud touto skutečností vůbec nezabýval a převzal ji nesprávně jako danou i do odůvodnění napadeného rozsudku.
Za škodu se v právní teorii i praxi považuje újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi. Skutečnou škodou je nutno rozumět takovou újmu, která znamená zmenšení majetkového stavu poškozeného oproti stavu před škodnou událostí a která představuje majetkové hodnoty, jež je třeba vynaložit k uvedení věci do předešlého stavu.
Škoda v tomto významu tedy zahrnuje i výdaje související s likvidací škody a další náklady vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí (tedy statické posudky, faktury za demoliční práce, likvidační práce, náklady na opravy majetku, který nebyl zničen atd.).
Pojem škoda podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z příjmů je nutné vykládat shodně. K vyloučení uvedených nákladů z hodnoty škody podle znaleckého posudku tedy ani nebyl důvod. Stěžovatel tedy dle svého názoru oprávněně uplatnil jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z příjmů škodu vzniklou v důsledku živelní pohromy. Navíc policie věc odložila z důvodu, že nebyl zjištěn pachatel.
V souladu s ustanovením § 24 odst. 10 zákona o daních z příjmů byla výše škody doložena posudkem pojišťovny. Krajský soud v důsledku nesprávného výkladu uvedených ustanovení zákona o daních z příjmů a dále v důsledku toho, že vycházel shodně s finančním ředitelstvím ze skutkové podstaty, která nemá oporu ve spisech, nesprávně posoudil oprávněnost postupu stěžovatele při uplatnění škody vzniklé v důsledku živelní pohromy.
Ke stížní námitce týkající se zohlednění výše škody v důsledku živelní pohromy na spalovně
finanční ředitelství uvedlo, že příjmy z pojistného plnění, tj. náhrada škody od pojišťovny, se nerovná hodnotě zničeného majetku daňové ani účetní, ale je dána výpočtem likvidátora vycházejícím z pojistné smlouvy, spoluúčasti pojištěného, různých podkladů, hodnocení a pojistných koeficientů.
Pojistné plnění v závislosti na smlouvě pokrývá kromě náhrady zničeného majetku i náklady spojené s likvidací škody a jiné náklady, které pojištěnému vznikly v souvislosti s pojistnou událostí. Jedná se například o statické posudky, faktury za demoliční práce, likvidační práce vykonané vlastními pracovníky, poplatky za odvoz suti, náklady na opravy majetku, který nebyl zničen, ale jen poškozen atd. Tak tomu bylo i v případě pojistné náhrady vyplacené stěžovateli.
Daňově uznatelnou částkou tak byla částka 55 075 713 Kč, která představuje daňovou zůstatkovou cenu vyřazeného hmotného majetku (spalovny) a požadavek na zohlednění vyšší částky v daňových nákladech nelze akceptovat. Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů lze uplatnit do daňových výdajů pouze prokázané náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, což bylo naplněno u výše uvedené daňové zůstatkové ceny hmotného majetku.
  
Názor Nejvyššího správního soudu
Důvodný je stížní bod týkající se škody, která vznikla stěžovateli v důsledku živelní pohromy.
Zákon o daních z příjmů konstruuje výdaje jako právní pojem jen pro účely zdanění, a to jako soubor nejen výdajů reálných, ale i fiktivních
(například odpisy, opravné položky), které daňový subjekt fakticky nevynaložil, ale má právo si o ně snížit základ daně. Výdaje uplatněné v daňovém přiznání jsou tedy součtem položek, které zákon o daních z příjmů jako výdaje definuje a ne těch, které daňový subjekt v předmětném zdaňovacím období skutečně vynaložil.
Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy. Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatněny. Podle odst. 2 jsou výdaji (náklady) podle odstavce 1 také položky, které jsou taxativně uvedeny pod písm. a) až d). Podle písm. c) citovaného ustanovení je výdajem (nákladem) zůstatková cena hmotného a nehmotného majetku vyřazeného v důsledku škody jen do výše náhrad, s výjimkou uvedenou pod písm. l), přičemž pod tímto písmenem jsou zahrnuty i škody vzniklé v důsledku živelních pohrom.
Pokud jde o výdaje (náklady), které jsou daňově uznatelné podle odst. 2 citovaného ustanovení, u těchto nemusí daňový subjekt prokazovat jejich vynaložení na dosažení, zajištění a udržení příjmů, protože s ohledem na jejich charakter zákonodárce poplatníkovi umožnil, aby si je odečetl pro zjištění základu daně, a podmínka souvislosti se zdanitelnými příjmy se považuje za automaticky splněnou. Je tomu tak proto, že u některých z nich, právě s ohledem na jejich charakter, to ani není možné. Proto požadavek krajského soudu vyslovený v této souvislosti jde nad rámec zákona.
Z toho důvodu je nezbytné, aby krajský soud v dalším řízení znovu přezkoumal zákonnost postupu finančního ředitelství ve vztahu ke škodě vzniklé v důsledku živelní pohromy.
 
6. Daň z převodu nemovitostí jako škoda při odstoupení od smlouvy o prodeji nemovitostí
(Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne sp. zn. 25 Cdo 2623/2005 ze dne 22. 11. 2007, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NS 7/2008 pod č. 71/2008.)
 
Komentář k judikátu č. 6
Zatímco jsme se v předcházejících případech zabývali otázkou, jaké mohou mít různé formy náhrady škody dopady do daní, v následující kauze se pokusíme o opačný pohled - tedy zda určitá konkrétní daň může být škodou. Dále uvádíme situaci, kdy prodávající odstoupil od smlouvy o prodeji nemovitosti (přičemž byla uhrazena daň z převodu nemovitostí) a soud došel k názoru, že tato daň z převodu nemovitostí může být škodou.
Zároveň však je třeba poukázat na skutečnost, že přestože je dle § 9 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb. předmětem daně z převodu nemovitostí rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech, kdy dojde následně k odstoupení od smlouvy, dle § 25 odst. 3 téhož zákona je generální finanční ředitelství povinno tutéž daň prominout na žádost daňového subjektu v případě odstoupení od smlouvy, pokud k němu dojde do tří let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí a daňový subjekt podá zmíněnou žádost do dalších tří let od tohoto data. Toto ustanovení tak může mít vliv na minimalizaci většiny škod.
 
Právní věta
„Odstoupí-li prodávající od smlouvy o prodeji nemovitosti pro prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, představují zbytečně vynaložené náklady prodávajícího na zaplacení daně z převodu nemovitostí skutečnou škodu, která je v příčinné souvislosti s porušením právní (smluvní) povinnosti kupujícího.“
       
Shrnutí k judikátu
Jak bylo v řízení zjištěno, v dohodě uzavřené mezi účastníky se
žalobkyně jako prodávající zavázala převést na žalovanou vymezené nemovitosti
a žalovaná jako kupující se zavázala zaplatit kupní cenu. Současně s uzavřením kupní smlouvy, resp. vkladem vlastnického práva k uvedeným nemovitostem do katastru nemovitostí,
vznikla žalobkyni povinnost zaplatit státu za uvedenou transakci daň z převodu nemovitostí. Žalobkyně vyměřenou daň příslušnému finančnímu úřadu uhradila, avšak v důsledku nečinnosti žalované, která svou smluvní povinnost - zaplatit žalobkyni kupní cenu - nesplnila, pak oprávněně odstoupila od kupní smlouvy. Domáhá se tedy, aby jí žalovaná nahradila finanční prostředky, které vynaložila na zaplacení daně z převodu nemovitostí na základě kupní smlouvy mezi účastníky uzavřené a následně žalobkyní zrušené z důvodu, že ji žalovaná nedodržela
(neuhradila sjednanou kupní cenu). V tomto směru je zcela správný právní názor odvolacího soudu (i soudu prvního stupně), že uplatněný nárok se řídí ustanovením § 420 a násl. občanským zákoníkem. Souhlasit ovšem nelze s právním posouzením naplnění předpokladů odpovědnosti podle uvedeného ustanovení.
Zákonnými předpoklady odpovědnosti za škodu podle § 420 občanského zákoníku jsou porušení právní povinnosti, vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody a presumované zavinění. Jednou z podmínek odpovědnosti je vztah příčinné souvislosti mezi protiprávním úkonem či tzv. škodnou událostí na straně poškozeného, tedy jejich vzájemný poměr příčiny a následku. V posuzovaném případě odvolací soud vyloučil příčinnou souvislost mezi porušením právní povinnosti (nezaplacení kupní ceny) žalované a vznikem škody (úbytek majetku žalobkyně v důsledku úhrady daně z převodu nemovitostí tím, že žalobkyně zaplacením daně plnila pouze svoji zákonnou povinnost, jejímž skutkovým podkladem je vklad práva do katastru nemovitostí, nikoliv tvrzené porušení právní povinnosti.
Odvolacímu soudu lze přisvědčit, že důvodem, proč žalobkyně vynaložila výdaje na tuto daň, nebyla okolnost, že jí žalovaná nezaplatila kupní cenu; tímto důvodem bylo plnění zákonné povinnosti prodávajícího zaplatit za převod nemovitostí daň, a tedy i bezprostřední příčinou platby daně z převodu nemovitostí byla zákonem uložená povinnost odvíjející se od uzavření kupní smlouvy. Je ovšem nutno si uvědomit, v čem spočívá majetková újma na straně žalobkyně, která nespatřuje škodu v samotném zaplacení daně, nýbrž v tom, že náklady na daň z převodu nemovitostí vynaložila zbytečně. Pokud by totiž žalovaná splnila svou povinnost zaplatit kupní cenu, žalobkyně by od kupní smlouvy neodstoupila a daň by zaplatila za situace, že by po převodu nemovitosti obdržela kupní cenu. Jestliže ovšem pro porušení právní povinnosti ze strany žalované odstoupila žalobkyně od smlouvy, zamýšlený převod se neuskutečnil a částka zaplacená na dani se tak stala zbytečně vynaloženým nákladem (podle § 9 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, daňová povinnost poplatníkům zůstává zcela zachována bez ohledu na to, zda později došlo k platnému odstoupení od smlouvy). Příčinou tohoto stavu již není samotná daňová povinnost vyplývající ze zákonného předpisu (ta ostatně i z časového hlediska nastala dříve než porušení právní povinnosti žalovanou), nýbrž právě porušení povinnosti žalovanou, které vedlo k zániku smlouvy a k tomu, že žalobkyně tuto daň zaplatila zbytečně, aniž dosáhla účinku, k němuž hodlala částku na daň vynaložit.
K odškodnitelné újmě na její straně došlo až tím, že zrušením smlouvy se žalovanou se obsah jejich dohody nerealizoval a náklady žalobkyně vynaložené na zaplacení daně z převodu nemovitostí - jako plnění zákonné povinnosti - se staly náklady vynaloženými zbytečně (aniž se dostavil s nimi očekávaný výsledek -prodej a zaplacení kupní ceny za převod nemovitostí), a jsou tudíž její ztrátou, tj. skutečnou škodou, která je v příčinné souvislosti s porušením právní (smluvní) povinnosti žalovanou.
Z uvedeného vyplývá, že právní posouzení otázky příčinné souvislosti (určení, mezi kterými skutečnostmi má být vztah příčinné souvislosti zjišťován) je nesprávné a dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. je tak naplněn. Nejvyšší soud proto rozsudek odvolacího soudu v napadeném výroku, jakož i v závislém výroku o nákladech řízení, zrušil (§ 243b odst. 2, část věty za středníkem, o. s. ř.) a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3, věta první, o. s. ř.).
 
7. Odpovědnost za škodu a DPH
(Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1952/2006 ze dne 14. 11. 2006.)
 
Komentář k judikátu č. 7
V závěrečném rozsudku dnešního výběru se řeší otázka, jaká mát být výše náhrady škody u subjektů, kteří jsou plátci DPH - v úrovni včetně daně nebo bez daně? Soud došel k názoru, že náhrada škody má být v úrovni bez DPH. I když rozsudek svou argumentací navazuje na zákon o DPH, který platil před vstupem České republiky do Evropské unie, není důvod v dnešní době postupovat jiným způsobem, neboť principy zákona o DPH zůstávají obdobné.
       
Shrnutí k judikátu
Žalobkyně (obchodní společnost) je od 23. 1. 1996 prvním a jediným držitelem nákladního skříňového automobilu značky HYUNDAI. Dne 19. 5. 2000
došlo k malé dopravní nehodě
, kdy
řidič
vozu, tovární značky IVECO ML 150, jehož držitelem je žalovaná (rovněž obchodní společnost),
narazil zezadu do shora popsaného vozidla žalobkyně, a způsobil jí tak na tomto vozidle škodu
. Vozidlo žalované bylo pojištěno pro odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla u vedlejšího účastníka.
Vozidlo žalobkyně bylo opraveno v servisu
A. M., s. r. o., celková
cena opravy činila 122 481,80 Kč, avšak vedlejší účastník uhradil pouze částečnou cenu opravy vozidla ve výši 74 087 Kč. Zbývající částka za opravu vozidla ve výši 48 394,80 Kč, kterou uhradila žalobkyně autoservisu, je žalovanou částkou.
Ze znaleckého posudku ustanoveného znalce vzal soud za prokázané, že obecná cena vozidla před havárií byla 159 200 Kč bez DPH, s 22 % DPH 194 200 Kč. Téměř stejně ohodnotil vozidlo i znalecký posudek zpracovaný znalcem na žádost vedlejšího účastníka. Celkové náklady na opravu vozidla uvedením do předešlého stavu činily dle vyúčtování částku 122 481,80 Kč.
Znaleckým posudkem soudem ustanoveného znalce bylo prokázáno, že dodání nových náhradních dílů dle dodacího listu a provedení prací bylo v souladu s poškozením vozidla, přičemž byly dodány jen ty náhradní díly, které byly autohavárií poškozeny.
Po provedené opravě pak byla obecná cena vozidla stejná jako před nehodou, tedy 159 200 Kč bez DPH, s 22% DPH 194 200 Kč, a výše majetkové újmy vzniklé pojistnou událostí je rovna nákladům na opravu vozidla, tj. částce, která byla účtována fakturou.
Žalobkyni tedy vznikla škoda, jejíž náhrady se důvodně po žalované domáhá. O úrocích z prodlení rozhodl soud prvního stupně dle § 517 odst. 2 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 142/1994 Sb., když ke dni 1. 10. 2000 byla
diskontní sazba
ČNB 5 %; v požadavku vyšších úroků z prodlení nad 10 % žalobu zamítl.
K odvolání žalované krajský soud rozsudkem ze dne 10. 1. 2006, čj. 55 Co 212, 213/2005-157, rozsudek soudu prvního stupně co do částky 26 307, 90 Kč s 10% úrokem z prodlení od 1. 10. 2000 potvrdil, ve zbývající části jej změnil tak, že žalobu ohledně 22 086,90 Kč s přísl. zamítl, a rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud odmítl námitky žalované o stejné důkazní hodnotě posudku znalce ustanoveného soudem a posudku znalce vypracovaného na žádost vedlejšího účastníka. Jako důkaz znaleckým posudkem ve smyslu ustanovení § 125 o. s. ř. lze hodnotit pouze soudem vyžádaný posudek, naopak posudek vypracovaný z podnětu účastníka lze hodnotit pouze jako důkaz listinou, navíc vždy v hodnocení posudku znalce nutno přihlížet k tomu, na čí žádost byl posudek vypracován. Odvolací soud se proto ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že cena provedené opravy je škodou, vzniklou žalobkyni na vozidle, když opravou nedošlo k žádnému zhodnocení vozidla, ale oprava pouze uvedla vozidlo do stavu odpovídajícího stavu před nehodou. Ohledně požadavku žalobkyně, aby jí žalovaná jako náhradu škody zaplatila částku 22 086,90 Kč s příslušenstvím, však odvolací soud shledal žalobu nedůvodnou, neboť tato částka je částkou DPH účtovanou autoopravnou žalobkyni, která je však rovněž plátcem DPH, a mohla tedy částku DPH účtovanou autoopravnou uplatnit jako odpočet DPH ve svém daňovém účetnictví. Žalobkyně přitom nebyla schopna doložit, jak s částkou 22 086,90 Kč představující DPH účetně naložila, a odvolací soud ohledně této částky žalobu zamítl.
Proti měnícímu výroku tohoto rozsudku podala žalobkyně dovolání z důvodu podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Vytýká odvolacímu soudu, že v odůvodnění napadeného rozhodnutí kuse a nedostatečně odůvodnil své právní závěry, které jej vedly ke změně rozsudku soudu prvního stupně. Neztotožňuje se s právním názorem odvolacího soudu, že jí uhrazená DPH není škodou, za níž by žalovaná odpovídala.
Dovolatelka svůj názor opírá o ustanovení § 442 a § 443 občanského zákoníku. Částka uhrazená na DPH je dle jejího názoru součástí nákladů na uvedení vozidla do původního stavu. Jednalo se tedy o cenu obvyklou, v níž je zahrnuta také daň z přidané hodnoty, kterou musela žalobkyně uhradit, a proto tvoří i tato zaplacená daň vzniklou škodu. Dovolatelka jako poškozená má potom nárok na náhradu celé skutečné škody, tj. škody odpovídající částce, kterou účelně vynaložila na odstranění následků škodné události, tedy celé úhrady opravy vozidla. Žalobkyně rovněž poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci vedené pod sp. zn. 4 Tz 152/2003, ve kterém byl vysloven právní názor, že pro stanovení výše škody způsobené trestným činem je rozhodná cena, za kterou se věc prodává, a v případě, že prodej takové věci je jako zdanitelné plnění zatížen daní z přidané hodnoty, je cenou obvyklou cena, za kterou věc kupuje konečný spotřebitel, tj. cena včetně daně přidané hodnoty. Ze všech těchto důvodů navrhuje, aby dovolací soud napadený rozsudek v té části, v níž změnil rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání není důvodné.
Podle § 442 odst. 1 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).
Škodou se rozumí újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného a která je objektivně vyjádřena všeobecným ekvivalentem (penězi). Skutečnou škodou se rozumí újma spočívající ve zmenšení majetkového stavu poškozeného a reprezentující majetkové hodnoty, které by bylo nutno vynaložit, aby došlo k uvedení věci do předešlého stavu.
Podle § 443 občanského zákoníku se při určení výše škody na věci vychází z ceny v době poškození.
Podle § 7 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinného v rozhodném období, jsou předmětem daně z přidané hodnoty veškerá zdanitelná plnění za úplatu i bez úplaty včetně nepeněžitého plnění v tuzemsku, pokud tento zákon nestanoví jinak. Za subjekty daně z přidané hodnoty se považují osoby podléhající dani, plátci daně a osoby mající zvláštní vztah k plátci. Osobami podléhajícími dani jsou fyzické a právnické osoby, které provádějí zdanitelná plnění. Jde o osoby, které se mohou stát plátcem daně, a tím jejich zdanitelná plnění budou podléhat dani. Plátcem daně se stane osoba podléhající dani, jestliže se k dani zaregistruje, a to buďto povinně, nebo na vlastní žádost. Pro povinnou registraci je pak rozhodující tzv. obrat, což jsou příjmy a výnosy za zdanitelná plnění bez plnění osvobozených od daňové povinnosti, snížené u plátce daně o daň (viz § 3§ 5 citovaného zákona č. 588/1992 Sb.).
Podle § 19 citovaného zákona č. 588/1992 Sb. pokud tento zákon nestanoví jinak, má plátce nárok na odpočet daně, pokud jím přijatá zdanitelná plnění, uskutečněná jiným plátcem, použije při podnikání nebo při činnosti vykazující všechny znaky podnikání kromě toho, že je prováděna podnikatelem. Plátce daně je pak podle § 10 citovaného zákona č. 588/1992 Sb. povinen účtovat daň z přidané hodnoty všem svým zákazníkům (daň na výstupu). Vybranou daň pak musí plátce odvést do státního rozpočtu. Přitom má právo tento odvod snížit o výši daně zaplacené na vstupu při nákupu od svých dodavatelů. Daň na vstupu je tedy daň u plátce, kterou vůči němu uplatní jako součást ceny za jím přijatá zdanitelná plnění jiný plátce, nebo daň, která je vyměřena při dovozu zboží [viz § 2 odst. 2 písm. d) citovaného zákona č. 588/1992 Sb.].
Z uvedeného výkladu je zřejmé, že
daň na vstupu představuje zjednodušeně řečeno pohledávku plátce DPH za finančním úřadem
a daň na výstupu pohledávku finančního úřadu za plátcem DPH. Za příslušné zdaňovací období se tyto pohledávky vzájemně započtou a vzniklé
saldo
představuje daňovou povinnost plátce vůči finančnímu úřadu, v případě opačné bilance pak vznikne tzv. nadměrný odpočet a stát se vlastně stává dlužníkem plátce.
Mají-li být nahrazeny náklady potřebné k uvedení věci do původního stavu, pak v případě, že poškozený je plátcem DPH a škoda vznikla na jeho majetku, který používá při podnikání, představují náklady na opravu tohoto majetku provedené třetí osobou zdanitelné plnění ve smyslu citovaného zákona č. 588/1992 Sb.
Pokud je osoba, která opravu provedla, rovněž plátcem DPH a vůči poškozenému tuto daň uplatnila, vzniká za normálního běhu okolností nárok poškozeného na odpočet DPH vůči správci daně při přiznání DPH na výstupu. Skutečnou škodou pak může být za těchto okolností pouze částka vynaložená na uvedení věci do původního stavu bez uhrazené DPH plátcem na vstupu, neboť pouze o tuto částku se vzhledem k nároku poškozeného na její odpočet majetek poškozeného snížil. Rovněž není v tomto případě možné považovat zaplacenou DPH na vstupu za účelně vynaložené náklady na odstranění škody, neboť za normálního běhu okolností nic nebrání poškozenému, aby nárok na odpočet této daně vůči správci daně uplatnil a účelně tyto prostředky vynaložil jinak.
Odlišná situace by nastala v případě, kdyby poškozený nebyl plátcem DPH nebo by jako plátce nebyl v konkrétním případě oprávněn uplatňovat nárok na odpočet DPH na vstupu.
Z provedeného dokazování vyplynulo, přičemž správnost skutkových zjištění v tomto směru není dovoláním zpochybněna, a nepodléhá tak dovolacímu přezkumu, že žalobkyně je plátcem DPH a že ke škodě došlo na majetku tvořícím součást jejího podniku, tzn. že přijala při výkonu podnikání zdanitelné plnění, uskutečněné jiným plátcem, a vznikl jí tak nárok na odpočet DPH. Žalobkyně v řízení nikterak neprokázala, že by u ní v konkrétním případě nastala taková mimořádná skutečnost, která by jí bránila v uplatnění odpočtu DPH zaplacené v rámci nákladů vynaložených na opravu poškozeného vozidla.
Protože je rozhodnutí odvolacího soudu správné, dovolací soud dovolání žalobkyně jako nedůvodné zamítl.