Doručování písemností ve zdravotním pojištění

Vydáno: 7 minut čtení

Doručování písemností je ze strany zdravotních pojišťoven trvale věnována zvýšená pozornost, neboť pouze použitím správného úředního postupu při doručování písemností jsou vytvořeny předpoklady pro následné vymáhání vyměřených pohledávek, jsou-li tyto předmětem doručení.

Doručování písemností ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Při doručování písemností ve zdravotním pojištění je důležité, zda je doručováno v rámci správního řízení nebo mimo správní řízení. Je-li doručováno ve správním řízení, pak postupuje zdravotní pojišťovna podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád). Vyhotovené písemnosti doručuje zdravotní pojišťovna zpravidla prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Doručuje-li zdravotní pojišťovna písemnost prostřednictvím svých pracovníků nebo je-li v zákonem stanovených případech doručováno prostřednictvím Policie ČR či obecního úřadu, musí být doručení provedeno tím způsobem, jako by doručoval provozovatel poštovních služeb. K tomuto účelu se používají obálky, dodejky nebo jiné pomůcky.
V případě doručování veřejnou vyhláškou pak platí ve zdravotním pojištění speciální právní úprava dle ustanovení § 53b zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která má v tomto případě přednost před právní úpravou, obsaženou ve správním řádu.
 
Doručování do datové schránky
Zdravotní pojišťovna jako orgán veřejné moci doručuje příslušné písemnosti prioritně do datové schránky právnické osoby nebo fyzické osoby za předpokladu, že ji má tato osoba zřízenu a zpřístupněnu, přičemž u fyzických osob není toto povinností. Písemnost je adresátovi doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí. Nedojde-li k přihlášení do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání datové zprávy do datové schránky, považuje se dokument za fiktivně doručený posledním dnem této lhůty.
 
Způsoby doručování
Zdravotní pojišťovny doručují písemnosti zpravidla prostřednictvím České pošty na adresu trvalého bydliště nebo sídla účastníka řízení za předpokladu, že účastník řízení písemně nebo ústně do protokolu neuvede jinou adresu pro doručování. Doručovat písemnosti lze:
*
do vlastních rukou (obálky s červeným nebo modrým pruhem),
*
veřejnou vyhláškou,
*
doporučeně,
*
běžnou zásilkou.
V následujícím textu se podrobněji zmíním o prvních dvou způsobech doručování včetně doručování na elektronickou adresu a doručování do ciziny.
 
Doručování do vlastních rukou
Do vlastních rukou doručují zdravotní pojišťovny zejména rozhodnutí (usnesení, platební výměry, rozhodnutí). Písemnosti, doručované do vlastních rukou, mohou být na základě žádosti adresáta doručeny jiným způsobem (doporučeně, běžnou zásilkou) - v tomto případě platí tzv.
fikce
doručení, což znamená, že písemnost je doručena třetím dnem ode dne, kdy byla odeslána.
Obálku s červeným pruhem vydá Česká pošta pouze adresátovi. Obálka s modrým pruhem se použije při doručování jak adresátovi, tak tomu, koho adresát k přijetí písemnosti písemně zmocnil plnou mocí.
 
Doručování fyzické, resp. právnické osobě
Fyzické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování, kterou plátce sdělil správnímu orgánu pro účely vedení správního řízení. Není-li taková adresa, doručuje se na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel. Pokud ani taková adresa není, doručuje se na adresu trvalého pobytu a ve věcech podnikání pak do místa podnikání.
Právnické osobě doručují zdravotní pojišťovny písemnosti primárně do datové schránky (viz výše). V případě prohlášení konkurzu na majetek dlužníka se písemnosti doručují správci majetkové podstaty, a to počínaje dnem prohlášení konkurzu.
 
Doručování na elektronickou adresu (e-mail)
Doručovat na elektronickou adresu lze pouze tehdy, pokud o tuto formu doručování adresát (plátce pojistného) požádá. Při doručování na elektronickou adresu platí, že písemnost je doručena v okamžiku, kdy převzetí písemnosti potvrdí adresát zprávou, opatřenou jeho zaručeným elektronickým podpisem. Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy a zpráva se nevrátila jako nedoručitelná, doručí správní orgán (zdravotní pojišťovna) písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal. Pokud se zpráva vrátila jako nedoručitelná, učiní správní orgán neprodleně další pokus o její doručení. Bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí správní orgán písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal.
 
Doručování do ciziny
Adresátům, kteří se zdržují v cizině nebo jejichž sídlo nebo pobyt, popř. jiná adresa pro doručování je v cizině, lze doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím příslušného orgánu státní správy pověřeného k doručování písemností do ciziny. Pokud není doručení do ciziny možné, ustanoví zdravotní pojišťovna adresátovi zdržujícímu se v zahraničí opatrovníka.
 
Nevyzvednutí písemnosti doručované podle správního řádu
Pokud nebyl adresát při doručení písemnosti do vlastních rukou zastižen, uloží se písemnost na dobu 10 dnů na poště. Jestliže si adresát na základě výzvy uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů od dne uložení, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty, tzv.
fikce
doručení. Pokud poslední den této lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Jestliže adresát prokáže, že byl v místě doručení dočasně nepřítomen, nebo že převzetí písemnosti bránily jiné vážné důvody, které nemohl ovlivnit, může do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka pro vyzvednutí, požádat o neplatnost doručení.
 
Odmítnutí převzetí písemnosti
Pokud adresát písemnost odmítne převzít, resp. neposkytne součinnost nezbytnou k jejímu řádnému doručení (přičemž zdravotní pojišťovna současně plátci předá Poučení o právních důsledcích tohoto počínání), považuje se písemnost za fiktivně doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.
 
Doručování veřejnou vyhláškou
V případě, že není zdravotní pojišťovně znám pobyt, nebo sídlo účastníka řízení, nebo nezdržuje-li se účastník řízení v místě svého pobytu nebo sídle nebo na adrese pro doručování, které oznámil zdravotní pojišťovně, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou. Tento způsob doručení provede zdravotní pojišťovna následovně: vyvěsí ve svém sídle po dobu patnácti dnů na úřední desce oznámení o místě uložení písemnosti s jejím přesným označením. Oznámení se rovněž vyvěsí v sídle místně příslušné organizační jednotky zdravotní pojišťovny, která písemnost doručuje. Poslední, tj. patnáctý den lhůty, je považován za den doručení.