Prodej bytu a časový test pro osvobození od daně z příjmů

Vydáno: 21 minut čtení

V příspěvku si rozebereme podmínky pro osvobození prodeje bytu a převodu členských práv družstva od daně z příjmů dle příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů. Jedná se o aplikaci § 4 odst. 1 písm. a) , b) , r) a u) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Pojednáme o zdanění příjmů z prodeje bytu podle § 10 zákona a o nákladech, které k tomuto prodeji může poplatník uplatnit, pokud tento prodej není osvobozen od daně z příjmů.

Prodej bytu a časový test pro osvobození od daně z příjmů
Ing.
Ivan
Macháček
 
Časový test při prodeji bytu, ve kterém měl poplatník bydliště
Pokud má poplatník v bytě bydliště, postupujeme při prodeji bytu dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) ZDP, podle něhož:
1)
Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku za podmínky, že
prodávající měl v něm bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.
Bydlištěm na území České republiky
se dle § 2 odst. 4 ZDP rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Pokyn Generálního finančního ředitelství (GFŘ) č. D-6 v bodě 1 k § 2 ZDP dále doplňuje, že úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. má-li zde rovněž např. manželku, děti, rodiče, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod). Je třeba si uvědomit, že pojem bydliště nelze zaměňovat s pojmem trvalý pobyt vymezený v § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.
Pro účely osvobození příjmů z prodeje bytu není podstatné, zda je poplatník v bytě přihlášen k trvalému pobytu, ale důležitá je skutečnost, zda poplatník v bytě skutečně bydlel bezprostředně před prodejem.
Zákon přitom blíže nespecifikuje pojem
„bezprostředně před prodejem“
, jen stanoví, že bezprostředně před prodejem rodinného domu nebo bytu by měl mít prodávající v něm bydliště nejméně po dobu 2 let. Pokud dojde např. k vystěhování občana z bytu za účelem jeho prodeje, a tento byt občan následně po určitou dobu uklízí, maluje místnosti bytu, inzeruje prodej bytu nebo uskutečňuje prodej prostřednictvím realitní kanceláře, pak je splněna podmínka „bezprostředně před prodejem“ pro osvobození od daně z příjmů.
2)
Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku za podmínky, že
prodávající měl v něm bydliště bezprostředně před prodejem sice po dobu kratší 2 let, ale použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby
[stejné znění pro osvobození těchto příjmů nalezneme v