Řešený příklad přiznání k dani z příjmů právnických osob 2011

Vydáno: 23 minut čtení

Aby se správce daně dozvěděl stěžejní údaje o daňovém subjektu, zejména zda správně stanovil daňovou povinnost, musí se nějakým legálním způsobem dostat k relevantním informacím. Protože není reálné ani žádoucí, aby za každé zdaňovací období proběhla u všech poplatníků a plátců daně kontrola, bylo zvoleno nejjednodušší možné řešení. Daňovým subjektům (ne vždy a ne všem) je přímo ze zákona nařízeno sepsat potřebné údaje do standardizované formy tiskopisu - daňového přiznání - a předat je správci daně. Prověření daňových subjektů pak nemusí být plošné, ale přesně cílené například z důvodu podezřelých údajů v přiznání.

Řešený příklad přiznání k dani z příjmů právnických osob 2011
Ing.
Martin
Děrgel
Naším zájmem bude přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“) coby oficiální tiskopis 25 5404 MFin 5404, a to konkrétně aktuálně za zdaňovací období kalendářního roku 2011. Pro tyto účely byl vydán - ostatně jako každý rok -
nový vzor tiskopisu č. 22
, který se téměř neliší od loňského vzoru č. 21, nicméně pro přiznání daně za rok 2011 by měl být využit jen k tomu účelu vytvořený nový vzor č. 22. Poznamenejme, že tento vzor přiznání je určen nejen pro zdaňovací období kalendářního roku 2011, ale obecně pro veškerá zdaňovací období započatá v roce 2011, případně také pro části zdaňovacích období započatých v roce 2012, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2012. Na pomoc poplatníkům byly vydány Pokyny k vyplnění tohoto přiznání - tiskopis 25 5404/1 MFin 5404/1 vzor č. 22. Spíše výjimečně se dostanou ke slovu speciální tiskopisy příloh, zejména v případě příjmů z dvou a více zahraničních států. Vedle standardních českých tiskopisů existují také jejich verze v anglickém jazyce. Tyto jsou ovšem pouze „metodickou pomůckou“ a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno v úředním jazyce, kterým je čeština (viz § 76 daňového řádu).
 
Kdy podat přiznání
Přiznání k DPPO za rok 2011 je nutno podat nejpozději v
pondělí 2. dubna 2012
. Notorické opozdilce můžeme potěšit tím, že jim žádná sankce nehrozí, ani když přiznání podají až následující úterý 10. dubna 2012. V souladu s § 250 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), totiž platí jistá doba hájení po dobu prvních pěti pracovních dnů po termínů, které se ještě tolerují. Teprve až pozdější podání bude „odměněno“
pokutou za opožděné tvrzení daně
, ve výši 0,05 % stanovené daně, resp. 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení (nejvýše však 5 % daně, resp. ztráty). Tato sankce je povinná a činí minimálně 500 Kč a maximálně 300 000 Kč, přičemž pro poplatníka není daňově účinným výdajem.
Pokud poplatníkovi zpracovává a
podává daňové přiznání daňový poradce nebo advokát
, prodlužuje se lhůta pro podání až do pondělí
2. července 2012
, za podmínky, že příslušná plná moc je uplatněna u správce daně v základní lhůtě do 2. dubna 2012. Stejná prodloužená lhůta platí také pro poplatníky, kteří mají zákonem uloženou povinnost ověření účetní závěrky auditorem, nestačí tedy dobrovolný audit, ale musí jít o zákonnou povinnost, zejména podle § 20 zákona o účetnictví. O tato prodloužení lhůty se nežádá, jedná se o lhůty zákonné.
Kromě toho může poplatník nebo jeho zástupce za správní poplatek 300 Kč
požádat správce daně o prodloužení lhůty pro podání přiznání
, čemuž ale nemusí být vyhověno. Toto správcovské prodloužení lhůty pro podání řádného přiznání může činit až 3 měsíce, resp. pokud předmět daně tvoří i příjmy podléhající zdanění v zahraničí, může být v odůvodněných případech lhůta prodloužena až na 10 měsíců, tj. do konce října 2012.
Daň z příjmů právnických osob je splatná ve výše uvedených lhůtách
pro podání daňového přiznání, přičemž i zde je tolerováno nejvýše pětidenní zpoždění úhrady, po němž ale již následuje sankční úrok z prodlení.
 
Jak podat přiznání
Přiznání i k DPFO je možno platně podat obecně pěti různými způsoby:
1.
osobně na podatelně finančního úřadu,<