Procesní pravidla pro podávání dodatečných přiznání a jejich aplikace na dani z příjmů fyzických osob

Vydáno: 15 minut čtení

Obecná ustanovení o povinnostech a zároveň i možnostech podávání dodatečných daňových přiznání obsahuje daňový řád v Hlavě IV nazvané Nalézací řízení. Jedná se konkrétně o řízení doměřovací, které se vede za účelem stanovení změny poslední známé daně a může být zahájeno buď z úřední povinnosti, nebo z podnětu daňového subjektu, a to nejčastěji podáním dodatečného daňového přiznání. A právě důvody a podmínky pro podávání dodatečných daňových přiznání se zaměřením na praktické příklady, jsou předmětem tohoto článku.

Procesní pravidla pro podávání dodatečných přiznání a jejich aplikace na dani z příjmů fyzických osob
PhDr.
Jitka
Fučíková
Dodatečné daňové přiznání je institut umožňující daňovému subjektu v případě zjištění, že poslední známá daň byla stanovena v nesprávné výši, tuto chybu napravit, a to po celou dobu běhu prekluzivní lhůty pro stanovení daně (viz § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, dále jen „DŘ“). Procesní pravidla pro podávání dodatečných daňových přiznání nalezneme v daňovém řádu v ustanovení § 141, s některými dílčími omezeními se však můžeme setkat i v hmotně právních předpisech, zvláště pak v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).
 
Povinnost podat dodatečné daňové přiznání
Zákonné ustanovení § 141 odst. 1 DŘ, ve kterém jsou stanovena základní pravidla pro povinnost podávat dodatečná daňová přiznání, zní:
"Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Tato povinnost trvá, pokud běží lhůta pro stanovení daně. Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani."
Na daň ve výše uvedeném textu je třeba nahlížet jako na legislativní zkratku, která vedle daně samotné, zahrnuje i daňovou ztrátu a daňový odpočet (viz