Fyzická, resp. právnická osoba - pronájem automobilu, výdaje paušálem

Vydáno: 2 minuty čtení
Fyzická, resp. právnická osoba – pronájem automobilu, výdaje paušálem
Ing.
Jiří
Vychopeň
Fyzická osoba má v majetku zahrnutý automobil, který používá i pro soukromé jízdy, výdaje na tento automobil uplatňuje paušálem 4 000 Kč/měsíc. Pokud tento automobil pronajme právnické osobě, může právnická osoba fakturu od fyzické osoby za nájem automobilu zahrnout do daňových nákladů? Fyzická osoba je současně jednatelem s. r. o., která využívá automobil.
Související předpisy:
*
§ 24 odst. 2 písm. h), písm. zt), § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o daních z příjmů“).
U s. r. o. bude nájemné za automobil daňově uznatelným nákladem. Jelikož z dotazu vyplývá, že pronajímatel a nájemce jsou spojenými osobami ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů, bude třeba nájemné za automobil stanovit v souladu s uvedeným ustanovením (tj. v obvyklé výši).
Za kalendářní měsíce, ve kterých bude automobil pronajímán právnické osobě, nebude fyzická osoba moci uplatňovat paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč za měsíc, jelikož podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů lze tento paušální výdaj uplatnit pouze za ty kalendářní měsíce zdaňovacího období, ve kterých poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů
a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě
. Z ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních ale také vyplývá, že paušální výdaj na dopravu je možno uplatňovat i u silničního motorového vozidla v nájmu. Pokud tedy bude najaté vozidlo užíváno nájemcem (v daném případě s. r. o.) výhradně pro podnikatelskou činnost, může nájemce po dobu nájmu tohoto vozidla uplatňovat namísto skutečných nákladů na dopravu (PHM a parkovné) paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč měsíčně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů