Úprava pozemku

Vydáno: 3 minuty čtení
Úprava pozemku
Ing.
Martin
Děrgel
Společnost s r. o. podniká ve výrobní budově, k níž přiléhá nevelký pozemek. Budova i pozemek, které jsou vlastnictvím společnosti, jsou situovány v rušné městské zástavbě, a pozemek tudíž není možno nechat ležet ladem (přerostlá tráva, šíření bodláčí a kopřiv), i když pro něj společnost momentálně nemá žádné využití. Proto byl externí firmě zadán úkol úpravy pozemku do estetické formy s minimálními požadavky na následnou údržbu. Tato firma navrhuje zavezení pozemku ozdobným kamenivem a osázení solitérní ozdobné vegetace. Předběžný rozpočet úpravy je 100 000 Kč (50 000 Kč materiál + 50 000 Kč práce a doprava) bez DPH.
Jak postupovat z hlediska daně z příjmu právnických osob? Je možno považovat celou částku 100 000 Kč za jednorázový daňový výdaj? Nebo je nutno považovat úpravu za hmotný majetek a daňově ji odepisovat?
Související předpisy:
*
§ 24 odst. 1, § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
*
§ 72 až 76 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Bude se jednat o provozní daňově účinné výdaje (náklady). Jako investice (hmotný majetek) by byla posouzena tzv. technická rekultivace (což se ale vesměs týká pouze pozemků zasažených těžbou ve smyslu horního zákona) nebo tzv. pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky (ovocné sady, chmelnice a vinice v souladu s § 26 odst. 9 ZDP). Navezení kameniva na pozemek nepředstavuje žádné stavební dílo (nejde ani o tzv. plošnou stavbu, na rozdíl od zpevněných ploch typu zámkové dlažby, asfaltu, betonové mazaniny apod.) a okrasné keře ani nemohou být pěstitelskými celky ad výše.
Takže s. r. o. může v klidu zahrnout všechny dotazované úpravy svého pozemku - coby vesměs tzv. biologickou rekultivaci - do daňově účinných výloh. Není přitom
a priori
podstatné, že předmětný pozemek nijak aktivně nevyužívá pro dosažení, zajištění a udržení svých zdanitelných příjmů. Jedná se obecně o výlohy na údržbu a úpravy, případně opravy vlastního majetku, spadající mezi režijní výdaje.
A současně si může za standardních podmínek nárokovat odpočet DPH na vstupu z tohoto přijatého zdanitelného plnění - kde ale v souladu s § 72 až 76 zákona o DPH záleží na činnosti tohoto plátce, jak je ovšem běžné obecně u všech přijatých zdanitelných plnění. Protože se zde nejedná o reprezentaci ve smyslu § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, nebrání odpočtu DPH ani § 72 odst. 4 ZDPH.