Otázky a odpovědi: Výdaj u prodeje darované nemovitosti

Vydáno: 5 minut čtení

Fyzická osoba prodává darovanou nemovitost. Darování rok 2019, prodej rok 2021. Prodej darované nemovitosti nesplňuje podmínky pro osvobození od daně z příjmu. Jako výdaj si lze uplatnit podle § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů cenu určenou podle zvláštního předpisu o oceňování majetku (odkaz na zákon o oceňování majetku ) ke dni nabytí. Finanční úřad sdělil, že je výdaj nutno doložit znaleckým posudkem. Znalec vyhotovil znalecký posudek na cenu administrativní (zjištěnou) s tím, že pro účely daní se používá pouze tato cena. S uvedeným se však neztotožňujeme. Podle našeho názoru není nutno mít pro určení výše výdaje znalecký posudek. Stačí pouze výpočet podle zákona o oceňování. Může ho v podstatě provést kdokoliv, kdo tímto způsobem umí cenu zjistit. Dále není podmínkou uvádět cenu administrativní. Lze použít cenu tržní (obvyklou). Prodávaná nemovitost se nachází v lukrativní lokalitě a její tržní a administrativní cena je značně odlišná. Administrativní cena se používala pro účely daně z nabytí (dani z převodu nemovitostí). V případě prodeje nemovitosti lze podle našeho názoru uplatnit cenu tržní (obvyklou). Dotaz tedy zní: Je nutno mít pro určení výše výdaje znalecký posudek? A lze využít cenu tržní, nebo je povinnost uvést cenu administrativní? A existuje nějaký předpis, na který je možno se v případě sporu s FÚ odkázat?

Otázky a odpovědi: Výdaj u prodeje darované nemovitosti
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď
Tazatel dostal nemovitou věc (dále jen „nemovitost“) darem, tedy aniž by ho to stálo jakýkoli výdaj, přičemž zřejmě splnil podmínky osvobození tohoto nepeněžitého příjmu (daru) – nejspíše od blízkého příbuzného – od daně z příjmů dle