Příjmy fyzických osob z prodeje nemovitostí

Vydáno: 33 minut čtení

Podle občanského zákoníku jsou nemovitostmi pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, prakticky obdobně se posuzují byty a nebytové prostory vymezené jako právně samostatné jednotky ve smyslu zákona o vlastnictví bytů. Není přitom až tak podstatné, zda je dotyčná osoba jediným (výhradním) vlastníkem nebo jí náleží pouze spoluvlastnický podíl, anebo jde o věc ve společném jmění manželů. V tomto příspěvku si přiblížíme pestrou problematiku týkající se daňového režimu příjmů fyzických osob z prodeje nemovitého majetku podle zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), který může být trojí: A) Příjem osvobozený od daně podle § 4 ZDP, B) Příjem z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP, C) Ostatní zdanitelný příjem podle § 10 ZDP.

Příjmy fyzických osob z prodeje nemovitostí
Ing.
Martin
Děrgel
 
A) Příjem z prodeje nemovitosti osvobozený od DPFO
Jedná se beze sporu o nejpříznivější daňový režim, který nejenže šetří kapsu poplatníka, ale neklade na něj ani žádné administrativní úkoly spojené s daní z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“). Podle § 38g odst. 3 ZDP se totiž příjmy osvobozené od daně
neuvádějí do přiznání k DPFO
, což z nich činí „neviditelný“ zdroj příjmů, o kterém se tak třetí osoby nedozví; marná sláva v Česku se zákony daná úřední mlčenlivost příliš nectí. Jakkoli velký osvobozený příjem rovněž
nebrání ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
zaměstnavatelem. Drobnou stinnou stránkou naopak může být nemožnost daňového uplatnění případné ztráty z prodeje nemovitosti, jelikož dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP nejsou daňově účinné výdaje vynaložené na příjmy osvobozené od daně, čemuž lze ale případně čelit přeřazením nemovitosti do tzv. obchodního majetku pro účely jeho podnikání ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP, jak si upřesníme v další části B).
Příjem z prodeje nemovitého majetku může být
osvobozen od DPFO
ze tří důvodů:
1) Poplatník nemovitost využíval k bydlení [§ 4 odst. 1 písm. a) ZDP]:
*
Příjem z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu, nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, je osvobozen od DPFO,
pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem
:
-
nejméně po dobu 2 let
, nebo
-
kratší dobu, ale
použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby
.
*
U příjmů plynoucích manželům ze společného jmění postačí, aby podmínky splnil jen jeden z nich.
*
Osvobození se nevztahuje
na příjmy z prodeje tohoto bytu nebo domu, pokud:
-
je nebo byl zahrnut do obchodního majetku („OM“), a to do 2 let od jeho vyřazení z OM,
-
příjmy plynou z budoucího prodeje do 2 let od nabytí, resp. do 2 let od vyřazení z OM.
*
Doba mezi nabytím a prodejem se nepřerušuje
z důvodu:
-
vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením podle velikosti jejich podílů,
-
v budově byly byty nebo nebytové prostory vymezeny jako právně samostatné jednotky,
-
zániku nebo vypořádání společného jmění manželů, - k rozdělení pozemku.
Je vhodné si povšimnout, že předmětný objekt bydlení není třeba 2 roky vlastnit, ale pouze v něm mít bydliště. Pokud tedy občan nejprve bydlel dlouhý čas v bytě jako nájemník a teprve před rokem jej odkoupil do vlastnictví, bude příjem z prodeje bytu osvobozen od daně, a to bez ohledu na využití takto získaných peněz.
Co se rozumí bydlištěm? Podle § 2 odst. 4 ZDP se za bydliště na území Česka považuje místo, kde má poplatník (fyzická osoba, neboli občan) stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho
úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat
. Generální finanční ředitelství („GFŘ“) v Pokynu k ZDP č. D-6 zastává názor, že stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoli k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní nebo pronajatý.
Příklad
Prodej původně družstevního bytu
Pan Jan bydlel 20 let v tzv. družstevním bytě, což právně znamená, že byl členem bytového družstva, s čímž bylo spojeno právo nájmu určitého bytu patřícího družstvu. V létě 2011 využil nabídky družstva a za nízkou zbytkovou cenu odkoupil do vlastnictví předmětnou bytovou jednotku.
Rok poté byt se ziskem prodal.
Protože v daném bytě měl pan Jan bydliště více než 2 roky, tak není vůbec podstatné, že jej prodává již rok po nabytí a jedná se přesto o příjem osvobozený od daně, který proto nebude uvádět do daňového přiznání.
Podmínka dvouletého bydliště přirozeně platí pro všechny spoluvlastníky
prodávaného rodinného domu nebo bytu. V praxi se přitom mnohdy stává, že například sourozenci zdědí nemovitost do podílového spoluvlastnictví, přičemž v ní bude mít bydliště pouze jeden z nich. Pokud se následně po více než dvou letech rozhodnou tuto nemovitost prodat - každý svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti - bude se jednat o příjem osvobozený od daně pouze u toho spoluvlastníka (sourozence), který měl v nemovitosti své bydliště, druhý toto ustanovení využít nemůže. Naproti tomu přechodný pobyt, byť i dlouhodobějšího charakteru (např. studium na vysoké škole spojeno s tamním ubytováním, zahraniční stáž, dlouhodobá dovolená, delší pobyt v nemocnici apod.), nemění ani nepřerušuje běh lhůty, po kterou je daná nemovitost považována za bydliště dotyčné osoby.
Příklad
Podmínka bydliště se zkoumá samostatně
Sourozenci Petr a Petra - žijící samostatně v pronajatých bytech - zdědili rovným dílem v roce 2009 rodinný dům po matce, která jej koupila v roce 2008. Do zděděného domku se přestěhovala Petra. V roce 2012 se ale opět přesunula k příteli a společně s bratrem Petrem dům, resp. spoluvlastnické podíly na něm prodali.
Příjem z prodeje spoluvlastnického podílu Petry na domku -kde měla bydliště více než 2 roky - je osvobozen od DPFO. Naproti tomu příjem z prodeje spoluvlastnického podílu Petra na domku osvobozen není, a to ani v případě, že jej využije na uspokojení bytové potřeby (např. k rekonstrukci svého najatého bytu apod.).
Pokud měl poplatník v rodinném domě nebo bytu bydliště před prodejem méně než 2 roky a takto
získané prostředky použije na uspokojení bytové potřeby
(dle § 15 odst. 3 ZDP) jen zčásti, bude rovněž jen tomu odpovídající část příjmu osvobozena od daně. A to ve výši prostředků použitých na bytovou potřebu. Pak lze uplatnit také jen poměrnou část daňových výdajů odpovídající zdaňované (neosvobozené) časti příjmů.
Příklad
Příjem částečně osvobozený od daně
Paní Helena si kvůli výhodné pracovní nabídce v létě 2011 koupila byt (bytovou jednotku) za 1 000 000 Kč, který ovšem hned po ročním bydlení prodala za 1 200 000 Kč. Z čehož polovinu (600 000 Kč) průkazně využila na uspokojení své bytové potřeby ve smyslu § 15 odst. 3 ZDP (např. pro výstavbu rodinného domu).
Takže z příjmu z prodeje (1 200 000 Kč) je osvobozena pouze jedna polovina krytá výdaji na novou bytovou potřebu paní Heleny. Zbylých 600 000 Kč představuje ostatní zdanitelný příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP, jak si dále upřesníme v části C). Ve stejném poměru - tedy na 50 % -je nutno snížit i daňové výdaje související s tímto příjmem, tedy zejména pořizovací cenu bytu 1 000 000 Kč na 500 000 Kč. Dílčím základem daně z ostatních příjmů paní Heleny tak dle § 10 odst. 4 a 5 ZDP bude 600 000 Kč - 500 000 Kč = = 100 000 Kč.
2) Poplatník nemovitost vlastnil alespoň 5 let [§ 4 odst. 1 písm. b) ZDP]:
*
Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 5 let.
*
Zohledňuje se doba vlastnictví u zůstavitele, dochází-li k dědění v řadě přímé a mezi manžely.
*
Jde-li o prodej pozemku nabytého od pozemkového úřadu výměnou v rámci pozemkových úprav, tak se doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou prodávající vlastnil směněný pozemek.
*
Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitosti, pokud:
-
je nebo byla zahrnuta do obchodního majetku („OM“), a to do 5 let od jejího vyřazení z OM,
-
příjmy plynou z budoucího prodeje do 5 let od nabytí, resp. do 5 let od vyřazení z OM.
*
Doba mezi nabytím a prodejem se nepřerušuje ze stejných důvodů, jak bylo uvedeno ad 1).
Příklad
Prodej rozestavěné nemovitosti a pozemku
Manželé Hromádkovi již v roce 2006 koupili pozemek a začali na něm svépomocí stavět svůj vysněný rodinný dům, přičemž bydleli v najatém bytě. Podle stavebního deníku byla 30. září 2007 dokončena hrubá stavba přízemí. Pak se ale situace zkomplikovala otěhotněním paní Hromádkové a hned dvojí radostí z potomků.
Takže stavba na dlouhý čas pohasla a v roce 2012 dlouhodobě přetížená paní Hromádková požádala o rozvod a na pořadu dne místo dostavby domu rázem byla snaha o jeho rychlé zpeněžení spolu s pozemkem.
Pokud dojde k prodeji nemovitosti až v říjnu 2012 nebo později, bude se jednat o příjem osvobozený od DPFO jak ohledně pozemku, tak u nedokončeného (rozestavěného) rodinného domu, který již jako reálná a právně samostatně převoditelná věc existuje od září 2007 (bez ohledu na to, zda tato skutečnost byla fakultativně zapsána do katastru nemovitostí nebo nikoliv, což potvrzuje metodický Pokyn GFŘ k uplatňování ZDP č. D-6).
Jestliže by ale k prodeji obou nemovitostí došlo před říjnem 2012, pak by příjem z prodeje pozemku sice stále byl osvobozen od daně (byl nabyt zápisem v katastru nemovitostí před více než 5 lety), ale příjem z prodeje nedokončené stavby by představoval zdanitelný ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP. Jako daňové výdaje - do výše příjmů - by bylo možno uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené za materiál a případné externí stavební práce, k hodnotě vlastní práce poplatníka však bohužel nijak přihlédnout nelze (viz § 10 odst. 5 ZDP).
3) Nemovitost byla poplatníkovi vydána coby náhrada majetkové křivdy [§ 4 odst. 1 písm. g) ZDP]:
*
Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen,
jedná-li se o nemovitost vydanou poplatníkovi v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd.
(podle tzv. restitučních a jiných zákonů).
*
A to i když mezi nabytím a prodejem došlo k vypořádání podílových spoluvlastníků rozdělením nemovitosti podle jejích podílů anebo byly byty nebo nebytové prostory vymezeny jako jednotky.
*
Osvobození se nevztahuje
na příjmy z prodeje nemovitosti, pokud:
-
je nebo byla zahrnuta do obchodního majetku („OM“), a to do 5 let od jejího vyřazení z OM.
 
B) Příjem z podnikání z prodeje nemovitosti
U fyzické osoby může být
příjem z prodeje nemovitosti považován za příjem z podnikání
a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP prakticky jen ve dvou případech:
a)
Je-li prodej (dodání stavebního díla) uskutečněn v rámci povolené živnosti, a to zejména u oborů činnosti:
*
Zednictví (živnost řemeslná),
*
Pokrývačství, tesařství (živnost řemeslná),
*
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (živnost vázaná),
*
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí (živnost volná).
b)
Je-li
nemovitost součástí obchodního majetku
dotyčné osoby.
Příklad
Prodej nemovitosti v rámci podnikatelské
versus
soukromé činnosti
Pan Otakar je živnostník zabývající se tesařstvím, k čemuž má odpovídající živnostenské oprávnění. V rámci svého podnikání pro manžele Novákovy vystavěl dřevěný přístřešek pro automobil, který ukotvil na betonové patky zapuštěné do země. Jedná se tedy o nemovitost - stavbu spojenou se zemí pevným základem - přičemž není podstatné, že coby tzv. drobná stavba nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí. Příjem za toto stavební dílo zcela přirozeně živnostník zahrne do svých zdanitelných příjmů z podnikání podle § 7 ZDP, pročež může pro účely DPFO uplatnit daňové výdaje vynaložené na dosažení, zajištění nebo udržení tohoto příjmů.
K uskladnění zásob dřevěného materiálu, strojů a zařízení sloužících k podnikání pan Otakar koupil řadovou garáž, kterou zahrnul do svého obchodního majetku (k tomuto pojmu podrobněji dále). Díky tomu může do daňových výdajů v rámci své podnikatelské činnosti uplatňovat nejen odpisy garáže, ale také výlohy za její opravy a údržbu, jak vyplývá z § 25 odst. 1 písm. u) ZDP. A pokud by tuto garáž prodával, půjde opět o zdanitelný příjem z jeho podnikání dle § 7 ZDP, a to bez ohledu na dobu, která uplynula od jejího nabytí.
Část materiálu a techniky sloužící pro podnikání živnostník skladuje rovněž v kůlně, kterou má na zahradě u svého rodinného domu, tuto stavbu nezahrnul do obchodního majetku. Proto nemůže do daňových výdajů z podnikání uplatnit ani poměrnou část odpisů kůlny, ani výdaje na její opravu a údržbu, tyto jsou totiž
a priori
považovány za jeho soukromé výdaje zhodnocující, resp. udržující ne-obchodní majetek. Naproti tomu v případě prodeje rodinného domku spolu s kůlnou se nebude jednat o zdanitelný příjem z podnikání, ale s největší pravděpodobnosti o příjem osvobozený od daně - budou-li splněny podmínky uvedené výše v části příspěvku A).
Přidejme upřesnění z již zmíněného metodického Pokyn GFŘ k jednotnému uplatňování ZDP č. D-6:
*
Za příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP se považuji příjmy z činností
vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného souhlasu příslušného organu
, pokud je ho k výkonu takové činnosti třeba, a to i tehdy, jestliže toto povoleni, registrace nebo souhlas byly vydány v průběhu zdaňovacího období, ... a
příjmy plynoucí z veškerého nakládáni s majetkem vloženým do obchodního majetku
poplatníka, ... Za příjmy podle § 7 se považuji i příjmy spolupracujících osob (§ 13).
*
Za příjmy podle § 7 ZDP se nepovažuji příjmy z činnosti vykazujících znaky podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, které lze vykonávat pouze na základě povolení, registrace nebo jiného souhlasu příslušného organu a
poplatník toto povoleni, registraci nebo jiný souhlas příslušného organu nemá. Jedná se o příjmy zdaňované podle § 10 ZDP
.
Obdobně jako vcelku pochopitelně zvolil ZDP speciální přístup k cenám sjednávaným mezi spojenými osobami (§ 23 odst. 7 ZDP), kdy ve zvýšené míře potenciálně hrozí daňově spekulativní praktiky, musel nějakým způsobem přihlédnout ke skutečnosti, že fyzická osoba (neboli člověk) může vystupovat jednou jako pan Novák-podnikatel a podruhé jako pan Novák-soukromá osoba (čili ne-podnikatel). U právnických osob (např. s. r. o.) tato schizofrenie neexistuje, tam jde vždy o jednání podnikatele ve smyslu obchodního zákoníku. Fyzické osoby naproti tomu denně vystupují tu jako podnikatel onde jako soukromá osoba a přirozeně tomu není možno dost dobře zabránit nebo usměrnit. Aby daňové právo mohlo pro své účely jednoznačně přiřadit tu kterou složku majetku fyzické osoby do sféry podnikatelské
versus
soukromé, zavedlo si daňový institut „obchodní majetek“.
Pro účely DPFO vymezuje obchodní majetek § 4 odst. 4 ZDP následovně:
"... souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (dále jen,daňová evidence‘)."
Přičemž výkladově se za onu zmíněnou daňovou evidenci považuje ta pro účely podnikání upravená rámcově v § 7b ZDP. Z čehož návazně vyplývá důležitá skutečnost. Pokud poplatník o svém podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti neúčtuje ani nevede daňovou evidenci, ale jednoduše
uplatňuje tzv. paušální výdaje stanovené procentem z příjmů
(§ 7 odst. 7 a 8 ZDP), pak nemá OM, a tudíž logicky nemůže být ani příjem z takovéhoto majetku považován za příjem z podnikání podle § 7 ZDP [nejde-li o činnost v rámci živnosti ad a) výše]. Stejně tak
nezakládá statut OM pronájem podle § 9 ZDP
. A to ani když poplatník vede záznamy a příjmech a výdajích z pronájmu podle § 9 odst. 6 ZDP, nebo o pronájmu účtuje.
Poměrně častým dotazem přitom je, zda je možno do OM zahrnout pouze část majetku, zpravidla proto, že se k podnikání používá také jen zčásti. V této věci je ale jasno díky Pokynu GFŘ č. D-6, K § 4 odst. 1 bod 4: „
Zahrnutím nemovitosti do obchodního majetku poplatníka se rozumí zahrnuti celé nemovitosti
a u podílového spoluvlastnictví nemovitosti zahrnuté její časti ve výši spoluvlastnického podílu. Přitom není rozhodující, zda vložena nemovitost je zčásti nebo cela používána pro podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost."
Příklad
Rozsah zahrnutí majetku do OM
Paní Romana podniká v pojišťovnictví, o čemž vede daňovou evidenci. Protože k tomu využívá cca z jedné čtvrtiny svůj rodinný dům, chce jej zahrnout do OM, aby mohla daňově uplatňovat odpisy, opravy a pojištění. Dům před dvěma roky zdědila po otci, a to napůl s bratrem, přičemž znalec dům pro účely dědického řízení ocenil na 3 000 000 Kč. Od nabytí domu za jeho opravy a technická zhodnocení vynaložili další 1 000 000 Kč.
V tomto případě paní Romana může do svého obchodního majetku pro účely podnikání zahrnout - buď celý svůj spoluvlastnický podíl na stavbě, nebo ani cihlu (nic). Nemůže vložit celou nemovitost - podíl bratra totiž není jejím majetkem. Ani nemůže vložit například jen jeden pokoj „ze svého podílu“, který využívá k podnikání - spoluvlastnické podíly jsou totiž v českých podmínkách zásadně tzv. ideální, čili vyjádřené pouhým podílem na celé věci (procentem) a nikoli reálné, kdy by sestře patřilo třeba jen přízemí a bratrovi zase 1. patro. Definice OM navíc hovoří o (celé) majetkové hodnotě poplatníka, tedy o „celé věci“, resp. o „celém“ podílu na věci.
Ocenění spoluvlastnického podílu na tomto hmotném majetku bude vycházet z § 29 odst. 1 písm. e) a § 29 odst. 5 ZDP. Což konkrétně znamená, že vstupní cena celé věci (rodinného domu) činí znalecké 3 000 000 Kč + 1 000 000 Kč za opravy a technická zhodnocení, protože mezi nabytím a vložením podílu na věci neuplynulo ještě 5 let. U každého ze spoluvlastníků je pak vstupní cenou jeho podílu na tomto hmotném majetku část vstupní ceny odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu. Vstupní cena 50 % podílu paní Romany je tedy 2 000 000 Kč.
Protože ale dům využívá pro podnikání pouze z 1/4, bude krátit daňovou účinnost odpisů vypočtených z její vstupní ceny také na 1/4, obdobně jako výdaje na opravu a pojištění této nemovitosti. Dodejme, že pokud by zůstavitel (otec) předmětný dům daňově odpisoval, musela by dědička -paní Romana - pokračovat v započatém daňovém odpisování otce, tedy beze změny vstupní ceny a metody odpisování [viz § 30 odst. 10 písm. a) ZDP].
Z hlediska těžiště našeho zájmu je přitom podstatné, že příjem paní Romany z případného prodeje jejího spoluvlastnického podílu na domě by byl považován za příjem z podnikání, a to bez ohledu na to, zda v něm bydlí a jak dlouho je již jeho spoluvlastnicí. Díky tomu by mohla jako související daňový výdaj uplatnit v souladu s § 24 odst. 2 písm. b) bodem 2 ZDP celou daňovou zůstatkovou cenu prodaného podílu. A nejen to. Jelikož zůstatkovou cenu jejího podílu na nemovitosti snižoval vždy celý roční odpis -i když daňově mohla uplatnit jen jeho část (1/4) - jak stanoví § 29 odst. 2 ZDP, tak může využít § 23 odst. 4 písm. e) ZDP. Díky tomu vyloučí ze základu daně příjmy z prodeje spoluvlastnického podílu ve výši úhrnu daňově neuplatněných 3/4 ročních odpisů.
Při prodeji nemovitosti, která je součástí OM a je daňově odepisovatelným hmotným majetkem
, tak prakticky poplatník může daňově uplatnit celou zůstatkovou cenu, případně vstupní cenu, jestliže s daňovými odpisy ještě nezapočal. Není přitom podstatné, zda se jedná o ziskový nebo ztrátový prodej, protože
i ztráta z takovéhoto prodeje bude daňově účinná
a sníží tak dílčí základ daně z podnikání podle § 7 ZDP, případně zvýší daňovou ztrátu uplatnitelnou v daném roce proti příjmům podle § 8§ 10 ZDP (viz § 5 odst. 3 ZDP), jinak jako odčitatelnou položku v dalších nejvýše pěti zdaňovacích obdobích v souladu s § 34 odst. 1 ZDP.
Příklad
Vyřazení stavby z OM prodejem
Živnostník vedoucí daňovou evidenci si nechal v roce 2009 postavit na úvěr výrobní halu za 10 000 000 Kč, kterou začal ihned daňově rovnoměrně odpisovat v 5. odpisové skupině. V létě roku 2012 ale musel tento hmotný majetek z finančních důvodů narychlo prodat, což se mu však podařilo již pouze za 6 000 000 Kč.
Daňové odpisy této stavby (hmotného majetku) vypadaly následovně:
*
Odpis za 1. rok 2009 = 1,4 % ze vstupní ceny = 0,014 x x 10 000 000 Kč = 140 000 Kč.
*
Odpis za 2. rok 2010 = 3,4 % ze vstupní ceny = 0,034 x x 10 000 000 Kč = 340 000 Kč.
*
Odpis za 3. rok 2011 = 3,4 % ze vstupní ceny = 0,034 x x 10 000 000 Kč = 340 000 Kč.
*
Odpis za 4. rok 2012 = z důvodu vyřazení hmotného majetku před koncem roku se v souladu s § 26 odst. 7 písm. a) bodem 1 ZDP uplatní jen polovina vypočteného ročního odpisu = 340 000 Kč / 2 = 170 000 Kč.
Takže daňová zůstatková cena výrobní haly (hmotného majetku) k datu jejího prodeje = Vstupní cena - Úhrn odpisů = = 10 000 000 Kč - 140 000 Kč - 340 000 Kč - 340 000 Kč -- 170 000 Kč = 9 010 000 Kč.
Z důvodu prodeje stavby - daňově odepisovatelného hmotného majetku - zahrne podnikatel jednorázově v roce 2012 do zdanitelných příjmů (§ 7 ZDP) celý příjem z prodeje 6 000 000 Kč, a do daňových výdajů celou její zůstatkovou cenu (9 010 000 Kč), což sníží jeho dílčí základ daně z podnikání (zvýší ztrátu) o 3 010 000 Kč.
Podstatně méně benevolentní je daňový zákon u
prodeje pozemku
(který není nikdy hmotným majetkem)
nebo hmotného majetku vyloučeného z daňového odpisování
podle § 27 ZDP (např. bezúplatně nabytá stavba, která byla předmětem daně darovací, ale od níž byla osvobozena - což se týká většiny darů mezi příbuznými a také darů lékařům nebo provozovatelům ZOO a zvířecích útulků). Je totiž nutno postupovat podle speciálního restriktivního ustanovení § 24 odst. 2 písm. t) ZDP. Daňovým výdajem (nákladem) je proto v těchto případech vstupní, resp. pořizovací cena daného majetku, a to
jen do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku
. Případné dílčí ziskové a ztrátové prodeje zde tedy ani
nelze daňově navzájem nijak kompenzovat
.
Příklad
Prodej neodpisovatelných majetků
Živnostník vedoucí daňovou evidenci před několika lety koupil a do svého obchodního majetku zahrnul pozemek A za 200 000 Kč a pozemek B za 300 000 Kč. Při pořízení (koupi) se jednalo o daňově neúčinné výdaje - bránil tomu § 25 odst. 1 písm. a) ZDP - přičemž pozemky nelze ani daňově odpisovat. V roce 2012 oba pozemky prodal, a to shodou okolností každý za á 250 000 Kč. Jaké bude daňové posouzení?
Pozemek A:
*
Příjem z prodeje 250 000 Kč představuje zdanitelný příjem.
*
Pořizovací cena 200 000 Kč je celá daňovým výdajem, protože je nižší než příjem z prodeje.
Pozemek B:
*
Příjem z prodeje 250 000 Kč představuje zdanitelný příjem.
*
Pořizovací cena 300 000 Kč je daňovým výdajem pouze do výše příjmů z prodeje, tedy jen 250 000 Kč, zbývajících 50 000 Kč (o kolik pořizovací cena převyšuje příjem z prodeje) není daňově uznatelných.
Dílčí základ daně z podnikání podle § 7 ZDP se tak živnostníkovi z důvodu prodeje obou pozemků zvýšil o 50 000 Kč (zisk z prodeje pozemku A), zatímco stejná daňově nevyužitá ztráta z prodeje B nenávratně propadá.
K podobné hospodářské situaci se vrátíme dále v části C), a jak uvidíme s jiným daňovým výsledkem.
Zákon v § 7 odst. 9 ZDP pamatuje také na v praxi poměrně častou situaci, kdy podnikají oba manželé a nemovitost v jejich společném jmění k podnikání využívají rovněž oba dva. Jde-li o nemovitost
ve společném jmění manželů
, která je využívána pro podnikání jedním nebo oběma manžely,
vkládá tuto věc – a to opět celou, nikoli jen polovinu! – do svého OM pouze jeden z manželů
. Pokud tento majetek je pro podnikání využíván také druhým z manželů, lze výdaje (náklady) související s touto nemovitostí, které připadají na její část využívanou pro podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost oběma manžely, rozdělit mezi oba manžele v poměru, v jakém ji využívají při této své činnosti. Což se týká zejména odpisů, oprav a údržby.
Pro naše účely je přitom podstatné, že
celý příjem z prodeje
takovéto nemovitosti ve společném jmění manželů je
zdaňován zásadně u toho z manželů, který měl nemovitost zahrnutou v obchodním majetku
. Tudíž dotyčný z manželů musí do svého dílčího základu daně z podnikání podle § 7 ZDP zahrnout jak celý příjem z prodeje, tak i celou daňovou zůstatkovou cenu prodané nemovitosti. Respektive, jde-li o pozemek nebo o hmotný majetek vyloučený z daňového odpisování, pak vstupní (pořizovací) cenu jen do výše příjmů z prodeje.
Jde tak o zcela
jiné daňové řešení oproti
rovněž běžnému případu
spolupráce jednoho z manželů s podnikáním toho druhého
(případně jiných osob v domácnosti). Tehdy se podle § 13 ZDP na spolupracující osobu rozdělují příjmy a výdaje dosažené za spolupráce manželů v dohodnutém poměru (s určitým omezením).
 
C) Ostatní zdanitelný příjem z prodeje nemovitosti
„Ostatní“ příjmy je přiléhavé označení, protože skutečně platí, že do této poslední páté kategorie druhu příjmů fyzických osob patří až příjmy, které nelze zařadit do žádné jiné ze čtyř předcházejících kategorií:
*
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 ZDP,
*
Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP,
*
Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP,
*
Příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP.
Výslovně to uvádí návětí § 10 odst. 1 ZDP, v němž si zvýrazníme stěžejní pasáže:
"Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud
nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména ...
"
Podmínka zvýšení majetku
je často v praxi sporná, protože když například prodáme chatu v aktuální tržní hodnotě 1 000 000 Kč, přesně za 1 000 000 Kč, tak se nedá
a priori
říci, že jsme si tímto obchodem nějak zvýšili majetek, pouze jsme změnili jeho formu z chaty na peníze. Přesto zřejmě ani na okamžik žádný správce daně nezaváhá a označí tento příjem za ostatní zdanitelný příjem podle § 10 ZDP (nejsou-li splněny podmínky pro jeho osvobození od daně a nejde-li o příjem z podnikání podle § 7 ZDP). Není mi známo, že by se doposud nějaká soudní autorita bližším výkladem tohoto termínu zabývala, ale jistě by bylo zajímavé sledovat argumenty hovořící pro „zvýšení majetku“. Zdánlivě nelogicky budou správci daně usilovat také o zdanění příjmu z prodeje zmíněné chaty, i kdybychom jí prodali pod její aktuální tržní hodnotou např. jen za 600 000 Kč. Třebaže evidentně
nedochází ke zvýšení majetku ale naopak k jeho snížení
(z hodnoty 1 000 000 Kč má poplatník rázem jen 600 000 Kč), patří podle naprosto převažujících výkladů i takovýto příjem do zdanitelných příjmů podle § 10 ZDP. Což obecně souvisí s dlouhodobým problémem absence definice základních pojmů, zejména „příjem“.
U ostatních zdanitelných příjmů podle § 10 ZDP - zcela obecně vzato - natrefíme na tři specifika:
*
Vůči zdanitelnému příjmu lze uplatnit
pouze výdaje na jeho dosažení
, ne už výdaje na zajištění či udržení příjmu, jako je tomu u příjmů z podnikání nebo z pronájmu. Což fakticky vylučuje např. odpisy a pojištění.
*
Daňová účinnost nebo neúčinnost jednotlivých výdajů se neřídí § 24 a 25 ZDP, ale speciálními pravidly § 10 odst. 57 ZDP, kde jsou vyjmenovány nejčastější výdaje uplatnitelné u jednotlivých typů příjmů.
*
Výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu lze daňově uplatnit pouze do výše úhrnu příjmů tohoto jednotlivého druhu plynoucích poplatníkovi v jednom zdaňovacím období (tj. v jednom kalendářním roce). Neboli
nelze daňově uplatnit ztrátu z jednotlivého druhu příjmu
, a to ani za celý dílčí základ daně podle § 10 ZDP. Ovšem v rámci jednotlivého druhu příjmu
lze kompenzovat dílčí ziskové a ztrátové transakce
.
Co se rozumí „jednotlivým druhem příjmu“ upřesňuje již vícekrát zmiňovaný výkladový Pokyn GFŘ č. D-6 v části k § 10 odst. 4 (dodejme, že byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 7/2011):
"Jednotlivým druhem příjmu se rozumí např. příjem z prodeje nemovitostí, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, příjem z příležitostných činností a příjem z příležitostného pronájmu movitých věcí, dále příjmy z převodu účasti na s.r.o. a další
druhy podle § 10 odst. 1 zákona
.
Pro stanovení toho, zda jsou výdaje na dosažení spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v § 10 odst. 1 zákona vyšší než příjem,
se posuzuje každý jednotlivý druh příjmů samostatně
.“
Příklad
Vyřazení neodpisovatelného majetku prodejem
Nyní se vrátíme k příkladu, kterým jsme završili předešlou část B) věnovanou podnikatelským příjmům. Připomeňme, že se jednalo o živnostníka vedoucího daňovou evidenci, který v roce 2012 prodal dva pozemky zahrnuté do svého OM, které před lety koupil za 200 000 Kč (A) a 300 000 Kč (B), a to každý za á 250 000 Kč.
Pokud by dotyčný podnikatel před prodejem pozemky nejprve vyřadil ze svého obchodního majetku - což by nepředstavovalo žádný daňově
relevantní
případ, nevznikal by přitom ani daňový výdaj ani zdanitelný příjem - pak by jejich prodej pro něj dopadl daňově příznivěji, než jsme si ukázali výše v rámci firemních příjmů.
Jednalo by se totiž o tzv. ostatní zdanitelný příjem podle § 10 ZDP, kde sice také není ztráta z prodeje daňově účinná, ale v rámci příjmů stejného druhu - v našem případě coby „příjmy z převodu vlastních nemovitostí“ - lze vzájemně kompenzovat dílčí ziskové a ztrátové prodeje. Takže by to dopadlo následovně: Pozemek A + pozemek B:
*
Příjem z prodeje = 250 000 Kč + 250 000 Kč = 500 000 Kč představuje zdanitelný ostatní příjem.
*
Pořizovací ceny 200 000 Kč + 300 000 Kč = 500 000 Kč jsou tentokrát v plném rozsahu daňovým výdajem, protože jejich úhrn nepřevyšuje celkový příjem z prodeje nemovitostí (jednoho druhu příjmů).
V tomto případě poplatník plně daňově využil celou pořizovací cenu obou pozemků, protože zde neplatí omezující ustanovení § 24 odst. 2 písm. t) ZDP, kdy se daňový výdaj každého z pozemků jednotlivě testoval výši příjmů z jeho individuálního prodeje. V důsledku tak živnostník nejenže snížil celkový základ daně z příjmů o 50 000 Kč - oproti variantě prodeje obou pozemků v rámci OM - ale navíc ušetří na pojistném z tohoto dílčího zisku, navíc z ostatních příjmů podle § 10 ZDP se pojistné na sociální ani zdravotní pojištění stejně neodvádí.
Poznámka: Připomeňme, že bez ohledu na dobu vlastnictví předmětných pozemků poplatník nemohl využít osvobození od daně, jelikož při vyřazení z OM je podmínkou pro osvobození, že k prodeji nemovitosti dojde až po 5 letech od tohoto vyřazení, tedy zásadně bez ohledu na dobu od nabytí [§ 4 odst. 1 písm. b) ZDP].
Poznamenejme, že u ostatních příjmů z prodeje nemovitostí neplatí žádný limit 20 000 Kč osvobození od daně, tento se týká jen příležitostných činností nebo pronájmu dle § 10 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) ZDP.
Další často opomíjená skutečnost se váže k zaměstnancům, resp. fyzickým osobám s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 ZDP, kterým například právě díky prodeji nemovitosti jednorázově sice vznikne předmět ostatních zdanitelných příjmů, ale z důvodu stejných (nebo vyšších) výdajů na jeho dosažení jim vychází nulový dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 ZDP. Zapomínají totiž, že
možnost nepodat přiznání k DPFO
(viz § 38g odst. 2 ZDP) a tedy jednoduše požádat zaměstnavatele o roční zúčtování sražených záloh na daň je podmíněna nikoli tím, že jejich zbývající dílčí základy daně (§ 7 až 10 ZDP) nepřesáhnou
limit 6 000 Kč za rok
, ale že tento limit
nepřesáhnou jejich zbývající zdanitelné příjmy
, což je něco docela jiného!
Příklad
Někdy i zaměstnanec musí podat přiznání
Paní Jana pracuje u firmy ABC, s. r. o., již řadu let a každý rok u ní pravidelně podepisuje prohlášení k dani, aby jí dotyčný zaměstnavatel mohl uplatňovat slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti. Jiné zdanitelné příjmy nemá, výjimkou však byl rok 2012, kdy prodala byt koupený před třemi lety pro dospívající dceru, která si ale s přítelem opatřila jiné bydlení. Tento příjem sice nesplnil podmínky pro osvobození od DPFO, ale s ohledem na pokles realitního trhu a s tím související propad cen paní Jana prodala byt za méně, než za kolik jej koupila. Takže správně došla k závěru, že její dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 ZDP je nulový.
Chybně si však už vyložila podmínku žádosti o roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2012 jako vždy zaměstnavatelem stanovenou v § 38k odst. 5 písm. a) ZDP, která zní: poplatník podepíše prohlášení o tom...
"že nepobíral v uplynulém zdaňovacím období kromě mzdy od jednoho plátce nebo postupně od více plátců včetně mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmito plátci v době, kdy pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci, příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, jiné příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob vyšší než 6 000 Kč..."
Paní Jana ke své škodě přehlédla rozdíl mezi „jiné příjmy vyšší než 6 000 Kč“ a „jiné dílčí základy daně vyšší než 6 000 Kč“. Takže třebaže svůj dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 ZDP stanovila správně jako nulový (výdaje stejné nebo vyšší než příjmy), tak pro účely žádosti o roční zúčtování záloh to vůbec nehraje roli, rozhodující totiž je, zda zdanitelné ostatní příjmy podle § 10 ZDP - tedy příjem z prodeje bytu - přesáhl limit 6 000 Kč. Což samozřejmě bylo splněno se značným přesahem. Takže poplatnice nenaplnila podmínky ročního zúčtování záloh a navíc byla povinna za rok 2012 podat přiznání k DPFO. Před případnou sankcí správce daně - pokutou za opožděné podání přiznání - jí tak neochrání tvrzení, že přece nulový dílčí základ daně podle § 10 ZDP nemohl nijak zvýšit její celkový základ daně a tudíž jí ani nemohl vzniknout daňový nedoplatek. Tato pokuta přitom činí minimálně 500 Kč, resp. 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení (po 5. dni prodlení), nejvýše však 5 % stanovené daně, viz § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
V § 10 odst. 5 ZDP najdeme některé z bezpečných výdajů, které lze u ostatních příjmů daňově uplatnit:
*
Výdajem je cena,
za kterou poplatník věc (právo) prokazatelně nabyl
, a jde-li o věc (právo) zděděnou či darovanou, cena zjištěná („obvyklá“) - podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - ke dni nabytí.
*
Jde-li o odpisovaný
hmotný majetek, který byl zahrnut do obchodního majetku
pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo sloužil k pronájmu, je výdajem
zůstatková cena
dle § 29 odst. 2
*
Jde-li o věc (právo) získanou směnou nebo výhrou, vychází se opět z ceny zjištěné dle oceňovacího zákona.
*
Výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na
technické zhodnocení, opravu a údržbu věci
, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka.
K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo zhodnotil, se ale nepřihlíží.
*
U příjmů z prodeje nemovitého majetku je výdajem
zaplacená daň z převodu nemovitostí
, i když je uhrazena v jiném roce než v tom, v němž plyne příjem z prodeje; a jedná-li se o nemovitost ve společném jmění manželů, není pro uplatnění daňového výdaje podstatné, který z nich daň z převodu uhradil.
Pokud by
příjmy z prodeje plynuly postupně ve více zdaňovacích obdobích
, zahrnovaly by se do dílčího základu daně § 10 za kalendářní rok, v němž byly dosaženy. Přitom související výdaje, které v těchto jednotlivých letech převyšují příjmy, lze daňově uplatnit v každém roce vždy jen do výše příjmu v tomto roce.
Ostatní příjmy plynoucí manželům ze společného jmění,
se zdaňují všechny jen u jednoho z nich
. Plynou-li ale z prodeje majetku, který byl zahrnut v obchodním majetku, tak se zdaňují
u toho z manželů, který měl takový majetek zahrnut v OM
. Při testování podmínek pro osvobození příjmu z prodeje majetku, který byl zahrnut v OM zemřelého manžela (manželky), se přitom nepřihlíží k testovací lhůtě uvedené v § 4 ZDP vztahující se k majetku zahrnutému v OM. Takže pokud podnikající manžel zemřel loni a pozůstalá manželka letos rozprodává nemovitosti, které měl zahrnuté do OM a vlastnili je přes 5 let, půjde o příjem osvobozený.