Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka v úpadku a daňové řízení

Vydáno: 20 minut čtení

Poměrně zásadní otázkou, která ovlivňuje významně celý průběh insolvenčního řízení, je otázka dispozičních oprávnění k majetkové podstatě dlužníka v úpadku a s tím souvisejících aspektů správy daní. Nelze proto pominout skutečnost, že správce daně, který vede daňové řízení ohledně daňové povinnosti dlužníka v úpadku, by měl po celou dobu trvání insolvenčního řízení jednat s tou osobou, která má dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka v úpadku. Jakékoli opomenutí či nedocenění této otázky v návaznosti na samotný průběh insolvenčního řízení pak může mít nedozírné následky na samotnou efektivitu správy daní u tohoto typu daňových subjektů a může pochopitelně nejen samotnému správci daně, který vede daňové řízení, ale i celé řadě dalších subjektů, zkomplikovat zásadním způsobem správu a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení.

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka v úpadku a daňové řízení
Mgr.
Petr
Taranda
 
K dispozičním oprávněním obecně
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“), ve svém § 229 odst. 3 v závislosti na průběhu insolvenčního řízení, způsobech řešení úpadku a vlastnictví majetku náležejícího do majetkové podstaty stanoví, kdo je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními, popř. komu přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně části těchto oprávnění. Pojem „nakládání s majetkovou podstatou“ je blíže rozveden v § 228 IZ, přičemž se jedná o
dispozitivní
výčet. Pokud jde o majetkovou podstatu, chápeme pod tímto pojmem ty majetkové hodnoty, které byly zapsány do majetkové podstaty postupem dle § 217 a násl. IZ. K provedení tohoto soupisu je zavázán insolvenční správce, který jej soustavně doplňuje v celém průběhu insolvenčního řízení dle pokynů insolvenčního soudu a za úzké součinnosti věřitelského výboru. Soupis, příp. jeho doplnění se zveřejňuje dle § 222 IZ v insolvenčním rejstříku. Rozsah majetkové podstaty, která má být osobou s dispozičním oprávněním spravována v průběhu insolvenčního řízení, se liší podle toho, zda insolvenční návrh podal dlužník nebo věřitel, jak ostatně zákonodárce poznamenává i v ustanovení § 205 odst. 1 a 2 IZ (1).
Není-li v IZ stanoveno jinak, je dle § 229 odst. 3 citovaného zákona osobou s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě dlužníka v úpadku:
a)
V době do vydání rozhodnutí o úpadku dlužník. IZ ve svém § 111 stanovil určitá omezení pro nakládání s majetkovou podstatou. Díky tomu pak platí, že právní úkon, který dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, je vůči věřitelům neúčinný ze zákona (viz § 111 odst. 3 IZ). Na základě toho poté plnění z neúčinného právního úkonu dle ustanovení § 111 odst. 3 IZ zahrne insolvenční správce do soupisu majetkové podstaty, aniž by se této neúčinnosti musel (měl) dovolávat odpůrčí žalobou. Proti soupisu se lze pak bránit jen vylučovací žalobou (2). Svým způsobem se tak ustanovení § 111 IZ podobá dříve známému ustanovení § 15 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen „ZKV“). Pokud insolvenční soud nerozhodne jinak (např. podle § 122 IZ o ustanovení předběžného správce), je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, mělo-li by dojít k podstatné změně ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Důležitá je i otázka plnění peněžitých závazků vzniklých před zahájením insolvenčního řízení, ohledně nichž platí, že je dlužník oprávněn je plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených v IZ.
b)
V době od prohlášení konkursu je osobou s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě insolvenční správce [viz § 229 odst. 3 písm. b) IZ], který dle § 246 odst. 1 IZ mimo jiné rovněž i zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností. Určitou výjimku z dispozičních oprávnění insolvenčního správce ve vztahu k sepsanému majetku představuje toliko zákaz jeho zpeněžení podle § 225 IZ po dobu vedení vylučovací žaloby (nutno též v daném kontextu upozornit i na výjimku dle IZ při prodeji po rozhodnutí soudu prvního stupně), a zákaz prodeje sepsaného majetku do vyřešení otázky návrhu dlužníka podle ustanovení § 226 IZ.
c)
V době od povolení reorganizace má dlužník dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dle ustanovení § 229 odst. 3 písm. c) IZ a § 330 IZ od zveřejnění rozhodnutí insolvenčního soudu o povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku. Nutno připomenout, že od právní moci rozhodnutí o povolení reorganizace se ruší omezení, která vyplývala z IZ nebo z jiných rozhodnutí insolvenčního soudu (např. předběžných opatření vydaných dle § 113 IZ). Má-li dojít k omezení dlužníkových dispozičních oprávnění k majetkové podstatě po povolení reorganizace, popř. má-li mu být tato dispozice zakázána, musí o tom být vydáno samostatné rozhodnutí v době po právní moci rozhodnutí o povolení reorganizace (viz § 332 IZ) a dispoziční oprávnění přechází na insolvenčního správce. Třeba zdůraznit, že od účinnosti reorganizačního plánu může být dlužník omezen již pouze opatřeními, která budou uvedena ve schváleném a účinném reorganizačním plánu, jak ostatně plyne i z ustanovení § 353 odst. 1 IZ. Ostatní omezení, ke kterým dosud došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu, účinností reorganizačního plánu zanikají.
d)
V době od povolení oddlužení je třeba i s přihlédnutím k ustanovení § 229 odst. 3 písm. d) IZ rozlišovat, zda věřitelé rozhodnou o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty anebo plněním splátkového kalendáře. Schválí-li soud oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, dispoziční oprávnění k souhrnu dlužníkova majetku jsou od právní moci tohoto rozhodnutí rozdělena mezi dva subjekty - a to mezi insolvenčního správce, pokud jde o majetek náležející do majetkové podstaty - dle stavu ke dni vydání rozhodnutí o schválení oddlužení - viz § 406 a § 408 IZ a dlužníka, pokud jde o majetek získaný dlužníkem po schválení oddlužení - viz § 408 IZ. Bude-li naopak oddlužení realizováno formou plněním splátkového kalendáře, má dlužník od schválení oddlužení dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení. S těmito příjmy je poté dlužník povinen naložit způsobem, který vyplývá z rozhodnutí o schválení oddlužení. Zaměříme-li se na dispoziční oprávnění k majetku náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, pak tato oprávnění má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení dlužník. Tato zásada však neplatí za situace, kdy jde o majetek, který slouží k zajištění. Takovýto majetek totiž zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.
Kdo je osobou s dispozičními oprávněními v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku?
V souvislosti s výše uvedeným nutno ještě poznamenat, že IZ neuvádí, kdo je osobou s dispozičním oprávněním v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Na tento nedostatek reagovala expertní skupina pro insolvenční právo a přijala „Výkladové stanovisko č. 1“, které bylo zveřejněno na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (3). Expertní skupina přitom dospěla k závěru, že nestanoví-li IZ jinak (předběžným opatřením, rozhodnutím o úpadku), je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními dlužník i v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.
"Přichází-li v úvahu vedle konkursu řešit dlužníkův úpadek oddlužením či reorganizací, soud v případech, kdy jsou splněny podmínky uvedené ve druhém či třetím odstavci § 148 IZ (popř. podal-li dlužník vedle svého insolvenčního návrhu pro hrozící úpadek i řádný a včasný návrh na povolení reorganizace dle prvé věty § 318 odst. 1 IZ), spolu s rozhodnutím o zjištění úpadku rozhodne též o jeho řešení oddlužením či reorganizací. Pouze je-li jiné řešení (oddlužením či reorganizací) vyloučeno, může soud rozhodnutí o úpadku spojit s rozhodnutím o jeho řešení konkursem, jinak o způsobu řešení rozhodne později, za podmínek vymezených v § 149 IZ (4)."
Z dříve citovaného judikátu je proto více než zřejmé, kdy a za jakých podmínek může insolvenční soud spolu s rozhodnutím o úpadku rozhodnout i o způsobu jeho řešení. Z hlediska dispozičních oprávnění je z pohledu celkové koncepce českého úpadkového práva nejvýznamnější a svým rozsahem i nejcitelnější přechod dispozičních oprávnění z dlužníka na insolvenčního správce, což se nejčastěji spojuje právě se situací, kdy je na majetek dlužníka prohlášen insolvenčním soudem konkurs. Insolvenční správce je navíc natolik klíčovou postavou insolvenčního řízení, že od rozhodnutí o úpadku nemůže toto řízení probíhat bez něj a jakmile svou funkci nemůže vykonávat, musí být nahrazen jiným správcem (5).
 
Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě po prohlášení konkursu
S prohlášením konkursu na majetek dlužníka je spojena celá řada účinků, z nichž mnohé se pojí k nakládání s majetkovou podstatou dlužníka. Podle § 246 odst. 1 IZ platí, že
"prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou."
Kromě jiného tedy insolvenční správce v souvislosti s těmito právy a povinnostmi, která na něho prohlášením konkursu přechází, zajišťuje i vedení účetnictví a plnění daňových povinností – ovšem pouze tehdy, jestliže souvisejí s majetkovou podstatou.
K problematice postavení konkursního správce - nyní insolvenčního správce se již dostatečně vyjádřila v minulosti jak
judikatura
Ústavního soudu, tak i následná
judikatura
Nejvyššího správního soudu. To, co bylo v daném kontextu již publikováno, platí v podstatě v mnohém i pro současnou pozici insolvenčního správce při zajišťování plnění povinností uložených daňovými předpisy dlužníkovi v úpadku. Nositelem daňové povinnosti zůstává bez ohledu na zjištěný úpadek a přechod dispozičních oprávnění k majetkové podstatě z dlužníka na insolvenčního správce dlužník. Ztrátou dispozičních oprávnění totiž dlužník neztrácí svou subjektivitu ani způsobilost k právním úkonům (6), jak je konstatováno v ustanovení § 245 odst. 3 IZ a tím pádem nedochází ani k přenosu daňové povinnosti z dlužníka na jinou osobu, např. insolvenčního správce, pomineme-li navíc ten fakt, že s takovouto koncepcí ani žádný daňový zákon nepočítá. Nejvyšší soud navíc v dané souvislosti zastává názor, že
"jednání, jímž správce konkursní podstaty
(poznámka autora: nyní insolvenční správce)
jako osoba s dispozičním oprávněním k majetku konkursní podstaty hradí dlužníkovu věřiteli částku určenou k výplatě vykonatelným rozvrhovým usnesením, je plněním dluhu dlužníkem (úpadcem) ve smyslu ustanovení § 559 obč. zák. nebo § 324 odst. 1 obč. zák."
, jelikož správce konkursní podstaty žádnou vlastní povinnost k takové úhradě vůči věřiteli nemá (7).
Vezmeme-li tedy v úvahu takto koncipované závěry, je z hlediska efektivní součinnosti správce daně s insolvenčním správcem podstatné zejména to, aby při vyžadování této součinnosti bylo po insolvenčním správci vyžadováno plnění jen té daňové povinnosti, která souvisí s nakládáním s majetkovou podstatou dlužníka v úpadku, se kterou insolvenční správce nakládá a kterou současně s tím i spravuje dle parametrů obsažených v § 228 a 230 IZ. Bude-li správce daně vyžadovat zajištění splnění daňové povinnosti od insolvenčního správce, která však nikterak nesouvisí s jím spravovanou majetkovou podstatou dlužníka, je celkem pravděpodobné, že takováto součinnost ze strany insolvenčního správce nebude poskytnuta. Z toho důvodu je pro správce daně velmi praktické, aby se v celém průběhu insolvenčního řízení vždy řádně seznámil prostřednictvím insolvenčního rejstříku s aktuálním rozsahem soupisu majetkové podstaty dle § 217 a násl. IZ.
 
Neúčinnost právních úkonů v průběhu insolvenčního řízení a plnění daňové povinnosti
Praktický význam výše uvedených závěrů lze promítnout do konkrétní situace, kdy např. na základě neúčinného právního úkonu podle § 111 odst. 3 IZ zahrne insolvenční správce plnění z tohoto neúčinného právního úkonu do soupisu majetkové podstaty, aniž by se této neúčinnosti musel dovolávat odpůrčí žalobou. Bude-li součástí tohoto soupisu např. i nemovitost dlužníka, která byla v rozporu s účinky spojenými se zahájením insolvenčního řízení v inkriminovaném čase převedena na osobu odlišnou od dlužníka v úpadku, vzniká ihned problém, kdo by měl v návaznosti na tento stav, kdy insolvenční správce pojal tuto nemovitost do soupisu majetkové podstaty, ač vlastnictví nemovitosti a tedy i určení, kdo je poplatníkem daně z nemovitostí, není tímto aktem nikterak dotčeno, zajistit plnění povinností uložených daňovými předpisy, jak to ostatně IZ ukládá ve svém § 246 odst. 1 IZ. Na takto jasně položenou otázku odpověděl Nejvyšší správní soud zcela jasně tak, že z hlediska zajištění plnění daňových povinností je rozhodující fakt, kdo má nemovitost sepsánu v majetkové podstatě a dále je též v daném kontextu rozhodující okamžik, kdy byly tyto nemovitosti sepsány do konkursní
(poznámka autora: nyní majetkové)
podstaty (8). Při respektování závěrů Nejvyššího správního soudu poté platí, že takto v soupisu majetku sepsaná nemovitost, respektive samotné plnění daňové povinnosti vyplývající v kontextu s takto provedeným soupisem, zajišťuje po celou dobu, kdy tvoří tato nemovitost majetkovou podstatu dlužníka, insolvenční (dříve konkursní) správce.
K problematice nakládání s majetkem třetí osoby odlišné od dlužníka v úpadku sepsaným do majetkové (dříve konkursní) podstaty se již dříve zaobíral Nejvyšší soud, přičemž ve svém poměrně nedávném rozhodnutí mapujícím ještě tuto problematiku ve vztahu k ZKV konstatoval, že:
"z ust. § 18 odst. 3 a § 27 odst. 5 ZKV plyne, že zařazením věci ve vlastnictví třetí osoby (poznámka autora: osoby odlišné od úpadce) do soupisu konkursní (nyní majetkové) podstaty přechází oprávnění s ní nakládat, jež svědčí vlastníku, na správce konkursní podstaty. Sama o sobě však tato ustanovení žádná další (zvláštní) oprávnění správce podstaty ve vztahu k nakládání se sepsanou věcí nepostulují a správci konkursní podstaty tudíž nedávají více práv než má vlastník. Promítnuto do poměrů projednávané věci to znamená, že správkyně měla v důsledku soupisu pronajatých nemovitostí právo nájemní smlouvu vypovědět zásadně pouze tehdy, jestliže takové právo svědčilo vlastníkům těchto nemovitostí, případně tehdy, plynulo-li takové právo výlučně správkyni z některého zákonného ustanovení (zejména z některého ustanovení ZKV)"
(9).
Tento
judikát
má pochopitelně svou vypovídací hodnotu i ve vztahu k řízením, která jsou již prováděna v režimu IZ. Oprávnění k tomu, aby insolvenční správce mohl nakládat s určitou věcí třetí osoby, která je ve vlastnictví osoby odlišné od dlužníka v úpadku, proto správce získává v okamžiku, kdy takovouto věc pojme do soupisu. S touto eventualitou ostatně počítá i ustanovení § 205 odst. 4 IZ, zejména v souvislosti s plněním z neúčinných právních úkonů. Pro účely zpeněžení majetkové podstaty dlužníka v úpadku se na takový majetek pohlíží jako na majetek dlužníka.
Představa, že by insolvenční správce zajišťoval např. plnění daňových povinností ve vztahu k majetku, který nesepsal z různých důvodů do majetkové podstaty, je předem lichá, pomineme-li tu možnost, že správce nechce při správě majetkové podstaty postupovat s odbornou péčí, jak jej ostatně zavazuje zákonodárce např. v ustanovení § 36 IZ. Došlo-li by i přes to k situaci, kdy by např. insolvenční správce nakládal s majetkem ve vlastnictví třetí osoby, aniž by tento majetek před tím sepsal do majetkové podstaty, popř. by snad i dokonce takovýto majetek zpeněžil, jednalo by se o absolutně neplatný právní úkon dle § 39 občanského zákoníku. Nesepsáním do majetkové podstaty totiž správce postrádá titul k takovémuto jednání a nutno dodat, že ani pozdější sepsání, např. ke dni, kdy nastanou věcně-právní účinky kupní smlouvy, kterou jsou nemovitosti zcizeny, na tomto závěru nemůže zhola nic změnit (10). Není třeba ani zdůrazňovat, že účinky spojené s neodbornou správou majetkové podstaty, včetně neoprávněného nakládání s věcí ve vlastnictví třetí osoby odlišné od dlužníka v úpadku, by se musely celkem logicky odrazit i v daňové problematice a vztazích s touto problematikou související, např. v souvislosti se zdaněním příjmů ze zpeněžení majetkové podstaty s využitím definice obsažené v § 283 IZ, kde absolutní neplatnost shora uvedeného úkonu insolvenčního správce by zřejmě způsobila to, že příjem dosažený ze zpeněžení této nemovitosti by byl najednou přinejmenším diskutabilní - navíc v důsledku závažného pochybení insolvenčního správce.
 
Přechod dispozičních oprávnění k majetkové podstatě a jeho vyjádření v daňovém řádu
Význam přechodu dispozičních oprávnění k majetkové podstatě dlužníka v úpadku podtrhuje i ta skutečnost, že zákonodárce v ustanovení § 244 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost, aby v případě, že dojde po účinnosti rozhodnutí o úpadku k přechodu oprávnění nakládat s majetkovou podstatou z insolvenčního správce na daňový subjekt nebo opačně, ten, kdo dosud byl oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, podal ke dni přechodu řádné daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou dosud nebylo podáno. Jak v daném kontextu uvádí akademický komentář,
"k přechodu oprávnění nakládat s majetkovou podstatou může dojít nejen při rozhodnutí o úpadku, bylo-li toto rozhodnutí spojeno s rozhodnutím o prohlášení konkursu (viz shora komentář pod bodem 5), ale též v jeho průběhu. Např. samostatným rozhodnutím dle § 149 IZ bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem nebo insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurs (§ 363 téhož zákona). Ten, kdo byl dosud oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, je povinen v takovém případě zpracovat řádné daňové tvrzení, a to za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou nebylo dosud podáno"
(11). Zaměříme-li se fakticky toliko na samotný text příslušného ustanovení, nelze nic jiného, než těmto závěrům přisvědčit. Ani důvodová zpráva příliš mnoho k původním pohnutkám normotvůrce i zákonodárce při tvorbě tohoto ustanovení daňového řádu nevypovídá a tak snad jediným němým svědkem původních snah normotvůrců při koncipování tohoto ustanovení ještě do zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“), kde bylo obsaženo v § 40b odst. 6, může napovědět zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zejména z jeho ustanovení § 17, kde je též řešena problematika uzavírání účetních knih, by se dalo dovozovat, že původním záměrem normotvůrce mohlo být při koncipování výše uvedeného ustanovení ZSDP a nyní daňového řádu postihnout zejména tu situaci, kdy dochází k přeměně reorganizace v konkurs a v návaznosti na to i k přechodu dispozičních oprávnění z dlužníka na insolvenčního správce, což má z hlediska ochrany majetku dlužníka i zájmů jeho věřitelů svůj význam, nicméně v duchu hesla „člověk míní, praxe mění“ došlo nakonec k zakotvení tohoto výkladu, který však v konečném důsledku ke snížení zbytečné administrativy i v průběhu insolvenčního řízení nikterak nepřispívá.
To však nic nemění na skutečnosti, že náležitou pozornost tomu, aby jednal v rámci daňového řízení vedeného u daňového subjektu v úpadku vždy s osobou, která má dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka v úpadku, musí správce daně věnovat po celou dobu trvání insolvenčního řízení.
 
Namísto závěru
Jak vyplývá z již uvedeného, nelze problémy související s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě nikterak podceňovat, natožpak přehlížet. Je dosud otevřenou otázkou, zda samotná praxe neotevře ještě další várku problémů nalepených na dosavadní zkušenosti z aplikační praxe. Každý účastník insolvenčního řízení - správce daně nevyjímaje - by však už dnes měl celkem dobře vědět, že pravomoci insolvenčního správce nejsou neomezené a jsou vždy odvislé od správy majetkové podstaty dlužníka v úpadku. Včasné pochopení těchto zákonitostí pak zbavuje mnohé subjekty zbytečných starostí a předchází vzniku nedorozumění v průběhu insolvenčního řízení.
Odkazy:
1)
k tomu srov. Baxa, Dráb, Kaniová, Lavický, Schillerová, Šimek, Žižková: Daňový řád, komentář II. díl, Wolters Kluwer 2011, str. 1414
2)
viz např. závěry z rozhodnutí sp.zn. KSPH 38 INS 3926/2009, 2 VSPH 90/2011
3)
http://insolvencni-zakon.justice.cz/insolvencni-spravciodbornaverejnost/vykladova-stanoviska.html
4)
viz z rozhodnutí sp.zn. KSCB 26 INS 2109/2008, 1 VSPH 310/2008-B
5)
Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 5. aktualizované vydání, Linde Praha a.s., 2008, str. 638
6)
Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 5. aktualizované vydání, Linde Praha a.s. 2008, str. 655
7)
viz z rozhodnutí sp.zn. 29 Cdo 4387/2010 v plném znění na www.nsoud.cz
8)
viz z rozhodnutí sp.zn. 8 Afs 33/2007-53 v plném znění na www.nssoud.cz
9)
viz z rozhodnutí sp.zn. 29 Cdo 3153/2008 v plném znění na www.nsoud.cz
10)
blíže viz závěry v rozhodnutí sp.zn. 29 Cdo 939/2008 v plném znění na www.nsoud.cz
11)
citace z Baxa, Dráb, Kaniová, Lavický, Schillerová, Šimek, Žižková: Daňový řád, komentář II. díl, Wolters Kluwer 2011, str. 1427