Souběh zaměstnání a účast na nemocenském pojištění v roce 2012

Vydáno: 4 minuty čtení
Souběh zaměstnání a účast na nemocenském pojištění v roce 2012
JUDr.
Marcela
Smutná
Jednatel s. r. o. má uzavřenu v roce 2012 pracovní smlouvu na dobu neurčitou jako projektant se sjednaným měsíčním příjmem 20 000 Kč měsíčně hrubého. Souběžně je odměňován v roce 2012 jako jednatel na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele s přiznanou měsíční odměnou 1 000 Kč měsíčně hrubého. Posuzuje se účast na nemocenském pojištění z každého výše zmíněného vztahu samostatně? Ze mzdy v pracovním poměru projektanta bude účasten nemocenského pojištění (bude odváděno sociální pojištění), kdežto činnost jednatele bude považována za zaměstnání malého rozsahu a z odměny 1 000 Kč měsíčně nebude odváděno sociální pojištění?
Související předpisy:
*
§ 6, 7a, 8 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
*
§ 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
*
§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Pro účely placení pojistného podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se účast na nemocenském a na důchodovém pojištění zásadně posuzuje v každém právním vztahu (pracovněprávním, občanskoprávním, obchodněprávním) zvlášť, i když jsou uzavřeny mezi týmiž fyzickými a právnickým osobami. Z této zásady existují dvě výjimky. První se týká účasti zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce a je uvedena v § 7a odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je účasten pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod podle odstavce 2 dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku 10 000 Kč.
Druhý případ je uveden v § 6 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění, podle něhož jsou zaměstnanci účasti pojištění též, jestliže jejich zaměstnání nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více těchto zaměstnání a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částky rozhodného příjmu, tj. v roce 2012 částky 2 500 Kč. V daném případě jsou mezi jednatelem a společností s ručením omezeným uzavřeny dva právní vztahy - pracovněprávní, tj. pracovní poměr se sjednaným druhem práce projektant a obchodněprávní vztah na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele. Z hlediska účasti na nemocenském a důchodovém pojištění a placení pojistného na sociální zabezpečení se tyto právní vztahy posuzují samostatně.
Účast na nemocenském a důchodovém pojištění zakládá jen výkon práce v pracovním poměru. Jako jednatel není fyzická osoba účastna pojištění vzhledem k výši odměny, která nedosahuje částky rozhodného příjmu.
Jen pro doplnění upozorňuji, že to neplatí ve vztahu k účasti na zdravotním pojištění. Podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je pojištěnec plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vyloučeny jsou pouze osoby uvedené pod body 1 až 7, pokud splňují zákonem stanovené podmínky. Podle § 6 odst. 1 písm. b) jsou příjmy ze závislé činnosti mimo jiné i příjmy společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, i když nejsou povinni při výkonu práce pro společnost dbát příkazů plátce. Vzhledem k tomu, že jednatel není uveden mezi osobami pod body 1 až 7, které jsou při splnění zákonem stanovených podmínek z účasti na zdravotním pojištění vyloučeny,
odvádí se z odměny jednatele pojistné na zdravotní pojištění bez ohledu na výši odměny
.