Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka v úpadku a daňové řízení

Vydáno: 20 minut čtení

Poměrně zásadní otázkou, která ovlivňuje významně celý průběh insolvenčního řízení, je otázka dispozičních oprávnění k majetkové podstatě dlužníka v úpadku a s tím souvisejících aspektů správy daní. Nelze proto pominout skutečnost, že správce daně, který vede daňové řízení ohledně daňové povinnosti dlužníka v úpadku, by měl po celou dobu trvání insolvenčního řízení jednat s tou osobou, která má dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka v úpadku. Jakékoli opomenutí či nedocenění této otázky v návaznosti na samotný průběh insolvenčního řízení pak může mít nedozírné následky na samotnou efektivitu správy daní u tohoto typu daňových subjektů a může pochopitelně nejen samotnému správci daně, který vede daňové řízení, ale i celé řadě dalších subjektů, zkomplikovat zásadním způsobem správu a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení.

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka v úpadku a daňové řízení
Mgr.
Petr
Taranda
 
K dispozičním oprávněním obecně
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“), ve svém § 229 odst. 3 v závislosti na průběhu insolvenčního řízení, způsobech řešení úpadku a vlastnictví majetku náležejícího do majetkové podstaty stanoví, kdo je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními, popř. komu přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně části těchto oprávnění. Pojem „nakládání s majetkovou podstatou“ je blíže rozveden v § 228 IZ, přičemž se jedná o
dispozitivní
výčet. Pokud jde o majetkovou podstatu, chápeme pod tímto pojmem ty majetkové hodnoty, které byly zapsány do majetkové podstaty postupem dle § 217 a násl. IZ. K provedení tohoto soupisu je zavázán insolvenční správce, který jej soustavně doplňuje v celém průběhu insolvenčního řízení dle pokynů insolvenčního soudu a za úzké součinnosti věřitelského výboru. Soupis, příp. jeho doplnění se zveřejňuje dle § 222 IZ v insolvenčním rejstříku. Rozsah majetkové podstaty, která má být osobou s dispozičním oprávněním spravována v průběhu insolvenčního řízení, se liší podle toho, zda insolvenční návrh podal dlužník nebo věřitel, jak ostatně zákonodárce poznamenává i v ustanovení § 205 odst. 1 a 2 IZ (1).
Není-li v IZ stanoveno jinak, je dle § 229 odst. 3 citovaného zákona osobou s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě dlužníka v úpadku:
a)
V době do vydání rozhodnutí o úpadku dlužník. IZ ve svém § 111 stanovil určitá omezení pro nakládání s majetkovou podstatou. Díky tomu pak platí, že právní úkon, který dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsled