Přechod z fyzické osoby na s. r. o.

Vydáno: 5 minut čtení
Přechod z fyzické osoby na s. r. o.
JUDr.
Vlasta
Víghová
Fyzická osoba přechází na s. r. o. Jak smluvně vyřešit smlouvy zaměstnanců – musí dostat výpověď a být sepsána smlouva nová, nebo stačí dodatek? V případě smluv o dílo, které jsou například do roku 2013, je možné fakturovat stále jako fyzická osoba, a pak přefakturovat na s. r. o.?
Související předpisy:
*
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Domnívám se, že podnikatel-fyzická osoba bude muset nejprve rozhodnout, v jaké právní formě převede své podnikání z „fyzické osoby“ na společnost s ručením omezeným.
Pokud bude např. podnikatel-fyzická osoba postupovat tak, že převede smlouvou o prodeji podniku celý svůj podnik na novou společnost s ručením omezeným, uplatní se ustanovení § 476 a násl. obchodního zákoníku. V takovém případě přejdou v důsledku převodu podniku na společnost s ručením omezeným všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje (§ 477 obchodního zákoníku). Též práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům podniku přejdou z prodávajícího na kupujícího (§ 480 obchodního zákoníku), tj. nebude třeba uzavírat se zaměstnanci nové smlouvy.
Pokud ale bude „převod“ podnikání na společnost s ručením omezeným probíhat jinými formami (např. pouze tak, že společnost s ručeným omezeným kupní smlouvou nabude část dřívějšího majetku fyzické osoby a neformálně převezme dosavadní obchodní kontakty podnikající fyzické osoby), může vzniknout po právní stránce poněkud nepřehledná situace.
V těchto případech různé dodavatelsko-odběratelské smlouvy (včetně smluv o dílo) automaticky nepřecházejí na společnost s ručením omezeným a závazky z těchto smluv je obvykle třeba řešit individuálně. Může být vhodné pokusit se dohodnout s dotyčným smluvním partnerem na ukončení staré smlouvy uzavřené s fyzickou osobou a uzavření nové smlouvy se společností s ručením omezeným apod. Pro nalezení optimálního řešení by ale bylo třeba znát podstatně více informací o každém takovém smluvním vztahu. Ve vztahu k zaměstnancům je v těchto případech třeba vycházet s ustanovení § 338 a násl. zákoníku práce. Podle ustanovení § 338 odst. 2 zákoníku práce platí, že:
"Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele. Za úkoly nebo činnost zaměstnavatele se pro tyto účely považují zejména úkoly související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná činnost podle zvláštních právních předpisů, které právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti nebo na místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní důvod převodu a na to, zda dochází k převodu vlastnických práv, považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako zaměstnavatel (§ 7 až 10) pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu."
S ohledem na toto ustanovení lze odvozovat, že práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přejdou na společnost s ručením omezeným automaticky (tj. opět aniž by bylo třeba uzavírat se zaměstnanci nové smlouvy či dodatky) společně s převodem činnosti (úkolů) dřívějšího zaměstnavatele - fyzické osoby na nového zaměstnavatele -společnost s ručením omezeným, ať již k tomuto převodu dojde jakoukoliv právní formou.
Závěrem je třeba upozornit, že pokud podnikající fyzická osoba, která převádí své aktivity na společnost s ručeným omezeným, bude zastávat nějakou funkci v takové společnosti s ručením omezeným (obvykle funkci jednatele), může se často dostat do situace, kdy bude porušovat zákaz konkurence dle § 136 obchodního zákoníku (zejména tehdy, pokud bude se společností s ručením omezeným v nějakém obchodním vztahu, nebo pokud bude po určitou dobu vyvíjet ve stejném oboru podnikatelkou činnost podobnou podnikání společnosti s ručením omezeným).