Mezinárodní vymáhání daňových pohledávek ve světle nové právní úpravy

Vydáno: 17 minut čtení

V reakci na legislativní změny v oblasti vymáhání finančních pohledávek v Evropské unii1 doznala změn i příslušná tuzemská legislativní úprava a s účinností od 1. ledna letošního roku nabyl účinnosti zcela nový zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek2, který plně nahrazuje dosavadní zákon č. 191/2004 Sb. , o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, v platném znění.

Mezinárodní vymáhání daňových pohledávek ve světle nové právní úpravy
Mgr.
Radek
Buršík
Mgr.
Magdalena
Krakovičová
 
Dosavadní právní úprava
Existence účinného systému spolupráce a vymáhání daňových a jiných veřejnoprávních pohledávek byla vnímána jako jedna ze základních podmínek fungujícího vnitřního trhu3. Evropská právní úprava mezinárodní pomoci při poskytování informací a vymáhání finančních pohledávek proto sahá až do poloviny osmdesátých let minulého století, kdy byla přijata směrnice Rady 76/308/EHS4 („Směrnice“). Jak napovídá i její název, primárně byla zaměřena zejména na pohledávky vyplývající z operací Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, postupně5 však svou působnost rozšířila i na spolupráci při vymáhání pohledávek z přímých i nepřímých daní, cel a daní z pojistného.
Směrnice kromě taxativního výčtu pohledávek, které jsou předmětem její úpravy, dále upravovala zejména postupy příslušného orgánu členského státu, který podává žádost o pomoc týkající se dané pohledávky („dožadující orgán“), a orgánu jiného členského státu, kterému je tato žádost adresována („dožádaný orgán“). Vzájemnou pomoc ve smyslu Směrnice je možno rozdělit do tří oblastí - výměna informací potřebných k vymáhání, asistence při doručování dokumentů vztahujících se k finanční pohledávce a vlastní vymáhání.
Právní úprava obsažená ve Směrnici byla přejata do českého právního řádu zákonem č. 252/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, v platném znění, v rámci harmonizačních činností směřujících k začlenění České republiky v Evropské unii; tento zákon byl před vstupem České republiky do Evropské unie nahrazen zákonem č. 191/2004 Sb.6
&nbs