Daňová ztráta a její uplatnění jako položky snižující základ daně

Vydáno: 12 minut čtení

Možnost uplatnění daňové ztráty jako položky snižující základ daně představuje pro daňový subjekt výhodu. Vždy je však třeba mít na paměti i zákonná omezení této možnosti a také méně příjemné dopady spočívající v prodloužení obecných lhůt pro vyměření daně.

Daňová ztráta a její uplatnění jako položky snižující základ daně
Ing.
Pavel
Uminský
1. Daňová
versus
účetní ztráta
Účetní ztráta vzniká tehdy, když jsou celkové náklady zaúčtované v účtové třídě 5 vyšší jak celkové výnosy zaúčtované v účtové třídě 6. Tato ztráta se po otevření účetních knih promítne v následujícím období jako aktivní zůstatek na účtu 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Při schvalování účetní závěrky za uplynulý rok pak musí nejvyšší orgán společnosti rozhodnout, jak společnost s takovou ztrátou naloží. V úvahu přichází její úhrada z rezervního fondu, z nerozděleného zisku minulých let, nebo předpis ztráty k úhradě společníkům. Možné je také ponechat tuto ztrátu neuhrazenou a evidovat ji na účtu 429 -Neuhrazená ztráta minulých let. Pokud však není účetní ztráta uhrazena, je třeba si uvědomit, že taková položka snižuje vlastní
kapitál
společnosti se všemi možnými důsledky. Účetní ztráta se promítá v rozvaze i ve výkazu zisku a ztrát. Účetní ztráta bez zahrnutí účtové skupiny 59 -Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů a účtové skupiny 69 - Převodové účty se promítá na řádku 10 daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a u fyzických osob, které vedou účetnictví na řádku 104 přílohy č. 1 k daňovému přiznání k dani z příjmu fyzických osob.
D