Fyzická osoba a příjmy z pronájmu ve vztahu k dani z přidané hodnoty

Vydáno: 3 minuty čtení
Fyzická osoba a příjmy z pronájmu ve vztahu k dani z přidané hodnoty
Ing.
Jiří
Vychopeň
Fyzická osoba vede daňovou evidenci, příjmy zdaňuje dle § 7 ZDP a zároveň pronajímá byty, které zdaňuje dle § 9 ZDP (byty nejsou vloženy v obchodním majetku). Tato fyzická osoba je plátcem DPH. Protože se fyzická osoba chtěla vyhnout krátícímu koeficientu, pronajala byty s. r. o., která je pronajímá neplátcům DPH - občanům (s. r. o. není plátcem DPH). Fyzická osoba a s. r. o. jsou spojené osoby. Vyhnula se fyzická osoba, která je plátcem DPH, tímto způsobem krátícímu koeficientu?
a)
Musí fyzická osoba v tomto případě krátit vstupy DPH, které souvisí s osvobozenými plněními bez nároku na odpočet?
b)
Je možné příjem z nájmu u fyzické osoby uvést do daňového přiznání DPH v řádku 50 až v prosinci (sjednání dílčího plnění dle nájemní smlouvy mezi fyzickou osobou a s. r. o. je vždy k 15. 12.)?
Související předpisy:
*
§ 21 odst. 9, § 56 odst. 3 a 4, § 72 odst. 1, § 76 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Z dotazu vyplývá, že fyzická osoba pronajímá byty obchodní společnosti, která není plátcem. V tom případě se podle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty jedná o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Podle ustanovení § 21 odst. 9 zákona o dani z přidané hodnoty se dílčí plnění považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě (to znamená, že pokud je v nájemní smlouvě sjednáno uskutečnění dílčího plnění k 15. 12. každého roku, bude fyzická osoba uvádět toto dílčí plnění na ř. 50 v daňovém přiznání vždy za poslední zdaňovací období roku). Jelikož jde v tomto případě o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, nelze u přijatých zdanitelných plnění týkajících se pronajímaných bytů (zejména oprav a údržby bytů) vůbec uplatňovat nárok na odpočet daně. Případné krácení odpočtu koeficientem se podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty týká nároku na odpočet daně u těch přijatých zdanitelných plnění, která plátce použije v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně (tj. např. pro podnikání a jinou samostatnou výdělečnou činnost), tak pro plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (tj. pronájem bytů). U těchto přijatých zdanitelných plnění má plátce nárok na odpočet daně pouze v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně. Oprav a údržby pronajímaných bytů se v tomto případě krácení odpočtu daně netýká (jak bylo již uvedeno, u těchto přijatých zdanitelných plnění nárok na odpočet daně vůbec nevzniká).