Postup OSVČ při podávání Přehledu zdravotní pojišťovně za rok 2011

Vydáno: 7 minut čtení

Pojištěnec je ve zdravotním pojištění považován za osobu samostatně výdělečně činnou tehdy, je-li charakterem své činnosti vyjmenován v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vykazuje příjmy podle ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Za OSVČ se však ve zdravotním pojištění nepovažují pouze osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listina), ale okruh těchto osob je daleko širší. Na všechny tyto osoby - podnikatele se ve zdravotním pojištění vztahují obecně platné podmínky pro činnost OSVČ, tedy zejména plnění oznamovací povinnosti, placení záloh na pojistné (a případného doplatku pojistného), podávání Přehledu zdravotní pojišťovně apod.

Postup OSVČ při podávání Přehledu zdravotní pojišťovně za rok 2011
Ing.
Antonín
Daněk
 
Vyměřovací základ
Do vyměřovacího základu OSVČ se zahrnují veškeré příjmy za rok 2011. Výše ztráty za předcházející zdaňovací období, uplatňovaná pro daňové účely, do vyměřovacího základu nepatří. U osoby, která vede účetnictví, u společníka veřejné obchodní společnosti a u komplementáře komanditní společnosti se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení považuje základ daně z příjmů z této činnosti (tzv. dílčí základ daně).