Práva a povinnosti pojištěnců veřejného zdravotního pojištění po 1. 4. 2012

Vydáno: 12 minut čtení

Dnem 1. dubna 2012 nabyly účinnosti nové právní předpisy, které se významným způsobem dotýkají celé šíře oblasti zdravotního pojištění. Především se jedná o zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. , jakož i o související zákony č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách a zákon č. 374/2011 Sb. , o zdravotnické záchranné službě. Tyto předpisy jednak definují novou terminologii, jednak upravují organizaci zdravotnictví včetně nového vymezení práv a povinností pacientů a pojištěnců apod. Přijaté právní normy nastavují legislativní úroveň, která podstatně zvyšuje nároky na poskytovatele zdravotních služeb ve vztahu k pojištěncům-pacientům a současně deklaruje výrazné posílení práv pojištěnců, kteří jsou těchto služeb účastni, resp. je využívají.

Práva a povinnosti pojištěnců veřejného zdravotního pojištění po 1. 4. 2012
Ing.
Antonín
Daněk
Zákonem č. 369/2011 Sb. došlo s účinnosti od 1. 4. 2012 rovněž k novelizaci zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde konkrétně ustanovení § 11 a 12 nově specifikují práva a povinnosti pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, což bude v dalším textu podrobně rozebráno. V této souvislosti upozorňuji především na zcela nové podmínky pro změnu zdravotní pojišťovny, v zásadě již platné od 1. 12. 2011.
 
Práva pojištěnců veřejného zdravotního pojištění
Jedním ze základních práv občanů - pojištěnců českého systému veřejného zdravotního pojištění, daných zejména zákonem č. 48/1997 Sb., je právo na poskytování hrazených služeb v rozsahu a za podmínek, stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. Ze zdravotní