Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví od 1. 1. 2012

Vydáno: 16 minut čtení

Kalendářní rok 2012 dnem 1. 1. zavádí nové povinnosti a zákonem vymezená nová pravidla v uplatnění DPH v oblasti stavebnictví, kdy nabývá účinnosti § 92e zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Tato nová právní úprava vztahující se ke stavebnictví byla do zákona o DPH zakotvena zákonem č. 47/2010 Sb. V tomto článku se budeme tudíž zabývat zejména tímto novým ustanovením zákona a dále dalšími ustanoveními zákona vztahujícími se k dané problematice.

Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví od 1. 1. 2012
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Ing.
Kateřina
Bencová
Ing.
Martina
Hrdličková
Vzhledem k tomu, že § 92e zákona o DPH upravuje režim přenesení daňové povinnosti v oblasti stavebnictví, je tudíž nutno nejprve se zmínit v kapitole 1 obecně o režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud to bude daná oblast uplatnění DPH vyžadovat, bude zmíněna i specifická úprava vztahující se ke stavebnictví.
Dne 9. 11. 2011 byla na stránkách České daňové správy zveřejněna informace týkající se režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví. V kapitole 3 tohoto článku uvedeme ve stručnosti některé body obsažené v této informaci.
 
1. Obecně o režimu přenesení daňové povinnosti
 
Vymezení pojmu „režim přenesení daňové povinnosti“
Režim přenesení daňové povinnosti, se kterým se již odborná veřejnost několik let setkává při transakcích mezi jednotlivými členskými státy, se vžil pod názvem „reverse charge“ a my jej z tohoto důvodu budeme dále v tomto článku používat. Nyní se budeme zabývat otázkou, co je vlastně principem tohoto systému a jak tento systém v praxi aplikuje.
Specifikem a zároveň podstatou tohoto systému obecně je přenesení daňové povinnosti z dodavatele (poskytovatele zdanitelného plnění) na odběratele (příjemce zdanitelného plnění) a to u zákonem stanoveného zboží a služeb. Zákon o DPH podmínky pro uplatnění systému reverse charge vymezuje v ustanovení § 92a.
 
Podmínky pro uplatnění systému reverse charge

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty