Problematika registrace občanského sdružení u správce daně

Vydáno: 18 minut čtení

Hospodářsko-právní forma občanského sdružení je mezi „neziskovými“ poplatníky daně z příjmů právnických osob početně naprosto dominantní. Kdy a za jakých podmínek musí občanské sdružení podat jako poplatník daně z příjmů přiznání k dani z příjmů právnických osob, je již obecně známo. Méně známá je skutečnost, jaké podmínky musí být naplněny pro registraci občanského sdružení jako daňového subjektu. Při zjišťování, za jakých okolností a kdy má občanské sdružení povinnost podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně, je nezbytné zabývat se nejprve nedaňovou stránkou dané problematiky.

Problematika registrace občanského sdružení u správce daně
Ing.
Ladislav
Pavlík
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sdružování“), je právní normou upravující podmínky pro výkon sdružovacího práva ve smyslu čl. 20 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Dle citovaného zákona lze zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen „občanské sdružení“) a sdružovat se v nich. Občanská sdružení jsou tak právnickými osobami, jejichž členy mohou být fyzické i právnické osoby.
Ze zákona o sdružování je zřejmé, že právnické osoby vznikající ve vazbě na dotčenou právní normu nejsou zcela konzistentní veličinou.
Část občanských sdružení vzniká:
*
na tzv. evidenčním principu
, kdy právnická osoba vzniká dnem následujícím poté, kdy byl Ministerstvu vnitra (dále jen „MVČR“) doručen návrh na jejich evidenci (např. odborové organizace a organizace zaměstnavatelů),
*
tzv. registrací, která se uplatňuje u zbývající části občanských sdružení upravených zákonem o sdružování. V tomto případě je vznik právnické osoby vázán na den registrace, pod kterým se rozumí zahrnutí vzniklé právnické osoby do evidence vedené MVČR. Ta je společná jak pro občanská sdružení registrovaná, tak i evidovaná. Výsledkem registrace občanského sdružení dle zákona o sdružování je individuální správní akt, který nemá formu správního rozhodnutí.
Odlišnosti vzniku právní subjektivity u občanských sdružení však nejsou z hlediska registrace daňového subjektu u správce daně významné
a na uplatnění jednotlivých ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a dalších daňových předpisů nemají žádný vliv.
Pro aplikaci daňového řádu je v případě občanských sdružení naopak významné to, že:
*
vznik právní subjektivity není vázán na jejich zápis do veřejného rejstříku.
Jak j