Poměrná část kupní ceny za malotraktor do nákladů dle § 9

Vydáno: 3 minuty čtení
Poměrná část kupní ceny za malotraktor do nákladů dle § 9
Ing.
Barbora
Krížová
Fyzická osoba má příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP, vede daňovou evidenci, není plátce DPH. V roce 2011 si jako soukromá osoba, nikoliv osoba podnikající, koupila starší malotraktor, zejména na sekání trávy za cenu 89 000 Kč. Může 1/4 z této kupní ceny zahrnout do nákladů z příjmů z pronájmu, kde uplatňuje skutečné výdaje, protože jej i zde používá při různých terénních úpravách?
Související předpisy:
*
§ 9 odst. 6, § 24 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 2 písm. a), odst. 5, § 28 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z příjmů“).
Poplatníci, mající příjmy z pronájmu si můžou uplatňovat výdaje procentem z příjmů nebo si můžou uplatňovat výdaje skutečně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení podle § 24 zákona o daních z příjmů. Mezi výdaje dle tohoto ustanovení zákona jsou zařazeny i daňové odpisy hmotného majetku. Malotraktor se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč je, pro účely daní z příjmů, považován za hmotný majetek odpisovaný. Není tedy možné zahrnout jeho pořizovací cenu přímo do daňově uznaných výdajů. Za určitých podmínek je ale možné zahrnout do výdajů daňové odpisy tohoto majetku. Podmínkou je, že malotraktor byl uveden do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Další podmínkou je, že majetek odpisuje jeho vlastník (což bude v tomto případě splněno). Aby mohlo být odepisování malotraktoru daňově účinně zahájeno, je potřeba jeho zaevidování v daňové evidenci. Protože byl malotraktor pořízen v roce 2011, fyzická osoba zahájí v tom samém roce jeho odpisování z pořizovací ceny, tj. z kupní ceny včetně nákladů souvisejících s pořízením (dopravné, montáž, provize). Malotraktor je zařazen do druhé odpisové skupiny, odpisy si může fyzická osoba uplatnit rovnoměrné nebo zrychlené. Daňově uplatnit je ale možné jenom poměrnou část odpisů, dle poměru užívání stroje k soukromým účelům a k účelům pronájmu. Způsob, jak se stanoví poměrná část odpisů, zákon neupravuje. Je potřeba ji stanovit dle vlastního - vhodně zvoleného kritéria, které závisí od více okolností. Upozorňuji, že důkazové břemeno vždy nese poplatník. Závěrem bych ještě doporučila, pro větší právní jistotu, zařadit úpravy terénu mezi povinností pronajímatele upravené v nájemní smlouvě.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů