Příspěvek na stravování

Vydáno: 3 minuty čtení
Příspěvek na stravování
Ing.
Kateřina
Kurková
Stravování pro své zaměstnance firma zajišťuje prostřednictvím stravenek v nominální hodnotě 70 Kč.
Faktura za stravenky vypadá např. takto:
*
240 ks stravenek á 70 Kč = 16 800 Kč,
*
provize 420 Kč (netto) + 84 Kč (DPH),
*
manipulační poplatek 200 Kč (netto) + 40 Kč (DPH),
*
celkem tedy 17 544 Kč.
Výše manipulačního poplatku je stále konstantní bez ohledu na to, kolik stravenek firma nakoupí, vždy platí 240 Kč.
Jak stanovit výši příspěvku zaměstnavatele a doplatku zaměstnance a vše správně zaúčtovat?
Související předpisy:
*
§ 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
*
pokyn č. GFŘ-D-6 k § 24 odst. 2 bod 19.
Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP lze uplatnit jako daňový výdaj pouze do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu, bude delší než 11 hodin. Výši tohoto stravného upravuje zákoník práce v části sedmé, § 163.
Při zajištění stravování prostřednictvím stravenek se cenou jídla rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování jejího nákupu. Pro posouzení doby trvání pracovní směny je rozhodná délka pracovní směny stanovená zaměstnavatelem konkrétnímu zaměstnanci v souladu se zákoníkem práce.
Provize a manipulační poplatek bude zaúčtován do nákladů (účet 518) a stravenka na ceniny (účet 213). Při vydání stravenky bude z cenin hodnota stravenky odúčtována v rozdělení na vrub nákladového účtu (účet 527-Daňové náklady) a na vrub účtu (528-Nedaňové náklady nebo 427-Fond ze zisku), popřípadě ještě na vrub pohledávky za zaměstnancem (účet 335). Pro stanovení daňových a nedaňových nákladů se nebude vycházet z hodnoty stravenky - 70 Kč, ale z ceny jednoho jídla, což je hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování jejího nákupu - 73,10 Kč (17 544 Kč/240 ks). Daň z přidané hodnoty na účet DPH (343).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů