Nad judikaturou z oblasti mank a škod

Vydáno: 46 minut čtení

Judikaturou ze sféry mank a škod ve vztahu k DPH jsme se v našem časopise zabývali již v čísle 12/2009. Pokusme se stručně shrnout tehdy uveřejněné rozsudky a zamyslet se nad dalším vývojem judikatury v této oblasti. Ve druhé části článku se budeme zabývat oblastí daně z příjmů.

Nad judikaturou z oblasti mank a škod
Ing.
Zdeněk
Burda
 
I. Manka a škody ve vztahu k DPH
V usnesení Ústavního soudu II. ÚS 796/02
ze dne 24. 6. 2003 byl řešen případ, kdy
stěžovatelka nebyla v rámci kontroly schopna prokázat důvod manka na skladě (nebylo tedy prokázáno, že by šlo o odcizení či zničení), nebyla uplatněna ani hmotná odpovědnost u pracovníků skladu. Finanční orgány posoudily manko jako uskutečnění zdanitelného plnění. Ústavní soud s tímto postupem souhlasil.
V případu řešeném Nejvyšším správním soudem pod čj. 2 Afs 29/2005-104 ze dne 8. prosince 2005
došlo též k manku ve skladu. Zjištěný rozdíl nebyl dán k úhradně hmotně zodpovědným pracovníkům. Soud došel k názoru, že
chybí-li fakticky určité zboží, může jít jak o manko vzniklé v důsledku jeho nedostatečné ochrany či v důsledku krádeží nezjištěnými zákazníky, ale může jít i o zastření prodeje nebo jiného užití majetku, k němuž neexistují či nejsou zaúčtovány doklady.
Jestliže nebylo stěžovatelem prokázáno splnění všech podmínek, za kterých lze zaúčtovanou částku považovat za manko nepodléhající zdanění, nelze než uzavřít, že se jedná o plnění poskytnuté pro účely nesouvisící s podnikáním
podle § 7 odst. 2 písm. c) tehdejšího zákona o DPH a
jako takové je lze zdanit
. Bylo věcí daňového subjektu, aby prokázal svá tvrzení, což v dostatečné míře neučinil.
V rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 4. 2002, čj. 31 Ca 222 228/00, došel soud k závěru, že
u zásob, u nichž si žalobkyně na vstupu uplatnila daň z přidané hodnoty, by se
manko na zásobách předepsané k úhradě zaměstnancům či jiným osobám nepovažovalo za zdanitelné plnění, neboť by se jednalo o finanční plnění, které není považováno za zdanitelné.
Nejvyšší správní soud došel v kauze čj. 1 Afs 51/2009-67 ze dne 2. září 2009
k závěru, že ze zákona o účetnictví lze dovodit dva znaky manka:
1)
jde o rozdíl na zásobách, kdy skutečný stav zásob je nižší než stav v účetnictví, a
2)
tento rozdíl nelze prokázat způsobem stanoveným v zákoně o účetnictví.
Druhý znak přitom znamená, že neexistují účetní doklady a účetní zápisy v účetních knihách, které by prokázaly, co se se zbožím stalo.
Mankem ve smyslu zákona o účetnictví je každý zjištěný záporný inventarizační rozdíl, jehož příčiny mohou být různé: vždy se však jedná o manko.
Nejvyšší správní soud proto nesouhlasil s argumentací žalobkyně, že mankem je pouze takový rozdíl na zásobách, u něhož není možné či hospodárné
zjistit příčiny jeho vzniku. I v případech, kdy je zjištěna krádež, ztráta nebo zničení části zásob, se jedná o manko, byť je známa jeho příčina. Již na tomto místě je nicméně účelné podotknout, že zjištění a prokázání těchto příčin následované postupem předvídaným zákonem o účetnictví a jeho prováděcími předpisy může mít příznivé daňové důsledky pro plátce daně z přidané hodnoty, neboť manko nebude považováno za zdanitelné plnění.
Z hlediska daně z přidané hodnoty spadá úbytek zboží na skladě (manko) pod definici zdanitelného plnění, a podléhá proto dani. Manko v účetním smyslu (tedy záporný rozdíl mezi skutečným stavem zásob a záznamy v účetnictví) nelze považovat za zdanitelné plnění jen ve výjimečných případech, např. bylo-li zboží ukradeno nebo zničeno, neboť v takové situaci nelze slovy výše zmíněného judikátu zdejšího soudu hovořit o dodání zboží. Daň z přidané hodnoty nelze rovněž vyměřit v případech, kdy je zjištěný záporný inventarizační rozdíl připsán k náhradě příslušným zaměstnancům daňového subjektu na základě dohody o hmotné odpovědnosti, neboť ani zde se nejedná o zdanitelné plnění ve smyslu „dodání zboží" těmto zaměstnancům. Prokázání těchto skutečností však je plně na daňovém subjektu.
Při analýze problematiky mank lze též odkázat na
judikát
Evropského soudního dvora (ESD) - rozsudek ve věci C-435/03
British American Tobacco International Ltd a Newman Shipping & Agency Company NV proti Belgische Staat.
ESD konstatoval, že
při krádeži nejprve již pojmově nedochází, jak správně uplatňují žalobkyně v původním řízení a Komise, k jakémukoli finančnímu protiplnění ve prospěch poškozeného. Jako taková tedy nemůže být považována za dodání zboží „za protiplnění" ve smyslu článku 2 směrnice
(viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 3. března 1994, Tolsma, C-16/93, Recueil, s. I-743, bod 14).
Krádež zboží dále nespadá pod pojem „dodání zboží", jak tento pojem vyplývá ze směrnice.
Závěry ESD:
1)
Krádež zboží nepředstavuje „dodání zboží za protiplnění"
ve smyslu článku 2 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně,
a jako taková tedy nemůže podléhat dani z přidané hodnoty. Okolnost, že zboží, jako je zboží dotčené v původním řízení, podléhá spotřební dani, nemá na tento závěr vliv.
2)
Povolení uplatnit opatření zjednodušující kontrolu výběru daně z přidané hodnoty, udělené členskému státu na základě čl. 27 odst. 5 šesté směrnice 77/388, neopravňuje tento stát podrobit této dani jiná plnění než plnění uvedená v článku 2 směrnice.
Takové povolení tedy nemůže být právním základem vnitrostátní právní úpravy, jež podrobuje dani z přidané hodnoty krádež zboží ve skladu s daňovým dozorem.
Na základě výše uvedené judikatury jsme v odkazovaném článku došli k následujícím závěrům:
*
krádež či zničení zboží není možno považovat za zdanitelné plnění,
*
též případy, kdy je manko předepsáno k náhradě osobám majícím hmotnou odpovědnost, nevyvolává nutnost uplatnit DPH na výstupu, a to ani z chybějícího zboží ani z částky náhrady požadované po zaměstnancích.
Na straně druhé byl však kladen velký důraz na prokázání toho, jak manko či škoda vznikly. Důkazní břemeno leží na poplatníkovi a kritéria posuzování jsou velice přísná. Neobstály např. následující důvody, kdy bylo doměření daně na výstupu posouzeno jako oprávněné:
*
pracovníkům s uzavřenou hmotnou odpovědností nebyla škoda dána k náhradě,
*
nepostačilo snížení osobního ohodnocení skladníkům či výpověď z pracovního poměru,
*
neuspěl též názor, že v případě, že plátce DPH má manko či škodu zakalkulovány v ceně finálního výrobku, že by vlastně odváděl DPH dvakrát,
*
nepostačilo dokonce ani podané trestní oznámení na neznámého pachatele (pachatel nebyl vypátrán).
Daň z přidané hodnoty by se dále neodváděla v případě tzv. manka do normy (mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající například rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob). Podmínkou je pochopitelně řádné zpracování norem přirozených úbytků zásob a obhájení jejich důvodů a výše před finančním úřadem.
Vzhledem k tomu, že od výše uvedených rozsudků již přece jen uplynul nějaký čas, bylo nutno zapátrat, zda v dané oblasti nedošlo k dalšímu vývoji.
 
1. Manko u prodávaných pohonných hmot
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 7 Afs 13/2012-31 ze dne 29. 2. 2012.)
 
Komentář k judikátu č. 1
Z rozsudku z nedávné doby se dozvíme, že Nejvyšší správní soud se neodchýlil od své předešlé judikatury, kterou jsme krátce shrnuli v předchozím textu, naopak výslovně na zmíněné rozsudky odkazuje a konstatuje, že i když byly vydány v souvislosti s předchozím zákonem o DPH (č. 588/1992 Sb.), jsou využitelné i dnes. V posuzovaném případě stěžovatelka vykazovala nezdůvodněné úbytky pohonných hmot (PHM), které několikanásobně překračovaly normy stanovené vyhláškou č. 237/2005 Sb. Finanční orgány jí doměřily daň na výstupu a neuznaly její argumentaci, že uvedená vyhláška neměla být použita a že mělo být spíše vycházeno z norem ztrát u konkurenčních subjektů. „Nadlimitní“ ztráty byly posouzeny jako plnění nesouvisející s ekonomickou činností plátce a dodaněny DPH.
      
Shrnutí k judikátu
V předmětné věci
jde o posouzení toho, zda v situaci, kdy byl nesporně zjištěn úbytek zboží na skladě stěžovatelky (PHM) – manko, a současně nic nenasvědčuje, že by tyto PHM byly odcizeny či zničeny, lze považovat tento úbytek zboží za zdanitelné plnění, či nikoliv. Zákon o dani z přidané hodnoty termín manko nedefinuje.
Je tomu tak proto, že oproti zákonu o účetnictví používá zcela jinou terminologii, upravuje jinou materii, a proto je třeba na něj nahlížet jinak než z pohledu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění účinném v rozhodné době [srov. § 30 odst. 5 písm. a), české účetní standardy, zákon o daních z příjmů]. Je tomu tak i proto, že zákon o dani z přidané hodnoty upravuje nepřímou daň, tj. daň, která je založena na existenci zdanitelného plnění - zde dodání zboží. Tímto dodáním zboží se zejm. rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník (§ 13 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty). Podle odstavce 4 písm. a) téhož zákona se pak dodáním zboží rozumí i použití hmotného majetku (zboží - PHM) pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Právě o tento případ jde v posuzované věci.
Pokud na jedné straně stěžovatelka zcela evidentně čerpala ze státního rozpočtu odpočet DPH u zboží, které dále na základě inventurních soupisů ze dnů 31. 12. 2007 a 2008 odepsala do spotřeby, aniž by z něj odvedla DPH, či popřípadě správci daně prokázala, že u těchto ztrát nebyla povinna odvést DPH na výstupu – například v případě prokázání, že zboží jí bylo ve skutečnosti odcizeno, či že manko předepsala v rámci hmotné odpovědnosti příslušným pracovníkům k úhradě (v těchto případech nejde o dodání zboží), nelze dojít k jinému závěru, než k jakému došel krajský soud i žalovaný, tedy, že toto zboží použila pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. V případě takového dodání zboží pak byla podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty povinna u tohoto zboží přiznat a odvést daň.
Pro posouzení věci je dále významná okolnost, že mezi účastníky nebyly sporné výsledky inventury, stejně tak jako skutečnost, že si stěžovatelka uplatnila nárok na odpočet DPH při nákupu zboží, u kterého byl právě posléze zjištěn inventurní rozdíl, a že z tohoto zboží ke dni zjištění inventarizačního manka nepřiznala a posléze neodvedla do státního rozpočtu příslušnou DPH. Závěr krajského soudu, že správní orgány nepochybily, pokud stěžovatelce doměřily DPH na výstupu z částky rozdílu mezi zjištěným skutečným inventarizačním rozdílem a množstevními ztrátami vyčíslenými na základě vyhlášky, je zcela opodstatněný.
Je tomu tak proto, že stěžovatelka byla správcem daně vyzvána, aby mu prokázala, že se v letech 2007 a 2008 u vykazovaných množstevních ztrát jednalo skutečně o ztráty ve výši deklarované v inventurních protokolech z 31. 12. 2007 a 31. 12. 2008 - tedy o ztráty vzniklé povětrnostními vlivy a při přečerpávání nafty, a že šlo skutečně o manko.
K prokázání této rozhodné skutečnosti - existenci manka (včetně jeho skutečné výše), které by stěžovatelku jinak opravňovalo neodvést DPH na výstupu u zboží, jež použila jinak než pro svou ekonomickou činnost, byla řádně vyzvána (rozhodnutím z 12. 5. 2010). Na tuto výzvu však stěžovatelka kromě svých tvrzení předložila jako důkaz toliko interní předpis - Vnitropodnikovou směrnici č. 1/2005 ze dne 30. 6. 2010. Tento důkazní prostředek však neprokazuje, že k vyčísleným množstevním ztrátám skutečně došlo. Neprokazuje ani to, že by toto manko bylo předepsáno k náhradě osobám za něj zodpovědným na základě dohod hmotné odpovědnosti, jejichž existenci stěžovatelka také deklarovala. Namísto toho stěžovatelka uváděla, že při čerpání nedochází k žádným únikům, neboť má prováděn pravidelný servis a sebemenší úniky při čerpání paliva jsou bezprostředně po zjištění hlášeny a následně opraveny (přípis stěžovatelky z 2. 6. 2010). Lze proto konstatovat, že v daňovém řízení byla nesporně prokázána existence množstevních ztrát na stěžovatelkou prodávaném zboží -pohonných hmotách (minerálních olejích) v množství podle inventurních protokolů. Nebylo však již prokázáno, že by toto manko bylo opodstatněné a že se jedná o skutečné manko.
Množstevní ztráty totiž mohou být, co do titulu jejich vzniku, různého druhu. Manko může vzniknout krádeží, zánikem zboží, či tak, že je jím zastřen prodej nebo jiné užití majetku bez daně, k němuž neexistují či nejsou zaúčtovány doklady.
Stěžovatelka však tvrdila, že k manku došlo výhradně působením povětrnostních vlivů při přečerpávání a skladování pohonných hmot. A to i přesto, že byla seznámena správcem daně ve zprávě o kontrole s okolností, že jí vykazované ztráty několikanásobně převyšují množství technicky zdůvodněných ztrát vzniklých při dopravě a skladování minerálních olejů vzhledem k jí skladovanému a přečerpávanému množství prodávaných pohonných hmot, jejich poměry jsou rozdílné navzájem, přičemž klimatické podmínky se mezi roky 2007 a 2008 nelišily.
Opodstatněnost této disproporce pak stěžovatelka neprokázala ani v důkazním řízení.
Neprokázané manko
totiž oproti manku prokázanému -například tím, že byla jeho náhrada předepsána k úhradě zaměstnancům s hmotnou odpovědností, či by bylo prokázáno odcizení tohoto zboží -
je třeba na základě ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty považovat za dodání zboží, tedy za zdanitelné plnění podléhající DPH na výstupu.
U krádeže či náhrady škody nedochází k přechodu vlastnického práva k ztratnému zboží. Správní orgány proto zcela oprávněně došly k závěru, že stěžovatelka byla povinna u množství prodávaného zboží, u nějž neprokázala jeho oprávněnost, přiznat a odvést DPH na výstupu.
S uvedenými závěry pak korespondují nejen závěry, které Nejvyšší správní soud vyslovil ve svých dřívějších rozsudcích (srov. např. rozsudky sp. zn. 2 Afs 29/2005, 1 Afs 51/2009), ale i rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 796/2002. Není přitom rozhodné, že se týkají aplikace zákona č. 588/1992 Sb., neboť i tato právní úprava vycházela stejně jako zákon o dani z přidané hodnoty z šesté směrnice. V neposlední řadě lze v této souvislosti poukázat i na
judikát
Evropského soudního dvora sp. zn. C-435/03 ze dne 14. 7. 2005. Z těchto judikátů jednoznačně vyplývá, že pokud plátce daně neunese důkazní břemeno, když neprokáže, co se stalo se zbožím ve skutečnosti, nelze dovodit jiný závěr než takový, že zboží bylo použito pro účely nesouvisející s podnikáním (např. nebyly doloženy škodní protokoly). Není přitom rozhodné, zda s tímto zbožím nakládal sám plátce (stěžovatelka) nebo jeho zaměstnanci.
Zcela neopodstatněné je pak tvrzení stěžovatelky, že v projednávané věci byla nesprávně a nezákonně aplikována vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, a že se proto v jejím případě jednalo o nezákonný důkaz. V daňovém řízení je správní orgán povinen postupovat v souladu s právními předpisy. Byla-li vyhláška v rozhodném období (roky 2007 a 2008) součástí platného a účinného právního řádu České republiky, o čemž není sporu, byly správní orgány povinny postupovat v souladu s touto vyhláškou. Pokud se tedy stěžovatelka domáhala neplacení DPH na výstupu z „do spotřeby naúčtovaného inventárního rozdílu v PHM“, ačkoliv neprokázala, že se jednalo o skutečné manko, byla jí správně uznána jen výše manka stanovená podle citované vyhlášky. Otázkou správnosti výše vyčísleného manka podle vyhlášky se správní soudy nezabývaly, protože tato otázka nebyla stěžovatelkou namítána.
Neobstojí ani výtka stěžovatelky, že je rozsudek krajského soudu nezákonný z toho důvodu, že nesprávně posoudil otázku aplikace ustanovení § 25 odst. 2 zákona o daních z příjmů, které mělo přednost před aplikací vyhlášky. Je tomu tak proto, že ustanovení § 25 odst. 2 věta předposlední zákona o daních z příjmů upravuje zcela jinou materii, nereguluje zdanění daní z přidané hodnoty (proto podle tohoto ustanovení nemohlo být ani postupováno). Jak totiž zcela přiléhavě uvedl již krajský soud, zvolený postup podle § 25 zákona o daních z příjmů žalovaný ani správce daně při svém rozhodování neaplikovali. Jelikož ve věci stěžovatelky nebylo prováděno správními orgány žádné porovnávání normy ztrát s jinými poplatníky, jak stěžovatelka dále namítá
(Poznámka: Zákon o dani z přidané hodnoty nezná termín poplatník...)
, je neopodstatněná hypotetická výtka stěžovatelky, že by byla porušena práva stěžovatelky na seznámení s výsledky tohoto porovnávání. Stěžovatelka se rovněž mýlí, pokud dovozuje, že krajský soud tvrdil ve svém rozsudku, že správce daně provedl dovozované porovnání. Jak již bylo uvedeno shora, pravý opak je pravdou. Pokud pak na stěžovatelku takto napadený rozsudek působí, nutno konstatovat, že tomu tak je z důvodu vypořádání se s těžko uchopitelným žalobním bodem, jak jej formulovala sama stěžovatelka.
Stěžovatelka se též mýlí, pokud dovozuje, že krajský soud nesprávně uvážil o námitce, že vyhláška byla ve skutečnosti důkazem vyvracejícím tvrzení stěžovatelky o skutečném a oprávněném úbytku prodávaných PHM. Jak opět přiléhavě uvedl již krajský soud, vyhláška jako normativní právní akt nepředstavovala a ani nemohla představovat důkazní prostředek, což by stěžovatelce zastoupené osobou práva znalou - advokátem - mělo být dostatečně známo.
Nedůvodná je též námitka, že krajský soud nesprávně posoudil otázku porušení procesních předpisů žalovaným, když při svém rozhodování nově použil jako důkaz klimatické údaje Českého hydrometeorologického ústavu, aniž by stěžovatelku s tímto důkazem nejprve seznámil a umožnil jí se k tomuto důkazu vyjádřit.
Žalovaný při svém rozhodování neprováděl další dokazování, při kterém by hodnotil nové důkazy, ale pouze ve svém odůvodnění rozvedl konstatování správce daně obsažené ve zprávě o daňové kontrole. I kdyby tak přesto žalovaný postupoval - tj. provedl by důkaz „zprávou hydrometeorologického ústavu“, nejednalo by se o takovou vadu řízení před správními orgány, která by mohla ovlivnit zákonnost rozhodnutí žalovaného. Byla to totiž především stěžovatelka, která měla v daňovém řízení prokazovat oprávněnost výše množstevních úbytků - např. prostřednictvím i takového důkazu jako je zpráva Českého hydrometeorologického ústavu. Toto však stěžovatelka, jak již bylo uvedeno shora, neučinila a oprávněnost úbytků -manka na PHM za léta 2007 a 2008 - neprokázala. Pokud by za tohoto stavu žalovaný i provedl poukazovaný „důkaz“, nemohl tento ničeho zvrátit na zjištěném skutkovém stavu věci. Nemohl na jeho základě dojít k závěru, že stěžovatelka „více“ neunesla důkazní břemeno, které na ní vázlo. Právě naopak, takový důkaz by mohl spíše svědčit stěžovatelce.
 
II. Manka a škody ve vztahu k dani z příjmů
 
2. Manko a ztratné – určení výše ztratného
(Podle rozsudku čj. 7 Afs 81/2007-50 ze dne 11. 9. 2008; obdobně 2 Afs 100/2007-54 ze dne 31. 7. 2008.)
 
Komentář k judikátu č. 2
Daňový subjekt a správce daně se dostali do sporu o výši ztratného. Daňový subjekt předložil kopie norem ztratného obdobných firem, správce daně je odmítnul uznat a stanovil ztratné sám. Správce daně však v soudním řízení úspěšný nebyl. Hlavním důvodem byla skutečnost, že sice určil výši ztratného údajně na základě svých zkušeností s jinými subjekty, nicméně je nejmenoval, neuvedl jejich jména a konkrétní postupy pro stanovení výše ztratného, uvedl pouze jeho výslednou výši. To však nestačí, daňový subjekt má právo na odůvodnění způsobu, jakým finanční orgány výši ztratného stanovily, aby se mohl bránit a uvádět případné důkazy hovořící v jeho prospěch.
      
Shrnutí k judikátu
Předmětem sporu je výše ztratného při prodeji v maloobchodě účastnice, protože
z odůvodnění napadeného správního rozhodnutí nelze dostatečně zjistit, jakým způsobem dospěl správce daně k určení ztratného právě ve výši 0,075 %.
Správce daně uvedl, že daňovým subjektem předložené normy ztratného jiných poplatníků v žádném případě nejsou důkazem toho, že zjištěný rozdíl mezi přiznanými příjmy a příjmy, jichž mělo být dosaženo při jeho podnikatelské činnosti na základě jím prokázané průměrné obchodní marže, jsou ztratným podle § 25 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Dále
stěžovatel (finanční ředitelství) poukázal na to, že správce daně přihlédl k normám ztratného, a to ve výši, která odpovídá charakteru činnosti stěžovatelky a obvyklé výši norem jiných poplatníků, kteří jsou mu místně příslušní a kteří mají shodnou nebo obdobnou činnost.
Rovněž prověřil, zda odpovídají ztratnému podle § 25 odst. 3 zákona o daních z příjmů, což naopak u poplatníků, jejichž normy o ztratném předložila účastnice, nemohl posoudit, neboť jsou místně příslušní jinému finančnímu úřadu. Taktéž nemohl posoudit, zda tito poplatníci provozují stejnou nebo obdobnou činnost. Proto účastnicí předložené normy neprokazují, že její norma o ztratném byla stanovena v souladu se zákonem o daních z příjmů.
Stěžovatel také poukázal na to, že správce daně vycházel při svém rozhodování z místního šetření provedeného v prodejních prostorách a zjistil, že se nejedná o typicky samoobslužný prodej, a přihlédl ke skutečnosti, že vlastní prodejnou (kde by bylo možno uskutečnit drobnou krádež) projde asi 50 % objemu prodaného zboží. Odcizené zboží (specifikována byla pouze mikrovlnná trouba a videokamera), nelze podle stěžovatele považovat za drobnou krádež a ani za ztratné.
Dále konstatuje, že správce daně vycházel při svém hodnocení z materiálů, které mu byly poskytnuty k účetnictví sdružení, a při stanovení výše ztratného vycházel z jeho prokázané výše v uplynulých letech, přičemž pro stanovení procenta ztratného použil vyčíslení rozdílu mezi stavem zásob podle inventarizace zásob provedené formou kontroly korunou za rok 1994 (účetní stav zásob) ke konečnému stavu zásob zjištěných fyzickou inventurou k 31. 12. 1994. Tento rozdíl činil 1 % ročního objemu tržeb. Podle stěžovatele takovým postupem zaúčtovala jako ztratné účastnice fakticky manko ve smyslu definice podle § 25 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Takto zjištěné procento navyšovala pro rok 1995 o 50 % a pro rok 1996 o dalších 40 % (sumu 2,94 zaokrouhlila pak na 3 %). V závěru správního rozhodnutí stěžovatel uvedl, že při posouzení výše normy ztratného přihlédl k normám ztratného u poplatníků se shodnou nebo obdobnou činností v rámci své místní příslušnosti, u nichž prověřil, že jimi stanovené % ztratného je prokázáno a odpovídá i § 25 odst. 3 zákona o daních z příjmů.
S poukazem na výše uvedenou citaci napadeného správního rozhodnutí je podle názoru Nejvyššího správního soudu zcela důvodný závěr krajského soudu, že
z odůvodnění stěžovatelova rozhodnutí nevyplývá způsob, kterým dospěl k určení ztratného právě ve výši 0,075 %. V rozhodnutí není uveden ani obecným pojmenováním, ani výčtem konkrétních údajů, s jakými poplatníky poměřoval správce daně účastnici, jakou činností se zabývají, jaký druh zboží a jakým způsobem a kde zboží nabízejí, jakým způsobem si oni sami určovali výši ztratného, kolik tato výše ztratného činila apod.
Pokud v odůvodnění rozhodnutí o odvolání nejsou tyto skutečnosti uvedeny, nemůže proti nim vznášet účastnice konkrétní námitky a postup stěžovatele za takové situace nemůže být ani přezkoumán soudem. Pokud byly v daňovém řízení použity jako důkaz pro stanovení výše ztratného protokoly o jednání se srovnatelnými poplatníky, musí být s takovým důkazem daňový subjekt seznámen.
Pokud by proti tomuto důkazu měla účastnice námitky, musel by se s nimi v napadeném rozhodnutí stěžovatel řádně vypořádat. To se však nestalo. Stěžovatel neuvedl v napadeném rozhodnutí všechny použité důkazy a neuvedl, jak je hodnotil.
Podle ustanovení § 50 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“) musí být rozhodnutí o odvolání odůvodněno. Podklady pro rozhodnutí a důkazy v daňovém řízení správce daně shromažďuje právě proto, aby s nimi v rozhodnutí argumentoval a vypořádal se s nimi a aby mohl daňovému subjektu ve svém rozhodnutí sdělit, o co opřel své rozhodnutí, jímž mu ukládá povinnosti.
V odůvodnění rozhodnutí, které bylo vydáno na základě dokazování, musí finanční ředitelství uvést, které skutečnosti má za prokázané a o které důkazy opřel svá skutková zjištění, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil a jak věc posoudil po právní stránce.
 
3. Chybějící ochranné pomůcky
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 90/2007-64 ze dne 13. 2. 2008.)
 
Komentář k judikátu č. 3
Žalobkyně měla doklady o nákupu ochranných pracovních pomůcek v létech 2002-2004, ty zaúčtovala, stejně tak účtovala o jejich vydání do spotřeby. Za rok 2003 jí však chyběly evidenční listy vydaných osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnanců a nebyly k dispozici osobní evidenční listy zaměstnanců, kteří již u ní nejsou v pracovním poměru. Též výslech svědků vyzněl nevěrohodně. Z tohoto důvodu správce daně neuznal část výdajů na tyto pomůcky a označil je za daňově neuznatelné manko. Žalobkyně u soudu neuspěla s tezí, že předmětný výdaj na ochranné pomůcky byl dostatečně odůvodněn tím, že o něm účtovala. To nemohlo výše uvedené (popř. jiné) chybějící důkazní prostředky nahradit.
      
Shrnutí k judikátu
Žalobkyně pokládá
předloženými důkazy
za naprosto nepochybné, že pracovní pomůcky a oděvy v potravinářské výrobě nakoupila a spotřebovávala v souvislosti s jejich výdejem konkrétním osobám.
Od jiného subjektu než od společnosti F. s. r. o. žalobkyně pracovní pomůcky nenakupovala. Za situace, kdy žalobkyně řádně účtovala o uskutečněných výdajích a údajně neúčtovala v souladu s požadavky uplatněnými žalovaným o spotřebě, pokládá žalobkyně za velmi nejasný a nepřesvědčivý ten závěr, že by nákup pomůcek měl být vyloučen z daňově uznatelných výdajů.
   
Názor Nejvyššího správního soudu
V případě výdajů na osobní ochranné pracovní pomůcky předložila žalobkyně správci daně směrnici o ochranných pomůckách a dále osobní evidenční listy vydaných osobních ochranných pomůcek za roky 2002 a 2004 a skladní karty zásob; za rok 2003 nebyly žádné osobní evidenční listy předloženy a navíc osobní evidenční listy neprokazují spotřebu v návaznosti na skladové karty. Rozdíl mezi zůstatkem na zásobách osobních ochranných pracovních pomůcek k 31. 12. 2002 a zůstatek těchto zásob k 31. 12. 2003, který žalobkyně uplatnila jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů, proto žalovaný označil za manko, které nelze do těchto výdajů zahrnout.
Pokud žalobkyně nepředložila osobní evidenční listy vydaných osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnanců za rok 2003 a nemá k dispozici osobní evidenční listy zaměstnanců, kteří již u ní nejsou v pracovním poměru, resp. jiné důkazní prostředky, a není schopna prokázat, že ke spotřebě skutečně došlo a že se o manko nejedná, znamená to, že neunesla důkazní břemeno
ve smyslu § 31 odst. 9 ZSDP.
Ani tvrzení žalobkyně, že řádně účtovala o výdajích na ochranné pracovní pomůcky, neprokazuje oprávněnost zahrnutí těchto výdajů do výdajů sloužících k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
Samotná účetní evidence je totiž jen formálním aktem, z něhož nelze bez dalšího seznat, zda skutečně došlo ke spotřebě ochranných pracovních pomůcek.
Spotřebu přitom nepotvrzují ani jiné důkazy provedené v rámci daňové kontroly - výslechy svědků. Svědek Ing. P. B. v této souvislosti sdělil, že o konkrétních dodávkách s panem K., jednatelem žalobkyně, nejednal.
Je možné, že doporučil dodavatele, konkrétně neví koho, a peníze nepřebíral. Rovněž svědecká výpověď M. S. se týkala způsobu dodávky předmětných osobních ochranných pracovních pomůcek a platby za ně; jejich spotřebu u žalobkyně však neprokázala. Zcela irelevantní je potom námitka žalobkyně, že od jiného subjektu než od společnosti F. s. r. o. pracovní pomůcky nenakupovala: osoba prodávajícího totiž nijak nevypovídá o tom, zda kupující nakoupené osobní ochranné pracovní pomůcky spotřeboval.
 
4. Krádež v prodejně způsobená zjištěným pachatelem, nepodání dodatečného daňového přiznání, pomůcky
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 160/2006-52 ze dne 18. 1. 2008.)
 
Komentář k judikátu č. 4
V prodejně žalobkyně byla v roce 1995 provedena krádež. Pachatel byl v roce 1996 zjištěn a odsouzen k náhradě škody. Zatímco v případě krádeže provedené neznámým pachatelem se do daňových výdajů uznává hodnota ukradeného zboží, v případě krádeže, kde je pachatel zjištěn, pak pouze do výše náhrad (u fyzických osob
přijatých
náhrad). Správce daně na základě výše uvedených zjištění nejprve zvýšil žalobkyni daňový základ za rok 1995, posléze se opravil a chtěl jej zvýšit za rok 1996. Vyzval žalobkyni k podání dodatečného daňového přiznání za rok 1996, ta to však odmítla. Nato jí byla vyměřena daň podle pomůcek, proti které se bránila, nicméně neúspěšně. Tím, že na výzvu správce daně dodatečné přiznání nepodala, bylo dle názoru soudu použití pomůcek oprávněné.
      
Shrnutí k judikátu
Nejvyšší správní soud ze spisů zjistil, že
stěžovatelce bylo v roce 1995 z prodejny parfumerie odcizeno zboží, pachatel krádeže byl zjištěn, v roce 1996 byl odsouzen a byla mu uložena povinnost nahradit stěžovatelce škodu ve výši 475 423 Kč.
Správce daně, který zjistil uvedené skutečnosti při daňové kontrole, zvýšil stěžovatelce základ daně z příjmů fyzických osob za rok 1996. Stěžovatelka se proti dodatečnému platebnímu výměru odvolala a žalovaný jejímu odvolání vyhověl s tím, že správce daně měl zvýšit základ daně za rok 1995, nikoliv za rok 1996.
Poté
správce daně vyzval stěžovatelku k podání dodatečného daňového přiznání za rok 1995 a stěžovatelka, přes řádné doručení výzvy, dodatečné daňové přiznání nepodala a na výzvu nijak nezareagovala.
Správce daně tedy vydal dne 7. 6. 2000 dodatečný platební výměr (
stanovil daň podle pomůcek
).
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou směřující proti rozsahu přezkoumání rozhodnutí o dodatečném stanovení daně podle pomůcek žalovaným a poté i krajským soudem.
Výzva k podání dodatečného daňového přiznání ze dne 7. 4. 2000 byla stěžovatelce doručena (k rukám jejího zástupce Ing. V. K.) dne 10. 4. 2000.
Stěžovatelka dodatečné daňové přiznání nepodala ani na výzvu nijak jinak nereagovala, proto byl dne 7. 6. 2000 podle § 46 odst. 7 ZSDP vydán dodatečný platební výměr. Správce daně přitom dodržel podmínky nutné pro použití pomůcek při stanovení daně, jak ostatně v napadeném rozhodnutí uvedl žalovaný a následně i krajský soud. Odpovídající stížní námitka tak není důvodná a rozsudek krajského soudu vychází z řádného výkladu citovaných zákonných ustanovení. Ostatně, zákon více oprávnění při přezkumu daného typu rozhodnutí žalovanému ani nesvěřuje. Stěžovatelka se fakticky sama vyloučila z dalšího spolupůsobení při stanovení daňového základu a pozbyla práva odporovat skutkovým zjištěním právě tehdy, když nepodala dodatečné daňové přiznání ani jinak nereagovala na řádně doručenou výzvu a správce daně přikročil ke stanovení daně podle pomůcek.
Ze spisu či stížních námitek pak neplyne, že by stěžovatelka v odvolací lhůtě žádala o sdělení rozdílu mezi vyměřenou a přiznanou daní. Rozsah přezkumu odvolacího orgánu v případě použití pomůcek ke stanovení daně zákon vymezuje jasným způsobem a rovněž
judikatura
je v tomto směru konstantní.
Žalovaný ve svém rozhodnutí zdůvodnil, proč nepřistoupil ke stanovení daně dokazováním a proč přistoupil ke stanovení daně pomocí pomůcek. Jeho úvaha vedoucí k volbě pomůcek přitom nevybočila ze zákonných mezí. Pokud by stěžovatelka reagovala na výzvu správce daně, mohla být naplněna zásada součinnosti. Správce daně musel ponechat stěžovatelce možnost vyjádřit se k daňovému základu a skutečnostem, které by byly podkladem k doměření daně, proto ji nejdříve vyzval k podání dodatečného daňového přiznání, aby mohla uplatnit sama veškeré skutečnosti, které se ke zdanění příjmů za rok 1995 vztahují. Této možnosti stěžovatelka nevyužila a ponechala správce daně s jediným dokumentem vztahujícím se ke změně daňového základu za rok 1995.
Daň z příjmů stěžovatelky, stanovená za rok 1995, tak vycházela mimo skutečností uvedených v daňovém přiznání (podaném dne 1. 4. 1996 a označeném jako opravné daňové přiznání) a ověřených při daňové kontrole také ze skutečností souvisejících s krádeží v prodejně parfumerie stěžovatelky, doložené rozsudkem Okresního soudu v Třebíči ze dne 29. 8. 1996, kterým byla pachateli trestného činu uložena mimo jiné povinnost k náhradě škody. V době, kdy správce daně zjistil, že je třeba změnit základ daně za rok 1995 (a nikoli za rok 1996), byla daňová kontrola již ukončena, proto je mylný názor stěžovatelky, že daň byla stanovena dokazováním při kontrole. Správce daně přistoupil k zaslání výzvy k podání dodatečného daňového přiznání, když chtěl dospět ke změně daňového základu za rok 1995, právě proto, že daňová kontrola byla již uzavřena.
 
5. Neprovádění inventarizací, neprůkaznost účetnictví, manko
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 46/2009-82 ze dne 28. 5. 2009.)
 
Komentář k judikátu č. 5
Daňový subjekt vedl jednoduché účetnictví, nedokázal věrohodně vysvětlit mimo jiné skutečnost, že manko v nákupních cenách vykázal vyšší než manko v prodejních cenách (které by mělo být vyšší o marži), nedoložil evidenci poskytovaných slev. Správce daně mu proto doměřil daň podle pomůcek. Poplatník byl se svou žalobou u krajského soudu nejprve úspěšný, krajský soud došel k názoru, že správce daně dostatečně neobjasnil, jaká pravidla či zákonná ustanovení daňový subjekt porušil. Nejvyšší správní soud se ale postavil na stranu správce daně, neboť mimo jiné konstatoval, že krajský soud mylně vycházel z pravidel pro daňovou evidenci, přičemž ve sledovaném období platila ještě úprava nařizující vést jednoduché účetnictví. Lze se tedy zamýšlet nad otázkou, jak by obdobná kauza dopadla dnes, v době, kdy vedení daňové evidence v zásadě nespadá pod účetní předpisy. Na jedné straně bychom asi zde našli větší argumentaci pro neuplatnění účetních pravidel, na straně druhé však daňový subjekt musí prokázat svůj daňový základ.
      
Shrnutí k judikátu
Žalobci byla dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2003 ve výši 37 465 Kč. Krajský soud dospěl přitom k tomu, že důvody, o které žalovaný opřel své závěry o neprůkaznosti daňové evidence žalobce nejsou dostatečně konkrétní a úplné. Krajský soud považoval za nezbytné, aby závěr správce daně o neprůkaznosti daňové evidence žalobce byl doložen zjištěním, co konkrétně žalobce při vedení daňové evidence, včetně inventarizace (porovnání skutečného stavu se stavem účetním), porušil, respektive nedodržel. Tj. například jaká stanovená pravidla, jaké předepsané úkony, postupy a opatření, jaká konkrétní ustanovení právních předpisů porušil, a proč taková porušení či opomenutí způsobují neprůkaznost předmětné daňové evidence. Krajský soud tedy rozhodnutí žalovaného zrušil pro vadu řízení, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
Správce daně zjistil rozdíl mezi údaji uvedenými žalobcem v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob a mezi stavem zásob vyplývajícím ze skladové evidence (evidence zásob).
Správce daně dále zjistil rozdíl v celkových částkách za nákup zboží vyplývající z předloženého peněžního deníku a částkách vyplývajících z předložené skladové evidence. Správce daně tedy vyzval žalobce k prokázání uvedených skutečností. Dále jej vyzval k prokázání skutečností týkajících se poskytovaných slev, o něž snížil hodnotu skladu zásob, stavu pohledávek a závazků a výše manka.
Na předmětnou výzvu reagoval žalobce písemností, na základě které správce daně konstatoval, že žalobce neunesl své důkazní břemeno a neprokázal požadované skutečnosti.
Dle stěžovatele tak žalobce neprovedl dokladovou inventuru skutečného stavu pohledávek a závazků podle § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“), a nevedl knihu pohledávek a závazků, čímž porušil § 15 odst. 1 písm. b) téhož zákona.
Žalobce neprokázal rozdíly mezi výdaji na pořízení zboží vyplývajícími z peněžního deníku a celkovou hodnotou nakoupeného zboží vyplývající ze skladové evidence, neprokázal výši poskytnutých slev, které uváděl ve své skladové evidenci, nevysvětlil ani rozdíly v mankách v nákupních a prodejních cenách (manko v nákupních cenách 207 185 Kč, manko v prodejních cenách 9 974 Kč)
, přičemž rozdíl v prodejních cenách by měl být vyšší než rozdíl v pořizovacích cenách, a to o obchodní marži. Žalobce tak sice vedl účetnictví a skladovou evidenci, ale tyto nebyly vedeny takovým způsobem, aby podávaly věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, jak to požaduje § 7 odst. 1 zákona o účetnictví. Předložené účetnictví navíc nebylo úplné a průkazné (§ 8 odst. 3 a 4 zákona o účetnictví). Součástí průkazné evidence zásob musí být bezesporu i evidence o poskytnutých slevách konečnému spotřebiteli, kterou daňový subjekt prokazuje a dokládá přehled o pohybu zboží v návaznosti nejen na příjmy, ale i výdaje, které ovlivňují základ daně. Bez průkazně vedeného účetnictví a s ním související evidencí zásob, pohledávek a závazků není správce daně schopen objektivně posoudit, zda veškeré výdaje vynaložené na pořízení zboží lze považovat za výdaje ve smyslu § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).
Protože žalobce nepředložil takové důkazní prostředky, které by nahradily neprůkazné účetnictví, nebyl správce daně schopen stanovit daňovou povinnost ve správné výši dokazováním ve smyslu § 31 odst. 14 ZSDP. Využil proto svého zmocnění a dodatečně stanovil daňovou povinnost za použití pomůcek ve smyslu § 31 odst. 5 citovaného zákona.
   
Názor Nejvyššího správního soudu
Nejvyšší správní soud při posouzení výše uvedených kasačních námitek vycházel ze skutkového stavu, který ověřil ze správního spisu. Žalobce měl v souladu s § 24 odst. 1 ZDP a § 31 odst. 9 ZSDP povinnost prokázat, že všechny výdaje uvedené v daňovém přiznání byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
V předmětném zdaňovacím období (rok 2003) pak bylo jeho povinností řádně vést tzv. jednoduché účetnictví a nikoli daňovou evidenci
(zavedenou až zákonem č. 438/2003 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2004),
jak mylně uvádí krajský soud
. Těmto povinnostem však nedostál, protože
nebyl schopen dostatečně jasně a přesvědčivě vysvětlit rozdíly mezi údaji uvedenými v daňovém přiznání a mezi stavem zásob vyplývajícím ze skladové evidence. Dále nebyl schopen prokázat výši slev poskytnutých konečnému spotřebiteli (slevy v celkové výši 1 291 480 Kč)
. Žalobce tedy neprokázal, z jakého důvodu snížil hodnotu svého majetku, respektive z jakého důvodu měl o předmětnou částku nižší základ daně.
Pro nesplnění těchto povinností a pro absenci jiných navržených důkazů správce daně přistoupil k náhradnímu způsobu stanovení daně. V žádném případě není povinností správce daně za daňový subjekt domýšlet či dohledávat důkazy jiné, není ani možno na tuto povinnost daňového subjektu rezignovat a bez dalšího konstatovat, že to byl správce daně, kdo porušil § 31 odst. 8 písm. c) ZSDP. Lze tak uzavřít, že předpoklad pro postup dle § 31 odst. 5 ZSDP byl splněn, daňovému subjektu se nepodařilo unést jeho důkazní břemeno ohledně tvrzené výše daně z příjmů fyzických osob zdaňovacího období roku 2003, a proto bylo na místě, že správce daně stanovil daň náhradním způsobem, za užití pomůcek.
 
6. Výše uznatelné škody při vyřazení majetku v důsledku živelné pohromy
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 7 Afs 129/2006-135 ze dne 5. 9. 2007.)
 
Komentář k judikátu č. 6
Předmětem sporu byla výše uznatelných nákladů v případě vyřazení hmotného majetku z důvodu živelní pohromy. Správce daně byl ochoten uznat pouze daňovou zůstatkovou cenu. Pojišťovna však uhradila vyšší částku, než byla daňová zůstatková cena, a daňový subjekt chtěl do daňových nákladů zahrnout škodu ve výši náhrady od pojišťovny. Správce daně do daňových nákladů nechtěl uznat výdaje související s likvidací zničeného majetku a další náklady spojené s pojistnou událostí. Krajský soud se přiklonil k názoru finančních orgánů, Nejvyšší správní soud ale označil požadavky krajského soudu na prokázání, že zpochybňované výdaje jsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů, za nezákonné a vrátil mu celou věc k dalšímu řízení.
      
Shrnutí k judikátu
Krajský soud
na požadavek stěžovatele, aby správce daně zohlednil celou škodu, která mu vznikla v souvislosti se živelnou pohromou, a to v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z příjmů,
dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že náhrada škody vyplacená pojišťovnou není totéž, co případně doložený a prokázaný výdaj vzniklý stěžovateli v souvislosti se škodou v důsledku živelné pohromy, byl požadavek správce daně, aby prokázal, že z daňových nákladů vyloučil výdaje související s likvidací škody a jiné náklady, které mu vznikly s pojistnou událostí, oprávněný.
Stěžovatel v souladu s citovaným ustanovením ve svém účetnictví roku 1997 zahrnul do základu daně škodu ve výši zůstatkové ceny vyřazeného hmotného investičního majetku a poté, co pojišťovna uznala vyšší škodu, požadoval stěžovatel její zohlednění právě v souladu s citovaným ustanovením. Podle tohoto ustanovení jsou výdaji (náklady) podle odst. 1 také škody vzniklé v důsledku živelných pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy. V takovém případě není výše náhrad omezena, nicméně
podmínkou pro uznání takového daňového nákladu zůstává prokázání nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
.
K zohlednění celé výše škody v důsledku živelní pohromy
stěžovatel uvedl
, že považuje za chybnou argumentaci krajského soudu, že podmínkou pro uznání daňového nákladu podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z příjmů je prokázání nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. V odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu je navíc uveden chybný odkaz na neexistující ustanovení § 24 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. V uvedeném ustanovení taková podmínka stanovena není. Navíc
správce daně nikdy nevznesl vůči stěžovateli požadavek, aby prokázal, že z daňových nákladů vyloučil výdaje související s likvidací škody a jiné náklady, které mu vznikly s pojistnou událostí. Tímto tvrzením sice finanční ředitelství argumentuje v odůvodnění svého rozhodnutí, přes opačné tvrzení stěžovatele se však krajský soud touto skutečností vůbec nezabýval a převzal ji nesprávně jako danou i do odůvodnění napadeného rozsudku.
Za škodu se v právní teorii i praxi považuje újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi. Skutečnou škodou je nutno rozumět takovou újmu, která znamená zmenšení majetkového stavu poškozeného oproti stavu před škodnou událostí a která představuje majetkové hodnoty, jež je třeba vynaložit k uvedení věci do předešlého stavu.
Škoda v tomto významu tedy dle stěžovatele zahrnuje i výdaje související s likvidací škody a další náklady vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí (tedy statické posudky, faktury za demoliční práce, likvidační práce, náklady na opravy majetku, který nebyl zničen, atd.).
Pojem škoda podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z příjmů je nutné vykládat shodně. K vyloučení uvedených nákladů z hodnoty škody podle znaleckého posudku tedy ani nebyl důvod. Stěžovatel tedy oprávněně uplatnil jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. l) zákona o daních z příjmů škodu vzniklou v důsledku živelní pohromy. Navíc policie věc odložila z důvodu, že nebyl zjištěn pachatel. V souladu s ustanovením § 24 odst. 10 zákona o daních z příjmů byla výše škody doložena posudkem pojišťovny. Krajský soud v důsledku nesprávného výkladu uvedených ustanovení zákona o daních z příjmů a dále v důsledku toho, že vycházel shodně s finančním ředitelstvím ze skutkové podstaty, která nemá oporu ve spisech, nesprávně posoudil oprávněnost postupu stěžovatele při uplatnění škody vzniklé v důsledku živelní pohromy.
Ke stížní námitce týkající se zohlednění výše škody v důsledku živelní pohromy na spalovně
finanční ředitelství uvedlo
, že příjmy z pojistného plnění, tj. náhrada škody od pojišťovny, se nerovná hodnotě zničeného majetku daňové ani účetní, ale je dána výpočtem likvidátora vycházejícím z pojistné smlouvy, spoluúčasti pojištěného, různých podkladů, hodnocení a pojistných koeficientů. Pojistné plnění v závislosti na smlouvě pokrývá kromě náhrady zničeného majetku i náklady spojené s likvidací škody a jiné náklady, které pojištěnému vznikly v souvislosti s pojistnou událostí. Jedná se např. o statické posudky, faktury za demoliční práce, likvidační práce vykonané vlastními pracovníky, poplatky za odvoz suti, náklady na opravy majetku, který nebyl zničen, ale jen poškozen atd. Tak tomu bylo i v případě pojistné náhrady vyplacené stěžovateli.
Daňově uznatelnou částkou tak byla částka 55 075 713 Kč, která představuje daňovou zůstatkovou cenu vyřazeného hmotného majetku (spalovny) a požadavek na zohlednění vyšší částky v daňových nákladech nelze dle finančního ředitelství akceptovat.
Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů lze uplatnit do daňových výdajů pouze prokázané náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, což bylo naplněno u výše uvedené daňové zůstatkové ceny hmotného majetku.
   
Názor Nejvyššího správního soudu
Důvodný je však podle názoru Nejvyššího správního soudu další stížní bod týkající se škody, která vznikla stěžovateli v důsledku živelní pohromy.
Zákon o daních z příjmů konstruuje výdaje jako právní pojem jen pro účely zdanění, a to jako soubor nejen výdajů reálných, ale i fiktivních (např. odpisy, opravné položky), které daňový subjekt fakticky nevynaložil, ale má právo si o ně snížit základ daně.
Výdaje uplatněné v daňovém přiznání jsou tedy součtem položek, které zákon o daních z příjmů jako výdaje definuje, a ne těch, které daňový subjekt v předmětném zdaňovacím období skutečně vynaložil.
Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy. Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatněny. Podle odst. 2 jsou výdaji (náklady) podle odstavce 1 také položky, které jsou taxativně uvedeny pod písm. a) až d). Podle písm. c) citovaného ustanovení
je výdajem (nákladem) zůstatková cena hmotného a nehmotného majetku vyřazeného v důsledku škody jen do výše náhrad, s výjimkou uvedenou pod písm. l), přičemž pod tímto písmenem jsou zahrnuty i škody vzniklé v důsledku živelních pohrom.
Pokud jde o výdaje (náklady), které jsou daňově uznatelné podle odst. 2 citovaného ustanovení, u těchto nemusí daňový subjekt prokazovat jejich vynaložení na dosažení, zajištění a udržení příjmů, protože s ohledem na jejich charakter zákonodárce poplatníkovi umožnil, aby si je odečetl pro zjištění základu daně, a podmínka souvislosti se zdanitelnými příjmy se považuje za automaticky splněnou. Je tomu tak proto, že u některých z nich, právě s ohledem na jejich charakter, to ani není možné. Proto požadavek krajského soudu vyslovený v této souvislosti jde nad rámec zákona.
Proto je nezbytné, aby krajský soud v dalším řízení znovu přezkoumal zákonnost postupu finančního ředitelství ve vztahu ke škodě vzniklé v důsledku živelní pohromy.