Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011

Vydáno: 35 minut čtení

Od 1. 1. 2011 je podání daňových přiznání procesně upraveno zákonem č. 280/2009 Sb. , daňový řád, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 30/2011 Sb. (dále jen „daňový řád“). Podle ustanovení § 1 odst. 3 daňového řádu je základem pro správné zjištění a stanovení daně daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové tvrzení“). Podle ustanovení § 135 odst. 1 daňového řádu je řádné daňové tvrzení povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván. Podle ustanovení § 135 odst. 2 daňového řádu je daňový subjekt povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011
Ing.
Jiří
Vychopeň
 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Podle ustanovení § 136 odst. 5 daňového řádu jsou daňové subjekty povinny sdělovat správci daně i skutečnost, že jim ve zdaňovacím období nevznikla daňová povinnost k dani, ke které jsou registrovány. Tuto skutečnost je daňový subjekt povinen sdělit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
Při zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob postupuje poplatník, popř. jeho právní nástupce, podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), který byl od svého vzniku do současné doby již více než 110krát novelizován. Před zpracováním daňového přiznání za zdaňovací období roku 2011 by se poplatníci měli seznámit zejména s posledními novelami ZDP, jelikož některé přijaté změny s účinností od 1. 1. 2011 mohou mít významný dopad na výši daňové povinnosti za toto zdaňovací období. Rovněž je třeba přihlédnout k novému pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP, který z hlediska použití nahradil dřívější a značně již zastaralý pokyn Ministerstva financí č. D-300 z roku 2006, včetně jeho oprav, a pokyn D-324 z roku 2009. Pokyn GFŘ D-6 byl uveřejněn v závěru minulého roku ve Finančním zpravodaji č. 7/2011 s tím, že jej lze poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2012.
Podle ustanovení § 38g odst. 1 ZDP je daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob povinen podat
každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč
, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale
vykazuje daňovou ztrátu
.
Podle ustanovení § 38g odst. 2 ZDP není poplatník daně z příjmů fyzických osob povinen podat daňové přiznání v těchto případech:
*
jestliže má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 ZDP pouze od jednoho, anebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců a podepsal u všech těchto plátců na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k ZDP a nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč,
*
jestliže mu plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí, které jsou podle § 38f ZDP vyjmuty ze zdanění.
Pokud ale měl poplatník ve zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdrojů na území České republiky od více plátců současně, z nichž byla sražena záloha na daň, je povinen podat daňové přiznání i v případě, že neměl žádné jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je také povinen podat poplatník s příjmy ze závislé činnosti nebo s funkčními požitky, který pro snížení základu daně uplatňuje hodnotu darů poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP. Daňové přiznání je také povinen podat poplatník s příjmy ze závislé činnosti nebo s funkčními požitky, který není českým daňovým rezidentem, pokud uplatňuje slevu na dani na manželku, slevu na dani z titulu pobírání invalidního důchodu, slevu na dani z titulu držení průkazu ZTP/P, nebo daňové zvýhodnění (tj. slevu na dani nebo daňový
bonus
na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti) nebo nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 3 a