Postup OSVČ při podávání Přehledu zdravotní pojišťovně za rok 2011

Vydáno: 7 minut čtení

Pojištěnec je ve zdravotním pojištění považován za osobu samostatně výdělečně činnou tehdy, je-li charakterem své činnosti vyjmenován v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vykazuje příjmy podle ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Za OSVČ se však ve zdravotním pojištění nepovažují pouze osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listina), ale okruh těchto osob je daleko širší. Na všechny tyto osoby - podnikatele se ve zdravotním pojištění vztahují obecně platné podmínky pro činnost OSVČ, tedy zejména plnění oznamovací povinnosti, placení záloh na pojistné (a případného doplatku pojistného), podávání Přehledu zdravotní pojišťovně apod.

Postup OSVČ při podávání Přehledu zdravotní pojišťovně za rok 2011
Ing.
Antonín
Daněk
 
Vyměřovací základ
Do vyměřovacího základu OSVČ se zahrnují veškeré příjmy za rok 2011. Výše ztráty za předcházející zdaňovací období, uplatňovaná pro daňové účely, do vyměřovacího základu nepatří. U osoby, která vede účetnictví, u společníka veřejné obchodní společnosti a u komplementáře komanditní společnosti se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení považuje základ daně z příjmů z této činnosti (tzv. dílčí základ daně).
 
Spolupracující osoba
U spolupracující osoby se za příjem po odpočtu výdajů považuje její podíl na společných příjmech. V této souvislosti je zapotřebí mít na zřeteli, že tyto spolupracující osoby (na které OSVČ převádí část svých příjmů a výdajů) mají vůči zdravotní pojišťovně tytéž povinnosti jako OSVČ. To znamená, že musí například:
*
oznámit zdravotní pojišťovně v zákonné osmidenní lhůtě zahájení spolupráce (výkonu samostatné výdělečné činnosti),
*
platit měsíční zálohy na pojistné, pokud nejsou od placení těchto záloh zákonem osvobozeny,
*
podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné atd.
 
Změna zdravotní pojišťovny
Pokud OSVČ změní v průběhu rozhodného období (kalendářního roku) zdravotní pojišťovnu, je povinna předložit Přehled všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v daném roce zdravotně pojištěna.
 
Druh Přehledu
V zákonem stanovené lhůtě (tedy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání - viz dále) je OSVČ povinna předložit zdravotní pojišťovně Přehled. Změní-li se následně skutečnosti uvedené v tomto Přehledu (například plátce podal opravné nebo dodatečné daňové přiznání), je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný Přehled a do 30 dnů doplatit případné dlužné pojistné. Pokud však OSVČ pouze opravuje chybu v již podaném Přehledu, nejedná se za této situace o opravný Přehled, ale o opravu podaného Přehledu. V případě změny zdravotní pojišťovny (viz výše) se podává opravný Přehled všem zdravotním pojišťovnám. Neoznámení těchto změn lze zjistit v rámci předávání informací mezi dotčenými institucemi (finanční úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny).
 
Termíny pro podání Přehledu zdravotní pojišťovně
Pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2011 platí následující termíny:
*
do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za rok 2011 - jedná se o základní termín, platný pro OSVČ, tedy nejpozději dne 2. 5. 2012,
*
pokud zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna doložit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 30. 4. 2012 a Přehled tak může zdravotní pojišťovně podat až do 1. 8. 2012.
Do 10. 4. 2012 jsou povinny předložit Přehled ty OSVČ, které daňové přiznání nepodávají (např. nízké příjmy).
 
Roční vyúčtování záloh
Do celkové částky zaplacených záloh se zahrnují platby za rok 2011, provedené až do 9. 1. 2012 včetně. Do úhrnné výše záloh nepatří:
*
doplatky pojistného za rok 2010, případně za dřívější období,
*
platby penále či pokut,
*
platby za měsíce, ve kterých byl pojištěnec registrován v průběhu roku 2011 u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů.
 
Platby „nových“ záloh
Od měsíce, ve kterém OSVČ podá Přehled, se na ni vztahuje povinnost platit zálohy na pojistné v nové výši dle Přehledu na základě výsledků samostatné výdělečné činnosti za rozhodné období předcházejícího kalendářního roku, případně za jeho část. Platí-li OSVČ zálohy formou trvalého příkazu v peněžním ústavu, musí:
*
provést úpravu trvalého příkazu tak, aby byly od příslušného měsíce placeny zálohy v nové výši,
*
samostatnou platbou uhradit případný doplatek pojistného.
Pokud OSVČ neuhradí doplatek pojistného do 8 dnů po podání Přehledu nebo neplatí ve srovnání s uplynulým rokem například vyšší zálohy, vzniká v důsledku této skutečnosti dluh na pojistném včetně souvisejícího nároku zdravotní pojišťovny na penále.
 
Doplatky OSVČ
Podle zákona č. 138/2011 Sb. platí nové podmínky pro úhradu doplatku pojistného. Pokud OSVČ:
*
není povinna platit zálohy na pojistné (při samostatné výdělečné činnosti jako vedlejším zdroji příjmů nebo v prvním roce podnikání, jedná-li se o osobu, za kterou platí pojistné stát) a pojistné doplácí jednorázovou úhradou nebo,
*
je na základě úhrnu zaplacených záloh a dosažených výsledků podnikatelské činnosti povinna provést ještě doplatek pojistného, pak úhradu doplatku za rok 2011 provede v roce 2012 nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled za rok 2011, a to již připsáním platby na účet zdravotní pojišťovny. Tímto dochází ke sjednocení termínů pro úhradu doplatku zdravotním pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení.
 
Samostatná výdělečná činnost jako hlavní, resp. vedlejší zdroj příjmů
Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění je při souběhu příjmů rozhodující, který druh výdělečné činnosti (tedy zaměstnání nebo podnikání) se považuje za hlavní zdroj příjmů. V podstatě rozhoduje výše příjmu s tím, že tuto důležitou skutečnost sděluje OSVČ zdravotní pojišťovně jednak při zahájení podnikání, jednak ji v modifikované podobě uvádí na titulní straně podávaného Přehledu.
Pokud je zaměstnání hlavním zdrojem příjmů pojištěnce, musí být zaměstnavatelem odvedeno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu ve výši 8 000 Kč. V rámci samostatné výdělečné činnosti pak nemusí pojištěnec dodržet minimální vyměřovací základ, ale pojistné se odvádí stanovenou sazbou 13,5 % z 50 % skutečných příjmů po odpočtu výdajů. Tato OSVČ nemusí platit zálohy na pojistné a pojistné pak doplatí jednorázovou úhradou za uplynulé zdaňovací období (kalendářní rok).
Je-li hlavním zdrojem příjmů pojištěnce samostatná výdělečná činnost, musí pravidelně platit měsíční zálohy na pojistné v alespoň minimální zákonné výši (od ledna 2012 nejméně v částce 1 697 Kč). V zaměstnání pak nemusí zaměstnavatel při odvodu pojistného respektovat minimální vyměřovací základ, ale pojistné odvádí ze skutečné výše příjmu. Zaměstnanec, který je současně osobou samostatně výdělečně činnou, musí za této situace doložit zaměstnavateli Čestným prohlášením, že ve své samostatné výdělečné činnosti odvádí zálohy na pojistné alespoň v minimální povinné částce.